План роботи ЗО

ВСТУП.  Аналіз роботи педагогічного колективу школи за 2017/2018 н.р. (див. Окремо виданий звіт школи, в якому розкриті всі напрямки діяльності школи  за 2017/2018 навчальний рік).

Пріоритетні  напрямки та завдання розвитку школи на 2018-2019 н.р. Нова українська школа: практична реалізація концепції (від традиційної школи крокуємо до НУШ).

Продовжити роботу над науково-методичною темою «Розвиток життєвої компетентності  та успіху учнів у динамічній школі в світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості освітнього процесу» (педрада №8 від 28.08.2015р.) ІV етап (творчий) та брати участь у районному проекті «Здоровим бути модно».

Виходячи з аналізу результативності освітнього процесу у 2017-2018 навчальному році та з метою його подальшого вдосконалення визначити на 2018-2019 навчальний рік основні напрямки:

 • науково-методичне забезпечення освітнього процесу;
 • трансформування наукових ідей в педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники школи;
 • інформаційно-методичний супровід педагогічних працівників;
 • консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;
 • підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання, упровадження компетентнісного підходу;
 • розвиток інформаційних та комунікативних технологій, організаціядистанційного, змішаного навчання вшколі, у тому числі длядітей з особливими потребами;
 • акцентувати роботу педагогічного колективу на визнання та розвиток сильних сторін кожної дитини;
 • аналіз стану викладання навчальних предметів, результатів зовнішньогонезалежного оцінювання, моніторингурівня навчальних досягнень учнів;
 • розвиток творчої активності педагогів: підвищення кваліфікаційного та професійного рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників школи за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи упровадження інноваційних і традиційних форм та методів роботи з метою підвищення ефективності навчання та виховання учнів, поглиблювати міжпредметні зв’язки на засадах взаємодії та взаємодоповнення базових дисциплін;
 • створення умов для розкриття та  сприяння   реалізації   індивідуальних творчих здібностей і обдарувань кожного учня школи. Розвивати  інноваційний потенціал  інтелектуально обдарованих дітей. Формувати  позитивну  мотивацію навчання та вибору майбутньої професії;
 • розвиток кадрового забезпечення для оновлення освітнього процесу на основі впровадження інноваційних освітніх технологій. Посилена увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльності;
 • забезпечити належні  умови  для здобуття  якісної освіти школярами. Проводити  моніторинг якості навчання та життєвої компетентності школярів;
 • формування алгоритмів самоорганізації й самореалізації особистості учня, розвитку його пізнавальної активності й творчого потенціалу; самоосвіти вчителя;
 • виховання національно свідомого громадянина України;
 • суворе дотримання вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в школі.

Головними завданнями школи є:

 • побудова нової гнучкої моделі методичного сервісу, яка б оперативно і своєчасно реагувала на потреби суб’єктів педагогічної діяльності;
 • проведення методичних заходів в мережевій структурі на основі компетентнісного підходу;
 • дисемінацію інноваційного досвіду методичної діяльності усіх рівнів (проектів, моделей інноваційних форм роботи, технологій тощо), оригінальних прогресивних ідей з метою впровадження в практичну діяльність, забезпечення нових якісних результатів;
 • на основі горизонтальної структури зв’язків внутрішньошкільного управління продовжити роботу щодо підвищення якості навчання шляхом підвищення ефективності уроку, вдосконалення професійної компетентності педагогів на основі акмеологічного підходу;
 • забезпечення науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в умовах глобалізації та відкритості інформаційного освітнього простору;
 • організація та проведення ефективного контролю та самоконтролю результатів навчальної діяльності;
 • створення умов для розвитку пошуково-творчої активності та дослідно- експериментальної діяльності педагогічних кадрів;
 • утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагогів;
 • підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного здоров’язберігаючого навчання та виховання, постійне підвищення рівня педагогічних знань, психологічної оснащеності. Підвищення рівня якості навчання учнів шляхом удосконалення роботи з впровадження інноваційних педагогічних технологій;
 • удосконалення системи управління навчально-методичною роботою щодо забезпечення наступності, перспективності, оптимальності освітнього процесу, самоосвіти вчителів, співпраці з навчальними закладами району, міста та вищими навчальними закладами;
 • забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;
 • поширення кращого педагогічного досвіду працівників школи шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах;
 • формування в учнів уміння визначати життєві цінності, відповідальне ставлення до власного здоров’я та власних вчинків, вміння оцінювати ситуації ризику, ухвалювати відповідальні рішення й протистояти соціальному тиску;
 • удосконалення умов забезпечення життєвого і професійного самовизначення учнів, формування готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією;
 • з метою професійної орієнтації учнів, сприяння усвідомленого вибору ними напрямку профільного навчання у старшій школі, здійснювати у 8-9-х класах допрофільну підготовку за рахунок варіативної частини навчального плану;
 • формування в учнів психології успішності та свідомої громадськості, розвиток їх компетентностей, патріотизму до рідного краю, мови, традиції українського народу. Підвищення ролі сім’ї у вихованні школярів;
 • формування життєвих навичок здорового способу життя, участь у міжнародних проектах «Школа проти СНІДу», «НОРЕ» та інших;
 • розвивати матеріально-технічну базу з питань комп’ютерізації школи й поповнення фонду бібліотеки навчально-наочними посібниками та художньою літературою. З метою забезпечення ефективної співпраці учнів, учителів і батьків, можливість дистанційного вирішення проблем життєдіяльності школи продовж року;
 • забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту школи, блогів ШМО.

Нова школа має намір стати «школою компетентностей», яка буде враховувати індивідуальні здібності кожної дитини, а саме:

 • Дитина-індивідуальність
 • Батьки-партнери
 • Умотивований вчитель
 • Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.
 • Спілкування іноземними мовами.
 • Математична компетентність.
 • Основні компетентності у природничих науках і технологіях.
 • Інформаційно-цифрова компетентність.
 • Уміння вчитися впродовж життя.
 • Ініціативність і підприємливість.
 • Соціальна та громадянська компетентності.
 • Обізнаність та самовираження у сфері культури.
 • Екологічна грамотність і здорове життя.

Якісний склад педагогічного колективу за результатами атестації (2017/2018н.р.) наступний:

 • Усього: 61 учитель.

– Відмінник освіти України – 4 чол.

– Заслужений вчитель України – 1 чол.

– вища категорія – 31 чол.

– учитель-методист – 14 чол.

–  старший учитель – 16 чол.

– І категорія – 8 чол.

– ІІ категорія – 9 чол.

– спеціаліст – 5 чол.

– бакалавр – 1 чол.

– середня спеціальна- 3 чол.

– розряд: 11-3 чол.; 9-1 чол.

РОЗДІЛ 1. Реалізація основних завдань освітньої діяльності школи, забезпечення прав особистості на освіту

1.1. Заходи по виконанню ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині забезпечення отримання молоддю обов’язкової повної загальної середньої освіти, ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту»,   реалізація Концепції Нової української школи.

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
З метою збереження контингенту та попередження прогулів, відтоку учнів продовжити роботу з:

– контролю відвідування занять та успішності учнів;

– організації та забезпечення роботи школи в режимі повного дня, залучення до них дітей з багатодітних сімей та учнів, які потребують особливого педагогічного догляду

педради, накази,

журнали обліку,

звіти

 

педагогічний

колектив

ЗД

 

 

 

Здійснення контролю за обліком дітей і підлітків шкільного віку, які проживають в мікрорайоні школи списки,

накази

ЗД з ВР

 

З метою збереження  здоров’я учнів, контролю за його станом проводити профілактичний огляд учнів школи та здійснювати облік медичних довідок, які подаються на початок року накази

педради

наради,

звіти

 

Євтодьєва Т.М.

Ковалик О.М.

Організація роботи з приймання дітей до школи за окремим планом Кудляк С.М.

Узик І.Л.

Андрущенко Т.В.

Реалізація концепціі Нової української школи. Формування ключових та предметних компетентностей за окремим планом Кудляк С.М.,

ЗД,

пед.працівники

Серпень
Комплектування класів наказ Кудляк С.М.
Зарахування учнів 1-х наказ (31.08) Кудляк С.М.
Забезпечення всіх школярів підручниками НпД Кудляк С.М.

Клочко Л.І.

Подати статистичний звіт (форма № 77-РВК) про кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням. звіт ЗД з ВР

 

 

Для виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.17 р. №684  «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» підвести підсумки роботи з проведення обліку  дітей і підлітків шкільного віку; забезпечити перевірку дітей та підлітків шкільного віку, що прибули до навчання в загальноосвітні навчальні заклади міста наказ Кудляк С.М.

ЗД з ВР

 

Виконання положень Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції Нової української школи. педрада

 

Кудляк С.М.

 

Вересень
Подальше отримання повної загальної середньої

освіти випускниками 9-х класів

довідки

інформація в РУО

наказ

Піскарьова Т.М.

класні керівники

Забезпечити наявність документів, що підтверджують подальше навчання учнів, які вибули за літо Довідки Карпик О.Ю.

 

Здійснити персоніфікований облік дітей віком від 5 до 18 років, визначаючи окремо дітей, які не охоплені дошкільною освітою. Списки ЗД з ВР

 

Організація  роботи із дітьми старшого дошкільного віку та їх батьками:

– уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років;

– провести зустрічі з батьками щодо вступу дитини до школи

Списки ЗД з ВР

Андрущенко Т.В.

Облік дітей пільгових категорій (сиріт, напівсиріт, діти, що залишились без батьків-ського піклу­вання; неповних, малозабезпечених,  багатодітних та неблагополучних сімей; матері-одиначки; дітей-інвалідів; дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, діти в яких батьки учасники АТО; переселенці)  

банк даних

 

ЗД з ВР

Порхун О.М.

 

Організація індивідуального навчання учнів Наказ Піскарьова Т.М.
Комплектування та організація роботи школи повного дня (гуртки, спортивні секції, ГПД) Наказ Андрущенко Т.В.

ЗД з ВР

 

Здійснення обліку учнів в алфавітній книзі алфавітна книга Карпик О.Ю.

 

Підсумки роботи з обліку учнів в мікрорайоні, виконання Постанови КМУ № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів». Робота з базою даних «АС Школа» наказ ЗД з ВР

Скрипак Г.С.

Жовтень
Інвентарізація фонду шкільних підручників наказ Клочко Л.І.
Підготовка бази даних випускників 9,11х класів. Призначення відповідального за формування атестатів та свідоцтв «Education» наказ Піскарьова Т.М.
Стан відвідування навчальних занять учнями школи, рейд буква «н» в класному журналі Педрада

наказ

 

Євтодьєва Т.М.
Січень
Підсумки відвідування учнями навчальних занять  у І семестрі Педрада

наказ

 

Євтодьєва Т.М.
Березень
Контроль за станом відвідування учнями навчальних занять Педрада

наказ

Євтодьєва Т.М.
Квітень
Виконання ст. 53 Конституції України та ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині забезпечення отримання молоддю обов’язкової повної загальної середньої освіти та видати наказ «Організація  роботи з обліку дітей на території мікрорайону» наказ ЗД з ВР

 

Травень
Підсумки відвідування учнями навчальних занять  за рік Педрада

наказ

Євтодьєва Т.М.

1.2.Соціальний захист дітей

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Робота комісії з профілактики правопорушень наказ,

план роботи комісіі

Білоочко Г.О.

Порхун О.М.

Соціально-психологічний супровід здобувачів освіти, які опинилися у СЖО, перебувають у кризових ситуаціях інд. бесіди Скрипак Г.С.

Порхун О.М.

Вересень
Проведення громадського огляду умов утримання, навчання, виховання, оздоровлення, працевлаштування дітей-сиріт та дітей, які знаходяться під опікою акт обстеження Порхун О.М.

Салайда С.М.

Організація безкоштовного харчуванням дітей пільгової категорії Наказ Юрчевська Л.І.
Вивчення та аналіз соціальних умов здобувачів освіти Соціальний паспорт Порхун О.М.

1.3. Створення умов щодо своєчасного організованого початку навчального року

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Серпень
Провести перевірку стану та готовності матеріально

– технічної бази кабінетів та школи в цілому до

нового навчального року. Оформити акти та іншу

документацію про готовність школи, навчальних

кабінетів, спортивного майданчика до початку навчального року

Акти Кудляк С.М.

Шелудько В.М.

Юрчевська Л.І.

Піскарьова Т.М.

Обговорення та затвердження на загальних зборах колективу «Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників школи» збори коллективу Кудляк С.М.

Шелудько В.М

Провести “серпневу” педагогічну раду Педрада Кудляк С.М Р.7.2
Ведення шкільної документації, організованого початку навчального року НпД

Накази

ЗД
Затвердити, погодити:

–          освітні прогами  закладу ( у разі змін),

–          річний план роботи школи,

–          режим роботи школи

–          правила внутрішнього трудового розпорядку

Накази

Педради

Кудляк С.М.

ЗД

Скласти  і затвердити на І півріччя:

–          єдиний розклад навчальних занять школи повного дня (розклад уроків та позаурочної діяльності (факультативних, індивідуальних занять, гуртків, спортивних секцій);

–          календарні плани вчителів, керівників гуртків, спортивних секцій;

–          плани роботи класних керівників;

–          графік чергування вчителів та класів;

–          графік контрольних робіт

Накази Кудляк С.М.

ЗД

Скласти  і затвердити на рік:

–          МО, педагога-організатора, соціального педагога, практичного психолога, бібліотекаря, медичного кабінету, вихователів ГПД;

–          графік роботи ГПД;

–          тарифікаційні списки вчителів

накази

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Кудляк С.М.

ЗД

допоміжний персонал

Призначити класних керівників, керівників гуртків, голів методичних об’єднань, вихователів ГПД наказ Кудляк С.М.
Медичні огляди учнів та персоналу школи

 

заходи,

накази

Євтодьєва Т.М.

Андрущенко Т.В.

Ковалик О.М.

Підготовка та проведення Дня знань наказ

сценарій

ЗД з ВР

 

Вересень
Оформити класні журнали, журнали факультативних занять, гурткової роботи, індивідуального навчання Журнали ЗД

класні керівники

Уточнити контингент учнів. Завердити шкільну мережу Наказ

на 05.09

Кудляк С.М
Підготувати документацію для проведення тарифікації педагогічних  та технічних працівників на 2018 – 2019 н.р. Списки, накази Євтодьєва Т.М

Юрчевська Л.І.

Оформити особові справи учнів 1 класу та учнів, що прибули особові справи класні керівники
Провести заходи з ОП та БЖ на початок навчального року

(в т.ч. інструктажі з учнями та учителями)

заходи Піскарьова Т.М.

ЗД з ВР

Юрчевська Л.І.

Забезпечити учнів підручниками, учителів навчальними програмами, посібниками, методичною літературою Клочко Л.І
Організація харчування накази

педради

Андрущенко Т.В.

Юрчевська Л.І.

Працевлаштування випускників 9-х класів

(перевірити та підтвердити довідками)

довідки,

інформація в РУО

Піскарьова Т.М.

1.4. Організаційні заходи щодо своєчасного організованого завершення навчального року

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Березень      
Ознайомити педагогічний колектив із нормативними документами щодо проведення ДПА НпД Піскарьова Т.М.
Квітень
Видати наказ «Про  організоване закінчення навчального року» наказ Піскарьова Т.М.  
Створити робочу групу для складання річного плану на 2019 – 2020 н.р. наказ Узик І.Л.

Члени ТГ

 
Узгодити попереднє педагогічне навантаження та графік відпусток з профкомом. Ознайомити з ними педпрацівників комплектування Кудляк С.М.

Шелудько В.М.

 
Подати до відділу освіти пропозиції щодо затвердження складу атестаційних комісій для проведення ДПА списки Піскарьова Т.М.  
Оформити куточок «Готуємось до ДПА/ЗНО» куточок Піскарьова Т.М.  
Скласти розклад проходження ДПА учнями 4,  9 та 11-х класів наказ Піскарьова Т.М.

Андрущенко Т.В.

 
Представлення випускників до нагородження золотою або срібною медалями. Погодити із РУО Рада школи

педрада

Піскарьова Т.М.  
Травень  
Забезпечити наявність документів учнів, які звільнені від ДПА за станом здоров’я довідки та інші док. класні керівники  
Провести ДПА учнів 4-х класів наказ Андрущенко Т.В.  
Нагородити учнів 2-8, 10-х класів похвальними листами «За високі досягнення в навчанні» наказ Євтодьєва Т.М.

класні керівники

 
Нагородити учнів 11-х класу похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (за наявністю) наказ Піскарьова Т.М.  
Нагородити учнів 11-х класу золотою і срібною медалями (за наявністю) наказ Кудляк С.М  
Оформити табелі успішності учнів 2-8, 10-х класів, особові справи учнів 1 – 11-х класів табелі,

особові справи

класні керівники  
Випуск учнів 11-х класів наказ

сценарій

Піскарьова Т.М.

ЗД з ВР

 
Аналіз виконання навчальних планів та програм за рік НпД, наказ, педрада голови МО,

Євтодьєва Т.М.

 
Червень      
Аналіз виконання розділів річного плану за рік НпД

Звіти

Кудляк С.М.

ЗД

ГМО

 
Провести ДПА учнів 9-х класів наказ Піскарьова Т.М.  
Підсумки проведення ДПА у 4, 9 та ДПА у вигляді ЗНО у 11-х класах накази  Андрущенко Т.В.

Піскарьова Т.М

 
Оформлення документів про освіту учням 9, 11-х класів додатки до свідоцтв та атестатів класні керівники  
Випуск учнів 9-х  класів наказ

сценарій

Піскарьова Т.М.

ЗД з ВР

 
Підведення підсумків  проведення навчальних екскурсій та навчальної практики  педрада,

наказ

Євтодьєва Т.М.  

 

РОЗДІЛ ІІ. Підвищення результативності  та  якості   освітнього процесу  в школі

2.1.Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Ознайомлення учнів та батьків із змістом нових Державних стандартів  освіти виховні години,

батьківські збори

ЗД з ВР

класні керівники

 
Організувати консультації для учнів з початковим рівнем навчальних досягнень Наказ Євтодьєва Т.М.

вчителі-предметники

 
Виставки газет, предметних журналів, нових надходжень довідкової, навчальної та художньої літератури Виставки Клочко Л.І.  
Організація роботи з професійної орієнтації здобувачів освіти Зустрічі,

бесіди

Білоочко Г.О.

Порхун О.М.

 
Серпень  
затвердити календарно – тематичні плани з предметів  на семестр Наказ вчителі-предметники
Вересень
Скласти графіки  проведення письмових контрольних, практичних та лабораторних  робіт з основ наук на семестр Наказ Євтодьєва Т.М
Організація роботи гуртків та спортивних секцій, факультативних занять, курсів за вибором  з основ наук Наказ Євтодьєва Т.М

Білоочко Г.О.

Забезпечити вивчення й роз’яснення учням основних положень Конституції України виховні години класні керівники
Реалізація “Конвенції про права дитини” виховні години класні керівники
 Спостереження за адаптацією учнів 1,5-х класів спостереження Скрипак Г.С

 

Вересень-жовтень
Психологічний супровід адаптації 1,5-х класів до умов освітнього процесу педрада Скрипак Г.С.
Жовтень
Бібліотечний місячник наказ, за окремим планом Клочко Л.І.
Листопад
Зріз обсягу домашніх завдань учнів 2 – 11-х класів наказ ЗД
Лютий
 
Проведення моніторингу здібностей учнів 9-х класів в світлі переходу до профільного навчання інформаційна довідка,

моніторинг

Піскарьова Т.М.

Скрипак Г.С.

Декада реалізації проекта «На крилах моєї дші» (вшанування пам’яті О.Білаша) за окремим планом Білоочко Г.О
Квітень
Оформити стенди (куточки)  «Підготовка до ДПА, ЗНО» інформ матеріали ЗД
Моніторинг інтересів та запитів учнів з метою удосконалення мережі гуртків, які діють на базі школи моніторинг Скрипак Г.С.

2.2. Реалізація програми “Обдарована дитина”

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Впровадження досвіду роботи практичних психологів та соціальних педагогів району з проблеми «Творча обдарованість»  з метою впровадження єдиного підходу до визначення критеріїв відбору обдарованих дітей інформ. матеріали Скрипак Г.С.

Порхун О.М.

 
Робота за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України» уроки, семінари Андрущенко Т.В,

вч проекту

Р.2.3
Психолого-педагогічний супровід та соціальний патронаж  обдарованих дітей. індивідуальні бесіди, моніторинг Скрипак Г.С.

Порхун О.М.

 
Розробка та реалізація індивідуальних освітніх програм, технологій, методик навчання обдарованих дітей як індивідуально, так і малими групами (за потребою) Програми учителі  
Залучати учнів школи до участі  у Інтернет – олімпіадах та Інтернет-конкурсах конкурси учителі  
Забезпечення участі здобувачів освти у районних конкурсах художньої самодіяльності, приурочених до визначних державних подій та свят Участь ЗД з ВР

 

 
Забезпечити  участь здобувачів освіти  у роботі районної Школи лідерів учнівського самоврядування Участь ЗД з ВР

Філатова М.О.

 
 Сприяти співпраці вчителя та учнів при підготовці до участі в олімпіадах та конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Грінвіч», «Соняшник», «Геліантус», «Sunflower» Консультації

(за окремим планом)

Андрущенко Т.В., Узик І.Л.

ГМО

 
Забезпечити підготовку та участь учнів школи у Всеукраїнських предметних олімпіадах Накази учителі  
Вересень  
Залучати учнів школи до навчання у  МАН рекомендації Учителі
Організація та проведення вікторин та конкурсів з навчальних предметів під час предметних та тематичних тижнів матеріали тижнів ГМО

Учителі

Визначення тем, над якими будуть працювати учні – члени шкільного наукового товариства МАН «Знання PLUS » співбесіди Узик І.Л.

Маньківська С.Ф.

ГМО

 Робота секцій МАН. Консультації з учнями НТУ «Знання PLUS» щодо робіт над темами науково-дослідницьких розробок консультації ГМО

 

Жовтень-грудень
Інтелектуальний марафон І етап (шкільні предметні олімпіади) наказ Узик І.Л.

ГМО

вчителі-предм.

Жовтень-січень
Участь учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських та киівських міських учнівських олімпіад з навчальних предметів за окремим графіком

 

ГМО

 

Листопад
Робота секцій МАН. Консультації з учнями НТУ «Знання PLUS» щодо робіт над темами науково-дослідницьких розробок консультації ГМО

Маньківська С.Ф.

 

Проведення олімпіад з математики, української мови   для учнів початкової школи матеріали олімпіад Андрущенко Т.В
Забезпечити підготовку та участь учнів школи у районному  етапі конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика, Т.Шевченка Наказ Андрущенко Т.В.

Антонюк Н.Ф.

Грудень
 І етап захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Оформлення заявок на участь у ІІ та ІІІ етапах Наказ ГМО
Січень
Організувати виставку персональних робіт обдарованих дітей  у школі Фото звіт ГМО
Старт участі учнів школи у міському етапі предметних олімпіад та районному етапі МАН індивідуальна

робота, консультаці

Узик І.Л.

ГМО

Березень
Забезпечити подання для відзначення педагогічних працівників, які мають призерів олімпіад, конкурсів-захистів МАН, турнірів, спартакіад, змагань, конкурсів учнівської творчості районного, обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів грамотами, подяками, грошовими преміями Подання Узик І.Л.

ЗД з ВР

 

Квітень
Забезпечити участь дітей у шкільному святі для обдарованих дітей «Віват, академіст! Віват!» наказ

сценарій

ЗД з ВР

 

Здійснення моніторингу участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах – захистах, турнірах Наказ Узик І.Л.
Травень
Забезпечити підготовку та участь учнів школи у Всеукраїнському фізкультурно – оздоровчому військово-патріотичному конкурсі школярів «Джура» Наказ

 

ЗД з ВР

 

 2.3. Удосконалення форм і методів освітнього процесу (інноваційна діяльність) (робота над єдиною науково-методичною проблемною темою (додаток 1), впровадження проекту «Інтелект України» (додаток 7)

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
    Спрямувати роботу вчителів на впровадження НУШ, новітніх технологій, інноваційної діяльності, як важливих складових в реалізації компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу та вдосконалення роботи вчителів за цими напрямками, організація підготовки педагогічних і керівних кадрів, забезпечення належного науково-методичного та психологічного супроводу, модернізація матеріально-технічної бази для впровадження Концепції профільного навчання в старшій школі педради, наради, накази,

засідання МР

Кудляк С.М.

адміністрація школи

Розпочати роботу над впровадженням навчання за НУШ в початковій школі. засідання МО,

педрада

Андрущенко Т.В.

Вчителі

 Спрямувати роботу педагогічного колективу на реалізацію ІV етапу Програми роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою «Розвиток життєвої компетентності  та успіху учнів у динамічній школі в світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу» педради, наради, засідання МР ЗД

ГМО

додаток 1
Робота над реалізацією проекту «Інтелект України» наради, засідання МР Андрущенко Т.В.

Вчителі

додаток 7
Удосконалювати і відпрацьовувати ефективні методи та сучасні технології навчання індивідуальна

робота, виступи, звіти

ЗД

ГМО

Реалізації Програми «100%». «Учителі в онлайні» (створення власних блогів, сайтів) індивідуальна

робота

Ковальчук С.Р.
Спланувати та організувати роботу постійно – діючих семінарів «Інноваційні форми проведення уроку», «Молодість та перспектива» за окремим планом Узик І.Л.

ГМО вчителі- наставники

 

Залучати педагогічних працівників до участі у видавничій діяльності, розробках  мультимедійних уроків для розміщення на сайті школи індивідуальна

робота

 

ГМО

Продовжувати використання  інтерактивних мультимедіа на уроках Урок педагогічні

працівники

Продовжити роботу над створенням методичного банку «Інформаційно-методичний каталог  освітніх інноваційних технологій», що містить інформацію щодо сучасних освітніх технологій, ефективних методів, форм роботи, прийомів педагогічної техніки віртуальні кабінети Узик І.Л.

ГМО

Продовжити налагодження зв’язків з науковцями, організаціями та установами, робота яких спрямована на пошук, навчання і розвиток щодо впровадження в практику роботи інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій, ввести обмін досвідом роботи з даної проблеми індивідуальна

робота

Узик І.Л.

ГМО

Продовжити дослідження-супровід рівня знань та навчальних досягнень учнів школи через застосування інноваційних та інформаційних технологій наради, засідання МР ЗД

ГМО

Продовжити роботу над впровадженням інноваційних засобів навчання у освітньому процесі педради, наради, засідання МР ЗД

ГМО

Продовжити роботу над поповненням методичного банку «Інформаційний каталог з освітніх інноваційних технологій» інформаційні матеріали Клочко Л.І.
Продовжити роботу над «Портфоліо предметних серверів» інформаційні матеріали Клочко Л.І.
Продовжити роботу ресурсного центру для інформаційно-методичного запезпечення школи інформаційні матеріали Клочко Л.І.
Серпень
Обговорити завдання, напрями, теми, над якими будуть працювати вчителі у 2018-2019 навчальному році співбесіди  

ГМО

 

Проаналізувати вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками річного оцінювання, ДПА, ЗНО, олімпіад, конкурсів, МАН консультації Узик І.Л.

ГМО

Вересень
Визначення тем, над якими будуть працювати учні – члени шкільного наукового товариства МАН «Знання PLUS» співбесіди Узик І.Л.

ЗД з ВР

ГМО

Соціально-психологічна адаптація вчителів, що працюють у класах за програмою  НУШ. консультації Скрипак Г.С.
Жовтень-грудень
Інтелектуальний марафон (шкільні предметні олімпіади)

 

наказ Узик І.Л.

ГМО

вчителі-предметники

Поєднання досвіду та інноваційних методів викладання-шлях до досягнення успіху районний семінар

майстер-класи

Антонюк Н.Ф.

ЧМО

Жовтень-січень
Участь учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських та київських міських учнівських олімпіад з навчальних предметів за окремим графіком ГМО

 

Нові підходи до оцінювання учнів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках консультації,

індивід. бесіди

Скрипак Г.С.

ГМО

 

«Індивідуалізація та диференціація роботи з учнями на основі теоретичних і практичних досягнень сучасної зарубіжної і вітчизняної педагогічної та соціально-психологічної науки і практики» (січень) семінар-практикум Степанюк С.М.

Члени МО

Листопад
 Робота секцій МАН. Консультації з учнями НТУ «Знання PLUS» щодо робіт над темами науково-дослідницьких розробок консультації ГМО

Маньківська С.Ф.

 

Формування ключових компетентностей на уроках природничих наук районний семінар

майстер-клас

Ковальська О.П.

Чл. МО

Грудень
І етап захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Оформлення заявок на участь у ІІ та ІІІ етапах. Наказ Маньківська С.Ф.

ЗД з ВР

 

Розвиток професійної компетентності учителів, які атестуються у 2018-2019н.р. (традиційна та пролонгована системи (сертифікації)) індивідуальна

робота, консультації

вчителі, які атестуються
Засоби креативного навчання для підвищення ефективності уроків суспільствознавчого напряму. Читаємо історію по новому семінар-практикум, майстер-класи Бойко Н.В.

Чл. МО

Педагогічна майстерня із запровадження сучасних комунікативних підходів у вивченні англійської мови. Інструктор чи фасилітатор: як змінюється роль вчителя на сучасному етапі навчання іноземної мови семінар-практикум, майстер-класи Кияшко Т.В.

Чл. МО

Січень
Старт участі учнів школи у міському етапі предметних олімпіад і районному етапі МАН індивідуальна

робота, консультації

Маньківська С.Ф.

Узик І.Л.

ГМО

Безпечна школа: попередження булінгу в освітньому процесі семінар-практикум Скрипак Г.С.
Підготовка методичних доробок вчителів для розміщення на сайті школи Узик І.Л.

ГМО

Нові «інструменти» для розвитку критичного та креативного мислення дітей. Вивчаємо математичні науки по новому майстер-клас Ковальчук С.Р.

Чл. МО

Лютий
Використання технологій «SmartKids» у початковій школі (нові форми роботи з учнями початкових класів) семінар-практикум

майстер-клас

 

Гуліда В.В.

Чл. МО

Березень
Тиждень загальнокультурної грамотності.

Вивчення віршів за допомогою мнемотехнології

Учитель-промоутер сучасної української літератури

майстер-клас

(за окремим планом)

Антонюк Н.Ф.

Чл. МО

Використання кросенсу на уроках зарубіжної літератури та російської мови майстер-клас Барковська О.Я.

Чл. МО

Квітень
Інноваційний поступ НУШ. Реалізація концепції «Нова початкова школа: освіта дя життя» майстер-клас Гуліда В.В.

Чл. МО

 2.4. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
 
Грудень
Оформлення стенду «ЗНО-2019» стенди Піскарьова Т.М
Лютий
Збори учнів 11 класу.
– ЗНО – інструмент державної підсумкової атестації
матеріали зборів Піскарьова Т.М
Травень
Збори учнів 11 класу.
– Твої права і обов’язки під час проходження ЗНО
матеріали зборів Піскарьова Т.М

 2.5. Реалізація Державних стандартів загальної середньої освіти

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Впровадження освітніх програм для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти педради, наради, засідання МР, наказ Євтодьєва Т.М.

Андрущенко Т.В.

Підготовка вчителів 4-х класів до роботи за програмою НУШ семінари, курси Андрущенко Т.В.
Методичні оперативки з питань упровадження  Державного  стандарту  базової і повної загальної середньої освіти, НУШ, і роботи за оновленими програмами Наради адміністрація
Упроваджувати в освітній процес  особистісно й компетентнісно – орієнтовані технології навчання:
– проектну технологію;
– технологію розвитку критичного мислення;
– технологію продуктивного навчання;
– технології інтерактивного навчання;
– ІКТ
уроки

майстер-класи

Учителі
Продовжувати здійснювати моніторинг навчальних досягнень  школярів з предметів інваріантної складової навчального плану  відповідно до вимог навчальних програм, урізноманітнити інструментарій для відстеження результатів навчальної діяльності учнів 1-4-х та 5-9-х класів Інформаційні матеріали,

накази

адміністрація
Квітень
Результати впровадження проекту «Інтелект України» у початковій школі та перехід до навчання у середній ланці школи.

Підсумки першого року роботи над впровадженням «Концепції нової  української школи»

Педрада Андрущенко Т.В.

                                                                                                                   РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

Робота над реалізацією проекта «Бути здоровим це модно»

 3.1. Організаційні заходи

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Про  Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України

Концепція національно-патріотичного виховання

засідання МО класних керівників,

плани роботи МО

ЗД з ВР

 

Організація роботи   методичного об’єднання класних керівників 1-4, 5-9, 10-11-х класів наказ

план роботи МО

ГМО
Робота органу учнівського самоврядування, дитячої організації «Спектр» За окремим планом Філатова М.О.
Організація роботи редакції шкільної газети (1 раз на місяць) та радіогазети (1 раз на тиждень) випуск газети та радіогазети Філатова М.О.
Серпень
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в школі у 2018-2019 н.р. засідання МО ЗД з ВР

 

Вересень
Організація роботи шкільних гуртків та спортивних секцій плани графіки ЗД з ВР

 

Квітень
Вибори учнівського парламенту вибори Філатова М.О.

3.2. Напрямки виховної роботи

3.2.1. Традиції школи

Термін Зміст роботи Форми виконання Відповідальний  Примітка
Вересень
Свято Першого дзвоника. День знань урочиста лінійка ЗД з ВР

 

Жовтень, квітень
Екологічна ініціатива «Збережи дерево!» (збір макулатури, пластика) колективна праця ЗД з ВР

кл.керівники

Жовтень
День вчителя. Конкурс святкових ікебан. Святковий концерт виставка ЗД з ВР

Філатова М.О.

День Батьківства уроки, бесіди, майстер-класи ЗД з ВР

Філатова М.О.

кл.керівники

День захисника України (14.10.18р.)

«Козацькому роду нема переводу»   (5-ті класи)

Презентація «Доти жива Україна- поки живі козаки»

виховні години Філатова М.О.

кл.керівники

Клочко Л.І.

Грудень
Свято Миколая театралізовані вистави «Колядки та щедрівки» ранки ЗД з ВР

Філатова М.О.

Новорічні свята:

«Ой прийшла зимонька-зима»;

–          ранки для 1-4 –х кл.

–          конкурс мюзиклів та  дискотека для

9-11 кл.

ранки, вистави ЗД з ВР

Філатова М.О.

кл.керівники

Січень
День Соборності (22.01.2019)

Показ презентації до Дня Соборності

інф.стенд

вих. години

виставка (бібл.)

ЗД з ВР

Філатова М.О.

Клочко Л.І.

кл.керівники

Лютий
День Святого Валентина (14.02.2019) Флешмоб «Знайди свою половинку» Філатова М.О.

актив  уч. самовряд.

Березень
Шевченківські дні конкурс читачів Філатова М.О.
Тиждень творчості О.Білаша (за окремим  планом)

Виставка книг О. Білаша з автографами відомих людей

концерт

заходи

творча група

Клочко Л.І.

 

Квітень
Фестиваль «Віват, академіст, віват!» (вшанування педагогів та учнів-переможців районних  олімпіад та МАНУ) нагородження, концерт Філатова М.О.

вч. -предметники

Конкурс Великодніх писанок

Виставка книг, малюнків

виставка ЗД з ВР

Філатова М.О.

Клочко Л.І.

День пам’яті «Чорнобильські дзвони»

 

виставка Філатова М.О.

кл.керівники

Травень
День пам’яті та примирення «Ніколи знову 1941-1945»

Виставка книг, документів

зустрічі з ветеранами, покладання квітів ЗД з ВР

 

Клочко Л.І.

 

Всесвітній День вишиванки

Виставка книг, фотографій даніх та сучасних

флешмоби ЗД з ВР

Клочко Л.І.

 

«Мамі вклонюсь до землі…»

Виховні години до свята «День матері»

виховні заходи

ранки

класні

керівники

Прощання з початковою школою свято класні керівники
Свято Останнього дзвоника урочиста лінійка ЗД з ВР
Вручення документів про освіту учням 11-х класів урочистий вечір ЗД з ВР
Червень
Вручення документів про освіту учням 9-х класів урочиста лінійка ЗД з ВР

 

 3.2.2. Національно-патріотичне виховання

Мета: формування патріотичної свідомості, національної гід­ності; готовності до виконання громадського та конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України; виховання національної свідомості, любові до землі свого народу; патріотизму.

Термін Зміст роботи Форми виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Забезпечення участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній гри «Сокіл» («Джура») участь у змаганнях ЗД з ВР

 

Провести акцію щодо впорядкування меморіальних комплексів, могил загиблих воїнів у Сирецькому парку та Лук’янівському воєнному кладовищі “Забуті могили”            впорядкування Лук’янівського кладовища ЗД з ВР

кл. керівники

Вересень
Заходи по вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру екскурсії,

покладання квітів

кл. керівники
Жовтень
14 жовтня – День захисника України виховні години Філатова М.О.

класні керівники

Листопад
Мітинг-реквієм пам’яті жертв голодоморів і політв’язнів (виставка у шкільному прес-центрі).

9 листопада – День української писемності та мови

виховні години,

виставка,

радіогазета

ЗД з ВР

вч. історії

21 листопада – День Гідності та Свободи виховні години виставка у вестибюлі

радіогазета

ЗД з ВР

вч. історії

Грудень
Акція «Пам’ять». Тиждень пам’яті до річ­ниці визволення України від німецько-фашист­ських загарбників (за окремим планом). Провести уроки мужності, зустрічі з ветеранами, з воїнами-інтернаціоналістами, військовими відкриті заходи кл. керівники
Січень
 День Соборності України відкриті заходи класні колективи
Травень
Вшанування ветеранів зустрічі з ветеранами кл. колективи

Філатова М.О.

 3.2.3. Громадянсько-правове виховання

Мета: формування громадянської та правової свідомості, систе­ми правових уявлень,  вироблення навичок і потреб активної право­мірної поведінки; виховання поваги до закону, до норм колективного життя; формування етичної культури учнів, виховання милосердя, співпереживання.

Місяці Зміст роботи Форми виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Організація роботи з профілактики правопорушень, злочинності та бездоглядності. лекції, бесіди ЗД з ВР

Порхун О.М.

Філатова М.О.

Комісія

Вересень  
Проведення загальних зборів колективу до 27-ї річниці проголошення незалежності України за участю представників місцевих інститутів громадського суспільства на тему: «Громадська свідомість як передмова становлення незалежної України» загальні збори колективу ЗД з ВР

.

вч. історії

Оформлення куточка з прав дитини та  даних про організації, до яких можна звернутися з приводу порушення прав дитини правовий куточок (стенд) Порхун О.М.
Жовтень
Проведення лекції за участю представників місцевих інститутів громадянського суспільства на тему: «Роль громадських організацій у розвитку школи» лекція ЗД з ВР
Листопад
Участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства» наказ

план заходів

ЗД з ВР

вч історії

Грудень
Тиждень правової освіти за окремим планом Бойко Н.В.,

вчителі історії

Квітень
Єдиний тематичний урок «Мій біль — Чорнобиль» урок класні керівники

 3.2.4. Фізичне виховання та здоровий спосіб життя

Мета: мотивація здорового способу життя; набуття знань і досвіду щодо власної безпеки; виховання відповідального ставлення до влас­ного здоров’я; формування потреб здорового способу життя з усвідомленням того, що здоров’я людини залежить від здоров’я природи і суспільства.

 

Термін Зміст роботи Форми роботи Відповідальний  

Виконання

Протягом року
Використання здоров`язберігаючих технологій в організації роботи з формування  здорового способу життя За окремим планом Філатова М.О.,

Порхун О.М.

члени шк. само вряд.

Районні змагання з футболу, баскетболу, тенісу За окремим планом ЗД з ВР
Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») За окремим планом ЗД з ВР
Вересень
Тиждень  «Увага! Діти на дорозі» Заходи(за окремим планом) класні керівники.
Організаці роботи по залученню учнів до шкільних та позашкільних спортивних секцій Агітаційна робота,

наказ

кер. гуртків,

класні керівники.

Організація роботи з профілактики шкідливих звичок серед учнів (паління, вживання алкогольних напоїв та психотропних речовин) Наказ,

план заходів,

інформ. матеріал

ЗД з ВР

Філатова М.О.

Скрипак Г.С.

кл.кер

День фізичної культури і спорту:

–  змагання  «Старти надій», «СімЯ»;

– проведення «Олімпійського уроку»

змагання,

урок

Степанюк С.М., Ковальова О.М.
Жовтень, грудень, березень
Виховні години з безпеки життєдіяльності. Правил дорожнього руху учнів перед канікулами. виховні години класні керівники
Листопад
Зустрічі учнівської молоді з відомими спортсменами, тренерами тощо. зустріч Стапенюк С.М.
Грудень
Всесвітній День боротьби зі СНІДом за окремим планом Філатова М.О.,

члени шк. самовр.

Квітень
 «Дні здоров’я. Всесвітній День здоров’я». лекції вчителі біології
4 р./рік
Організація роботи  під час канікул. накази

План заходів

ЗД з ВР

3.2.5. Естетичне виховання

Мета: розвиток інтересу до культури рідного краю; виховання ес­тетичного смаку, відчуття прекрасного; розвиток творчого потенціалу кожної людини; 3абезпечен­ня реалізації кожною особистістю її нахилів і здібностей

Термін Зміст роботи Форми виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Участь  у конкурсах, фестивалях, олімпіадах, концертних програмах, художніх виставках, відзначенні народних і шкільних свят накази

заходи

ЗД з ВР

кл. кер.

 
Відвідування центрів естетичної творчості дітей та молоді, мистецькі дитячі студії, бібліотеки, дитячі опери, лялькові театри, дитячі кінотеатри й філармонії, туристські станції та станції юних натуралістів, спортивні комплекси, дитячі організації України тощо накази

заходи

ЗД з ВР

кл. кер.

 
Робота в гуртках: драматичних, виразного читання, літературних, хореографічних, художньої гімнастики, образотворчого мистецтва, у хорах, оркестрах, ансамблях. накази

заходи

ЗД з ВР

кер. гуртків

Екскурсії, походи, прогулянки Індивід. планування в класах ЗД з ВР

кл.кер.

 3.2.6. Еколого-натуралістичне виховання

Мета: формування знань про сучасні проблеми екології, розумін­ня кожним учнем найголовнішої проблеми людства — проблеми ви­живання, яка стосується не лише людей, але й кожної живої істоти; виховання у учнів почуття єдності з природою, відповідаль­ності за стан її збереження; залучити школярів до громадської діяль­ності, спрямованої на захист оточуючого середовища; виховувати у учнів відчуття краси природи, її неповторності

Термін Зміст роботи Форми виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Участь в екологічних заходах «Чисте  шкільне подвір’я» Акції ЗД з ВР

 

Вересень, квітень
Екологічна ініціатива «Збережи дерево!» (збір макулатури, пластикових пляшок) колективна праця ЗД з ВР

кл.керівники

Березень
Акція «Турбота про птахів» виготовлення годівничок класоводи
Квітень
Екологічна акція  «Зелена весна». Упорядкування шкільного подвір’я, клумб день довкілля кл. керівники

вч. біології

Акція «Малюнок на асфальті» «Збережи природу» для учнів 1-5 класів день довкілля кл. керівники,

Філатова М.О.

Випуск екологічного вісника «Зелена планета» газета вч. географії
Конкурс учнівських малюнків, плакатів про рідний край: “Ми живимо в Україні”, “Барви рідного краю”, конкурс юних фотографів “Люблю тебе, мій рідний край” виставка Постернак А.С.

Філатова М.О.

До Дня заповідників і національних парків провести благоустрій закріплених за школою територій в Сирецькому парку день довкілля кл.керівники

3.2.7. Допризивна підготовка юнаків, військово-патріотична робота

№ п/п Зміст роботи Відповіда-льний Форма виконання Примітка
Протягом року
Здійснювати контроль за якістю проведення занять з допризовної підготовки і основ медичних знань Піскарьова Т.М

 

 

контроль

Вересень
Згідно чинного законодавства організувати роботу з допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання (до 15.09.18) ЗД з ВР накази,

плани заходів

Призначити відповідальних за приписку юнаків 2002 р.н. ЗД з ВР Наказ
Організувати  заняття з предмету «Захист Вітчизни» Піскарьова Т.М. Наказ
Організувати роботу спортивних секцій для учнів 10,11-х класів  

ЗД з ВР

 

наказ,

графік роботи

Провести заходи присвячені 73-ої  річниці визволення України від фашистських загарбників ЗД з ВР

Філатова М.О.

Заходи
Провести бесіди, зустрічі з представниками влади, ветеранами, людьми похилого віку, присвячені 27-ій річниці незалежності України ЗД з ВР

Філатова М.О.

Кл.керівники

бесіди,

зустрічі

Лютий
Результати роботи з допризивної підготовки юнаків ЗД з ВР

.

НпД

 

РОЗДІЛ 4. РОБОТА  З  КАДРАМИ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 4.1. Робота методичної ради 

Зміст Відповідальні
Серпень
1. Про підсумки результативності роботи методичної ради у 2017/2018 н.р. Узик І.Л.
2. Про основні напрямки методичної роботи школи на 2018/2019 н.р. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради Узик І.Л.
3. Про затвердження планів роботи предметних методичних об’єднань на 2018/2019 н.р. Кудляк С.М.
4. Про організацію роботи Школи молодого вчителя, молодого класного керівника Узик І.Л.
5. Про підготовку до проведення шкільних олімпіад, МАНу та участі учнів школи у районних олімпіадах, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.  Затвердження олімпіадних робіт. Узик І.Л.

Голови МО

6. Про обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів.

Про інформацію щодо нормативних документів з питань організації освітнього  процессу

Узик І.Л.

Голови МО

 

7. Про єдиний орфографічний режим, дотримання норм оцінювання досягнень учнів у навчанні та вимоги щодо ведення шкільної документації у 2018-2019 навчальному році Узик І.Л.

 

8. Шляхи реалізації наскрізних ліній освітньої програми профільної середньої освіти (10 клас). Євтодьєва Т.М.
Жовтень
1. Про  курсову перепідготовку педагогічних працівників. Узик І.Л.
2. Про хід атестації педагогічних працівників школи. Узик І.Л.
3. Про обговорення Положення про проведення та участь учителів школи у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2019» Узик І.Л.

Голови МО

Творчі групи

4. Про обговорення і затвердження списків учнів для участі у олімпіадах з базових дисциплін, МАНу Узик І.Л.

ГоловиМО

5. Про огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури Узик І.Л.

 

6. Про результати ЗНО у 2017 році Узик І.Л.

ГоловиМО

7. Необхідні умови формування ключових компетентностей здобувачів профільної освіти (10-х клас) Піскарьова Т.М
 Січень
1. Про  результати успішності учнів за І семестр Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

2. Про виконання навчальних програм за І семестр Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

3. Про стан викладання навчальних предметів у І семестрі навчального року (за річним планом) Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

Піскарьова Т.М.

4. Про кращий педагогічний досвід учителів, які атестуються Узик І.Л.
5. Про обсяг домашніх завдань та стан ведення поурочних планів ЗДНВР

ГМО

 Березень
1. Про результати участі учнів у районних олімпіадах, МАНі Узик І.Л.
3. Про результати чергової атестації вчителів школи та підсумки курсової перепідготовки. Розкриття основних положень кращого педагогічного досвіду вчителів-методистів та вчителів вищої категорії, які атестуються Узик І.Л.

АК

вчителі,які атестуються

4. Про обговорення та затвердження матеріалів ДПА Андрущенко Т.В.

Піскарьова Т.М.

5. Результативність роботи предметних МО з обдарованими учнями ГМО
Травень
1. Про ефективність роботи шкільних МО, ТГ , школи повного дня Узик І.Л.

ЗД з ВР

ГоловиМО

2. Про результати роботи шкільної бібліотеки Клочко Л.І.
3. Про результати роботи ІV етапом науково-методичної теми школи Узик І.Л.

ГоловиМО

4. Про результати роботи за новим Державним стандартом освіти ЗД

ГоловиМО

5. Про творчі звіти голів ШМО Узик І.Л.

ГоловиМО

6. Про результати контролю за станом викладання предметів у початковій школі Андрущенко Т.В.
7. Про виконання навчальних програм учителями школи Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

8. Про пропозиції до плану роботи ШМР на новий навчальний рік Узик І.Л.

ГоловиМО

9 Про роботу шкільних факультативів, додаткових індивідуальних занять, школи повного дня ЗД з ВР

Євтодьєва Т.М.

Робота школи над науково-методичною роблемною темою (за окремим планом)

Робота шкільних методичних об’єднань (за окремим планом)

4.2. Атестація (організаційні питання, індивідуальна робота з учителями, вивчення досвіду роботи, узагальнення матеріалів) 

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Створення організаційно-методичних умов стимулювання самоосвіти, творчого пошуку вчителів, підвищення їх професійної компетентності Кудляк С.М.
Систематично інформувати вчителів про нормативні документи, інструктивні матеріали керівних органів освіти, продовжувати знайомити педагогічний колектив з новинками педагогічної преси наради,

тематичні

виставки

Кудляк С.М.

ЗД

Проводити індивідуальні консультації при підготовці вчителя до виступів на педагогічних радах,    семінарах інд. ,есіди Кудляк С.М.

ЗД

Направити на курсову перепідготовку вчителів школи наказ Узик І.Л.
Провести чергову атестацію вчителів школи наказ Узик І.Л.

АК

Робота атестаційної комісії

 

наказ Узик І.Л.

 

за окремим планом
Надання допомоги вчителям, що атестуються при підготовці до виступів на педрадах, семінарах, творчих звітів вчителям, що атестуються бесіди адміністрація

АК

Проводити співбесіди з учителями, які атестуються, за результатами внутрішкільного контролю за якістю навчальних досягнень учнів бесіди Узик І.Л.

АК

Проводити співбесіди з учителями, що атестуються,  з актуальних питань реформування освіти та нових педтехнологій бесіди адміністрація

АК

Здійснювати контроль за веденням планів самоосвіти, шкільною документацією, участю у різних формах методичної роботи облік форм контролю Адміністрація, АК
Здійснювати контроль за участю вчителів у реалізації завдань, передбачених  науково – методичною проблемою школи, за роботою з обдарованими дітьми облік форм контролю Узик І.Л.

АК

Організувати відвідування уроків, позакласних заходів учителів, що атестуються графік Узик І.Л.

 

Вересень
Проаналізувати стан охоплення систематичною атестацією педпрацівників перспективний план Кудляк С.М.

Узик І.Л

Поновлення  графіку проходження атестації вчителями школи перспективний план Узик І.Л.
Створення атестаційної комісії наказ Узик І.Л.
Жовтень
Подання педагогічними працівниками заяв про позачергову атестацію до  атестаційної  комісії (якщо такі є) заяви Узик І.Л.
Інструктивно-методична нарада для вчителів з питань проведення атестації (ознайомити кожного вчителя з кваліфікаційними вимогами до категорій та державними документами, які регламентують проведення атестації:
-порядком оформлення атестаційних матеріалів;
– планом-графіком проведення атестації )
нарада Узик І.Л.

 

Провести індивідуальні консультації для працівників з питань підготовки та методики проведення атестації консультації Узик І.Л.

АК

Листопад
Проаналізувати індивідуальні творчі плани самоосвіти вчителів, які атестуються плани самоосвіти АК
Спостереження і контроль за роботою вчителів, які атестуються відвідування

уроків

АК
Вчимося самоаналізувати урок семінар-практикум Узик І.Л.

ГМО

Грудень
 Розвиток професійної компетентності учителів, які атестуються у 2018-2019 н.р.   семінар вчителі, які атестуються
Провести контрольні зрізи навчальних досягнень учнів у класах, в яких працюють учителі, що атестуються моніторинг Узик І.Л.
Інструктивно-методична нарада для вчителів, які атестуються, з питань підготовки і проведення творчих звітів нарада Кудляк С.М.

Узик І.Л.

Січень
Провести творчий звіт  вчителів, які атестуються педрада Узик І.Л.

ГМО

Лютий
Подання  директора школи про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання або у разі зниження педпрацівником рівня педагогічної діяльності (за необхідністю) подання Кудляк С.М.
Березень
Підготовка атестаційних характеристик на педагогічних працівників; оформлення атестаційних листів АК АК,

Голови МО

Засідання атестаційної комісії АК Кудляк С.М.

Узик І.Л.

Здійснити перевірку робочих місць учителів, які атестуються, стану їх навчально – матеріальної бази  для проведення уроків (до 15 03.2019р.) моніторинг АК

 

Підготовка  атестаційних характеристик та ознайомлення з ними учителів, що атестуються

 

атестаційні характеристики Узик І.Л.
Результати атестації педпрацівників НпД Кудляк С.М.
Подати узагальнені матеріали роботи АК до районного  відділу  освіти. матеріали Узик І.Л.
Квітень
Підсумки атестації педагогічних працівників школи наказ Узик І.Л.

4.3. Забезпечення проходження курсової підготовки

педагогічними працівниками 

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Облік курсової підготовки педпрацівників школи матеріали Узик І.Л.
Облік докурсових та післякурсових   завдань, форм і термінів їх узагальнення матеріали Узик І.Л.
Звіт про проходження курсової підготовки иатеріали Узик І.Л.
Проводити консультації для педпрацівників, яких охоплено очно – заочною формою підвищення кваліфікації консультації Узик І.Л. ЗД

ГМО

Серпень
Скласти графік проходження курсової підготовки педагогічними працівниками школи та подати до відділу освіти наказ Узик І.Л.
Вересень
Поновити перспективний план курсової підготовки педпрацівників школи перспективний план Узик І.Л.

4.4. Організаційна, психолого-педагогічна, методична та інші форми роботи з педагогічними працівниками школи 

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Контроль за виконанням директивних та нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного Управління освіти і науки м. Києва, районного управління освіти Шевченківської РДА м. Києва постійно в роботі з педагогічним колективом Кудляк С.М.

ЗД

 

Вересень
Соціально-психологічна адаптація педагогічних працівників, що працюють за програмою НУШ консультації, індивід. бесіда Скрипак Г.С.
Жовтень
Консультації з творчою групою вчителів щодо концепції роботи з обдарованими дітьми (Програма роботи над проектом «Обдарованість») консультації, індивід. бесіда Узик І.Л.

ГМО

Скрипак Г.С.

Січень
Безпечна школа: попередження булінгу в освітньому процесі круглий стіл Скрипак Г.С.

Порхун О.М.

 РОЗДІЛ V. Співробітництво сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ

5.1. Співробітництво школи та  сім’ї. Робота з батьками, громадськістю

Термін Зміст роботи Форми виконання Відповідальний Примітка
Протягом року      
Участь у роботі

«Школи батьківства»

районні семінари голови батьківських комітетів
Реалізація проекту «Однодумці: батьки, діти, вчителі» За окремим планом ЗД з ВР

Порхун О.М., кл.керів.

Реалізація заходів щодо реалізації Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина на 2012-2021 р.р.» лекції, бат збори ЗД з ВР

кл.керів.

Батьківські збори (за потребою) протоколи кл. керівники
Робота батьківського комітету школи                          (за окремим графіком) Протоколи адміністрація
Вересень
Загальношкільна конференція протокол ЗД з ВР
Жовтень
День батьківського самоврядування Наказ адміністрація,кл.керівники
Заохочення батьків   листами подяки за успіхи у вихованні дітей та участі у житті школи і класу листи, подяки адміністрація, кл керівники
Червень
Звіт  директора  школи  перед трудовим колективом школи, батьківським активом  школи  та  громадськістю Звіт Кудляк С.М.

5.3. Заходи по виконанню Законів «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян»

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальни Примітка
Протягом року      
Організація роботи по виконанню Законів «Про доступ до публічної інформації» , «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» накази,

положення

Кудляк С.М.
Січень
Ознайомлення колективу зі станом роботи по виконанню Законів  України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» у минулому році НпД

 

Кудляк С.М.
Червень
Звіт про стан роботи по виконанню Законів «Про доступ до публічної інформації» , «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» звіт Кудляк С.М.

 5.4. Співпраця з навчальними закладами та ВУЗами

РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ 

з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма виконання
6.1. Оргнізаційні заходи
1 Інформувати працівників закладу щодо змін   нормативно-правової документаціі згідно чинного законодавства постійно Піскарьова Т.М.  

 

2 Здійснити перевірку готовності  закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, актів-дозволів на заняття в кабінетах підвищеної небезпеки, актів-випробувань спортивного обладнання до 15.08 Кудляк С.М.

Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

Здійснення перевірки:

– раціонального розміщення навчального обладнання, технічних засобів навчання відповідно до вимог безпеки праці;

– готовності   школи до нового навчального року щодо створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, спортивних залах, шкільних майстернях;

– опору ізоляції та захисного заземлення.

 

До 31.08

наказ

4 Видати наказ «Про  організацію роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму в школі у 2018-2019н.р.» (із призначенням відповідальних) Серпень (наказ) Кудляк С.М.

Піскарьова Т.М.

5 Оформити куточок охорони праці, безпеки життєдіяльності,пожежної безпеки, дорожнього руху де сконцентрувати всю законодавчу, нормативно-технічну документацію з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та електробезпеки, а також науково-методичні матеріали до 05.09

оформлення куточка

 

Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

ЗД з ВР

6 Підготувати навчальний заклад до опалювального сезону 1-а декада жовтня Кудляк С.М.

Юрчевська Л.І.

7 Розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період до 15.10 Кудляк С.М.

Юрчевська Л.І.

Заходи, наказ
8 Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час навчально-виховного процесу) з працівниками закладу  відповідно до чинних Положень після кожного випадку Піскарьова Т.М.
9 Аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу (наказ) грудень

червень

Піскарьова Т.М.
10 Бесіди на батьківських зборах щодо попередження дитячо­го травматизму. вересень

травень

кл.керівник
11 Організація роботи загонів ЮІДР (юні інсп. Дор. руху) та ДЮП. (добр. пож. друж. юн. пож.) вересень

накази

ЗД з ВР

 

12 Розробити заходи до розділу “Охорона праці” колективного договору (угоди) До 01.01 Піскарьова Т.М.

Шелудько В.М.

13 Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності

·         на педраді:

– Про зміни в організації роботи з безпеки життєдіяльності;

– Про ефективність роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму.

– Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально-виховного процесу

·         на зборах трудового колективу:

«Про підготовку закладу до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період»;

«Про виконання заходів, зазначених у розділі «Охорона праці» колективного договору»

Здійснення контролю за додержанням нормативності ведення у школі «Журналу реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями» у 2018/2019  навчальному році

 

 

 

серпень

 

 

січень

 

 

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Піскарьова Т.М.

 

 

 

 

 

Піскарьова Т.М.

 

 

 

 

 

Шелудько В.М.

 

 

 

 

 Педрада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збори трудового коллективу

6.2. Заходи щодо збереження життя дітей
1

 

Контроль за своєчасним проведенням інструктажів з безпеки життєдіяльності, бесід по збереженню здоров’я учнів постійно

 

Піскарьова Т.М
2

 

Забезпечення наявності робочого одягу, форми в учнів для проведення уроків праці, фізичного виховання вересень

 

класні керівники, вчителі праці, фізкультури
3

 

Проведення батьківських зборів з обговоренням питання попередження травмування дітей в освітньому процесі та побуті вересень

 

класні керівники

 

4

 

Контроль за викладанням предмету «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни» постійно (згідно плану роб)

 

Піскарьова Т.М.

 

5 Інструктажі з учнями з безпеки життєдіяльності на уроках фізкультури постійно вчителі

фіз. культ

6 Інструктажі з учнями з безпеки життєдіяльності в кабінетах фізики,хімії, біології,інформа- тики, трудового навчання, фізичної культури згідно календарн тематичного плану учитель-предметник
7 Робота з профілактики та попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та у побуті постійно

 

усі вчителі
8 Сапрошувати до школи співробітників  пожежної части­ни, лікарів, працівників поліції для проведення бесід протягом року ЗД з ВР

кл.керівники

 

10

 

Підготувати та провести:

Тиждень знань безпеки дорожнього руху;

Тиждень знань пожежної безпеки, життєдіяльності;

Тиждень з охорони праці;

День Цивільного захисту

 

вересень

 

листопад

 

 

квітень

 

Піскарьова Т.М.

 

Юрчевська Л.І.

 

ЗД з ВР

 

11

 

Підготувати шкільні команди ЮІД, юних рятівників до їх участі у районних та міських змаганнях березень, травень

 

ЗД з ВР

педагог-орг.

Степанюк С.М.

12

 

Організувати відвідування районної пожежно – технічної  виставки учнями школи протягом року

 

класні керівники

 

13 Здійснення контролю за організацією навчання учнів, які не можуть відвідувати школу за станом здоров‘я
14

 

Контроль за проведенням медичного огляду учнів школи.

Зарахування учнів до груп з фізичної культури

постійно

 

до 05.09.2018

ЄвтодьєваТ.М.

Ковалик О.М.

кл. керівники

наказ,

звіти до РУО

15

 

Організація та проведення виставок дитячих малюнків, вікторин, кросвордів, плакатів на тему: “Ми за здоровий спосіб життя” протягом року

 

ЗД з ВР

класні керівники

 

16

 

Проведення Дня Цивільного захисту з організацією евакуації учнів квітень

 

Кудляк С.М.

ЗД з ВР

 

17

 

Проведення бесід з безпеки життєдіяльності учнів напередодні канікул жовтень

грудень

березень

травень

класні керівники
18 Організація роботи щодо дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, профілактики різних видів захворювань серпень ЗДНВР,

Ковалик О.М., Юрчевська Л.І., класні керівники

 

 

наказ

 6.3. Навчання працівників школи
1 Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки з новоприбулими працівниками при необхідності Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

2 Проводити вступний інструктаж з новопризначеними працівниками при прийомі на роботу Кудляк С.М.
3 Проводити повторні інструктажі з охорони праці на робочому місці з:

педагогічними працівниками;

учителями предметів підвищенної небезпеки

 

 

2 рази / рік

 

Піскарьова Т.М.

 

4 Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці з:

–  технічним персоналом

1 раз/ квартал Юрчевська Л.І.
5 Проводити цільові та позапланові інструктажі з усіма учасниками навчально-виховного процесу протягом року Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

кл. кер.,

кер. гуртків

6.4. Безпечна та надійна експлуатація будівель та споруд школи
1 Перевірити та впорядкувати територію закладу й усунути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни) постійно Юрчевська Л.І.

двірники

Журнал
2 Проводити систематичні спостереження за станом виробничих будівель і споруд відповідно до Положення постійно Юрчевська Л.І.

АГК

Журнал
3 Організувати проведення загального огляду будівель і споруд жовтень,

січень

Юрчевська Л.І.

АГК

Журнал
4 Проводити ремонт виробничих будівель і споруд з метою підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій за потребою Юрчевська Л.І.

Юрчевський О.О.

Журнал
5 Провести утеплення приміщень закладу (перевірка герметизації вікон та дверей) до 15.10.2018 Юрчевська Л.І.

Доманецький Ю.П.

ЮрчевськийО.О

Журнал
6.5. Електробезпека
1 Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів щорічно

серпень

Кудляк С.М.

Юрчевська Л.І.

РУО

Технічний паспорт
2 Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, електросилових шаф, освітлювальних електрощитів відповідно до вимог ПТЕ, ПТБ постійно Юрчевська Л.І.

Юрчевський О.О.

Журнал відповідного зразка
3 Забезпечити наявність схеми електропостачання, паспорта заземлюючого пристрою та робочої схеми занулення електрообладнання постійно Юрчевська Л.І.

Інженерна група РУО

Технічний паспотр
4 Забезпечити робочі місця засобами захисту від ураження електрострумом (дерев’яний настил чи діелектричні килимки, спеціальне взуття, рукавиці, інструменти з ізольованими ручками) постійно Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
5 Провести ремонт світильників, замінити лампи, що перегоріли, або ті, що не відповідають вимогам серпень Юрчевська Л.І.

Юрчевський О.О.

Журнал відповідного зразка
6 Відремонтувати несправні електророзетки, електровимикачі. Закрити кришками електрокоробки серпень Юрчевська Л.І.

Юрчевський О.О.

Журнал відповідного зразка
7 Перевірити стан усіх електророзеток. Зробити біля кожної написи „220 В” серпень Юрчевська Л.І.

Юрчевський О.О.

Журнал відповідного зразка
8 Провести інструктаж з електробезпеки з працівниками 1р\рік Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
9 Скласти графік проведення планово-запобіжних робіт щодо ремонту 2018р. Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
10 Проведення перевірки заземлення й опору ізоляції листопад Юрчевська Л.І.

РУО

Техпаспорт
6.6. Гігієна праці, медичні огляди, профілактика професійних захворювань
1 Організувати проведення обов’язкового медогляду працівників до 01.09 АндрущенкоТ.В. Журнал відповідного зразка
2 Аналіз наявності медичних допусків до роботи у медичних книжках педпрацівників школи до 01.09

 

 

Андрущенко Т.В.

 

Журнал відповідного зразка
3 Звіт медичної сестри про ефективність здійснюваних нею рейдів перевірки санітарно-гігієнічних умов закладу Травень Ковалик О.М.

 

Звіт
4 Забезпечити працівників знешкоджувальними миючими засобами, спецодягом постійно Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
5 Усі структурні підрозділи з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами праці забезпечити укомплектованими медичними аптечками постійно Юрчевська Л.І.

Ковалик О.М.

Зав. каб.

Журнал відповідного зразка
6 Забезпечити роботу всіх санітарно-побутових приміщень постійно Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
7 Забезпечити дезинфекцію, дератизацію приміщень постійно Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
8 Контроль за своєчасним вивезення сміття та відходів з території закладу, установи постійно Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
9 Організувати в закладі безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режими постійно Юрчевська Л.І.
10   Забезпечити своєчасне надання  довідки   N 086-1/о та  N 086-2/о  “Довідка учня загальноосвіт-нього навчального   закладу   про   результати  обов’язкового  медичного профілактичного огляду” медичному працівнику школи до 01.09 класні керівники

 

11 Здійснити розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою на підставі довідок  N 086-1/о  про стан здоров’я до 05.09 Ковалик О.М. Євтодьєва Т.М. Наказ
12 Оформити Листок здоров’я учнів класу до 05.09 Кл. керівники,

Ковалик О.М.

класні журнали
13 Здійснювати медико-педагогічний контроль  за уроками фізичної культури 1 р/ семестр для кожного потоку класів Кудляк С.М.

директор

педрада,

наказ, нарада при директорі

1 р/ семестр для кожного потоку класів Євтодьєва Т.М.

ЗД з НВР

4 р/ семестр для кожного потоку класів ЗД з ВР
1 р/ місяць для кожного класу Ковалик О.М.
1 р/ місяць

 

Кл.керівники
14 Контролювати зміни в розподілі учнів на групи  для занять фізичною культурою протягом року Євтодьєва Т.М.  Ковалик О.М.

кл. керівники

Наказ
15 Проводити профілактичні бесіди з учнями та їх батьками щодо необхідності вчасного проходження обов’язкового  медичного профілактичного огляд протягом

року

Євтодьєва Т.М. Ковалик О.М. класні керівники
16 Затвердження в СЕС списків працівників школи для проходження медоглядів Травень Ковалик О.М.
17 Організація роботи щодо дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, профілактики різних видів захворювань Серпень ЗДНВР,

Ковалик О.М., Юрчевська Л.І., класні керівники

 

 

наказ

6.7. Заходи з пожежної безпеки
1 Призначити відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі, ознайомити з обов’язками, організувати проходження ним навчання (наказ) серпень Кудляк С.М.

 

р.13.1  п.4
2 Організація роботи з пожежної безпеки січень

 

Юрчевська Л.І. Педрада
3 Проведення інструктажів для працівників школи з пожежної безпеки  та проведення первинних інструктажів з новоприбулими працівниками протягом року Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
4 Поновити у вестибюлі школи куточок пожежної безпеки до 05.10.2018 Юрчевська Л.І.
5 Поновити план евакуації на випадок виникнення пожежі до 03.09 Юрчевська Л.І. Наказ
6 Продовжити вивчення правил пожежної безпеки серед учнів 1-11 класів у курсі занять з «Основ здоров’я» та медичної підготовки протягом року

(кал-тематичне планування)

Юрчевська Л.І.

Доній Л.В.

кл.керівники

7 Організувати з числа учнів 10-11 класів дружини юних пожежників (наказ) Січень

(вересень –зміни до наказу у разі необх.)

Юрчевська Л.І.

ЗД з ВР

 

р.13.1  п.12
8 Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації за графіком підгот. дня ЦЗ ЗД з ВР
9 Провести заняття з користування первинними засобами пожежогасіння за графіком підгот. дня ЦЗ ЗД з ВР
10 Провести ревізію укомплектування пожежних щитів серпень Юрчевська Л.І.
11 Переглянути наявність інструкції з пожежної безпеки в кожному учбовому кабінеті серпень Юрчевська Л.І. Наказ
12 Проведення інструктажів щодо дотримання правил ПБ та опередження пожеж перед організацією масових заходів протягом року Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
13 Ознайомити з порядком оповіщення про пожежу:

– працівників

 

 

серпень

 

Юрчевська Л.І.

Кл.керівн

Нарада при директорі
14 Ознайомлення вчителів з вимогами пожежної безпеки для приміщень різного призначення та при проведенні культурно-масових заходів жовтень

 

 

Юрчевська Л.І. Нарада при директорі
15 Регулярно проводити огляд шкільного приміщення та шкільної території щодо дотримання протипожежного режиму 2р/семестр Юрчевська Л.І.

АГЧ комісія

Журнал відповідного зразка
16 Дії працівників школи у разі виникнення пожежі, забезпечення безпеки дітей та їхньої евакуації (практичне навчання) березень

(практичне навчання за графіком підгот. Дня ЦЗ)

адміністрація

ЗД з ВР

17 Забезпечити сторожів  списком посадових осіб із зазначенням їхніх  номерів домашніх телефонів, адрес Серпень Юрчевська Л.І. Журнал
18 Розробити заходи щодо усунення недоліків, зазначених у приписах служби охорони праці та інспекторів держнагляду в міру  не- обхідності Кудляк С.М.

Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

Заходи
19 Видати накази про заборону паління в закладі та на території про зберігання легкозаймистих речовин, горючих речовин, користування ел.приладами вересень Юрчевська Л.І. Накази
20 Перезарядка вогнегасників Січень Юрчевська Л.І. Журнал
21 Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з Правилами пожежної безпеки Постійно Юрчевська Л.І.
22 Здійснювати: оперативний, адміністративний, громадський контроль за станом охорони праці із реєстрацією у відповідному журналі постійно Кудляк С.М.

Андрущенко Т.В.

Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

Журнал відповідного зразка
23 Робота пожежно-технічної комісії, ДЮП протягом року Юрчевська Л.І.

ЗД з ВР

Степанюк С.М.

Акти
24 Заміна електрощитів на металеві на другому та четвертому поверхах Січень Юрчевська Л.І. Акти
25 Заміна пожежних щитків  на металеві шафи на всіх поверхах школи протягом року Юрчевська Л.І.

РУО

Плани
26 Установка нових дверей у щитовій школи грудень Юрчевська Л.І.

РУО

27 Засідання пожежно-технічної комісії 4р/на рік Юрчевська Л.І. Акти, протоколи
28 Про результати роботи з  пожежної безпеки в школі за 2017-2018 н.р. травень

 

Юрчевська Л.І. Педрада
6.8. Організація харчування учнів. Робота харчоблоку школи
1 Видати наказ про організацію дитячого харчування у навчальному закладі до 01.09 Андрущенко Т.В.

Юрчевська Л.І.

2 Складання графіка харчування у шкільній їдальні. вересень Андрущенко Т.В.
3 Створення брокеражної комісії по контролю за сирою та готовою продукцією (наказ) вересень Андрущенко Т.В.
3 Організувати пільгове харчу-вання (учні з малозабезпечених сімей, сиріт, напівсиріт),  дієтичне харчування. вересень Андрущенко Т.В.

Юрчевська Л.І.

класні керівники

4 Оформити документацію на отримання безкоштовного харчування учнями школи.  

вересень

Андрущенко Т.В.

Юрчевська Л.І

5 Оформлення відповідної документації (обліку) щодо організації  безкоштовного харчування згідно з існуючими вимогами. вересень Юрчевська Л.І
6 Контроль за станом  гарячого харчування постійно Андрущенко Т.В.
7 Зберігати добові проби готових страв у холодильнику відповідно до вимог постійно Ковалик О.М.

Рощенко М.В.

8 Здійснювати бракераж сирої та готової продукції, результати заносити до відповідних журналів постійно Рощенко М.В.

Ковалик О.М.

9 Вести необхідну документацію згідно із вимогами ДСанПіН постійно Рощенко М.В.

Ковалик О.М.

6.9. Організація ЦЗ та ОТ

Зміст роботи Форма виконання Відповідальний
Протягом року
Організація перегляду фільмів з питань цивільного захисту учням  1-11-х класів перегляд фільмів Клочко Л.І.

кл.кер

Вересень, січень
Організація роботи з цивільного захисту НпД

За окремим планом

ЗД з ВР

 

Січень
Про організацію роботи з початку року в системі цивільного захисту ЗД з ВР Наказ

НпД

Уточнення списків особового складу школи ЗД з ВР списки
Уточнення схеми розміщення педколективу та учнів школи у сховищі в разі отримання сигналів цивільного захисту ЗД з ВР

Юрчевська Л.І.

схеми
Уточнення списків особового складу формувань цивільного захисту на новий навчальний рік ЗД з ВР

Юрчевська Л.І.

аналіз
Квітень
Оформлення шкільного стенду цивільного захисту Білоочко Г.О.

Філатова М.О.

кл. керівники

Стенди
Організація та проведення  Дня ЦЗ в школі Білоочко Г.О.

Філатова М.О.

накази

РОЗДІЛ VII. УПРАВЛІНСЬКА ТА КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ. ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

7.1. Діяльність Ради школи  

Зміст № протокола, дата

Відповідальні

Серпень  ( спільне засідання з педагогічною радою)                                   
1 Погодження плану роботи школи на 2018-2019 навчальний рік. Кудляк С.М.
2 Погодження режиму роботи школи, груп продовженого дня та графіку роботи  вихователів ГПД , мережі класів, розкладу уроків на 2018-2019 навчальний рік Кудляк С.М.
3 Про претендентів до нагородження золотою та  срібною медалями за підсумками навчання у 10  класі. Піскарьова Т.М
4 Про поділ класів на групи, розподіл годин варіативної складової навчального плану на 2018-2019 н.р. Євтодьєва Т. М.
5 Про організацію та проведення навчально-екскурсійної практики у 2018-2019 н.р. Євтодьєва Т. М.
Вересень (підготовка та проведення шкільної звітно-виборної конференції) КОНФЕРЕНЦІЯ
1 Звіт директора школи про роботу школи у 2017/2018 н.р. та завдання на наступний 2018-2019 н.р. Кудляк С.М.
2 Звіт голови Ради школи про роботу у 2017/2018 н.р. та завдання на наступний 2018-2019 н.р. голова РШ
3 Про вибори членів Ради школи та розподіл обов’язків голова РШ
4 Про затвердження плану роботи Ради  школи голова РШ
5 Про підготовку закладу до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період Кудляк С.М.

голова РШ

6 Про підсумки літнього відпочинку учнів школи ЗД з ВР
7 Про організацію позакласної та позашкільної роботи, ознайомлення з планом проведення оздоровчих та спортивно-масових заходів з учнями ЗД з ВР
Листопад (спільне засідання з педагогічною радою)  
1 Погодження кандидатів з числа вчителів, що атестуються Узик І.Л.
2 Про результати громадського контролю  за  харчуванням учнів 1-4-х класів голова РШ
3 Про медико-педагогічний контроль за уроками фізичного виховання Євтодьєва Т.М.
4 Про стан відвідування  учнями школи Євтодьєва Т.М.
Січень (спільне засідання з педагогічною радою)  
1 Про виконання плану роботи  Ради за перше півріччя голова РШ
2 Про презентацію досвіду вчителів, що атестуються Узик І.Л., вчителі
3 Про стан роботи педагогічного колективу з охорони праці, безпеки життєдіяльності за 2018 р. та організацію роботи з охорони праці на 2019 р. Піскарьова Т.М.
4 Про виконання Статуту СШ № 24 Євтодьєва Т.М.
Березень (спільне засідання з атестаційною комісією)  
1 Про заслуховування характеристик вчителів, які атестуються члени  комісії
2 Про погодження рішення про відповідність педпрацівника посаді, присвоєння кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії), порушення клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань; внесення пропозицій щодо заохочення педагогічних працівників Узик І.Л. голова РШ

 

Квітень (спільне засідання з педагогічною радою)  
1 Про визначення профільності навчання учнів 10-х класів на 2019-2020 н.р. за результатами анкетування. Піскарьова Т.М.
2 Про результати медико-педагогічного контролю Євтодьєва Т.М.
3 Про стан відвідування  учнями школи Євтодьєва Т.М.
4  Про звільнення учнів 9,11-х класів від ДПА та ЗНО Піскарьова Т.М.
Травень (спільне засідання з педагогічною радою)  
1. Про результати навчальних досягнень та стан відвідування учнями школи за 2018-2019 н.р. Євтодьєва Т.М.

 

2. Про стан використання годин варіативної складової Євтодьєва Т.М.
3. Про роботу школи повного дня ЗД з ВР
4. Про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в побуті у ІІ семестрі 2018-2019  н. р. Піскарьова Т.М.
5. Про результати організації харчування у 2018-2019 н.р. Андрущенко Т.В.
6. Про підготовку до літнього оздоровчого періоду ЗД з ВР
7. Про роботу з сім’ями та дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах Порхун О.М.

 

8. Про підготовку школи до нового навчального року. Організація звітності за використані кошти, оформлення необхідної документації голова РШ
9. Про нагородження учнів 2-4-х класів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» Андрущенко Т.В.
10. Про нагородження учнів 5-8-х, 10-х класів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» Євтодьєва Т.М.

 

Червень (спільне засідання з педагогічною радою)  
1. Про випуск  та  нагородження учнів 9-х класів Піскарьова Т.М.
2 Про погодження освітніх програм на 2019-2020 н.р., розподілу  годин варіативної складової, режиму роботи школи повного дня, мережі класів, продовження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» та проведення навчально-екскурсійної практики у 2019-2020 н.р. Євтодьєва Т.М.
3. Про розгляд і затвердження проекту плану роботи школи на 2019-2020 н.р. Кудляк С.М.
4. Про виконання плану роботи Ради за ІІ півріччя голова РШ
Червень (спільне засідання з педагогічною радою)  
1. Про випуск та нагородження учнів 11-х класів за результатами річного оцінювання та ДПА у вигляді ЗНО Піскарьова Т.М.
2. Про нагородження учнів 11-х класів Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» Піскарьова Т.М.

 7.2. Робота педагогічної ради

Зміст роботи Відповідальні
 Серпень
1 Підведення підсумків роботи школи за 2017-2018 н.р.:

1.1.Підсумки реалізації науково-методичної теми «Розвиток життєвої компетентності та успіху учнів у динамічній школі в світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу» (ІІІ етап).

1.2. Про  реалізацію Програми розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу (Програма розвитку школи) на 2015– 2020 навчальні роки (3рік)

1.3. Результати ЗНО 2017 року

Євтодьєва Т.М.

Піскарьова Т.М.

Узик І.Л.

Білоочко Г.О.

Салайда С.М.

 

Професійна компетентність педагога – основа реалізації Концепції НУШ Тимошко Н.В.
2 Про ознайомлення педагогічного колективу із законодавчими документами щодо розвитку освіти України. Шляхи реалізації Концепції Нової української школи:  формуваня ключових та предметних компетентностей учнів. Кудляк С.М

ЗД з ВР

 

3 Про впровадження освітніх програм, як єдиного комплексу освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Євтодьєва Т.М., Андрущенко Т.В.

 

4 Про затвердження плану роботи школи на 2018-2019 навчальний рік Кудляк С.М.
5 Про затвердження режиму роботи школи, ШПД, ГПД та графіку роботи вихователів ГПД у школі повного дня, правил внутрішнього трудового розпорядку,  та мережі класів на 2018-2019 н.р. Кудляк С.М.
6  Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1, 2, 5-х  класів Андрущенко Т.В.

Євтодьєва Т.М.

7 Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності на  І семестр 2018-2019 навчальний рік Піскарьова Т.М.
8 Про претендентів  до нагородження золотою та срібною медалями за підсумками навчання 10-го класу Піскарьова Т.М.
9 Про результати ДПА у вигляді ЗНО випускників 2018 року Піскарьова Т.М.
10 Про  підсумки літнього оздоровлення учнів Порхун О.М.
11 Про поділ класів на групи, розподіл годин варіативної частини навчального плану на 2018-2019 навчальний рік Євтодьєва Т.М.
12 Про організацію та проведення навчально-екскурсійної практики у 2018-2019 навчальному році Євтодьєва Т.М.
13 Про єдиний орфографічний режим, дотримання норм оцінювання досягнень учнів у навчанні та вимоги щодо ведення шкільної документації у 2018-2019 навчальному році Узик І.Л.
14 Про організацію роботи з ПБ на 2018-2019 н.р. Юрчевська Л.І.
Жовтень (спільне засідання з Радою школи)
1 Про стан виконання рішень серпневої педради Узик І.Л.
2 Про школу нового покоління:соціально-психологічний комфорт учителя та учня. Формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників освітнього процесу. Імідж сучасного  вчителя- престиж навчального закладу

Діяльність психологічної служби системи освіти в суспільстві, що зазнає змін

Скрипак Г.С.

Порхун О.М.

 

3 Про атестацію педагогічних працівників у 2018-2019 н.р. Узик І.Л.
4 Про адаптацію першокласників до шкільних умов та учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеня АндрущенкоТ.В.

Євтодьєва Т.М.

Скрипак Г.С.

5 Про медико-педагогічний контроль за уроками фізичного виховання Євтодьєва Т.М.
6 Про стан відвідування учнями школи Євтодьєва Т.М.
7 Про проведення ДПА у 2018-19 н.р. Піскарьова Т.М.
Січень (спільне засідання з Радою школи)
1 Про стан виконання рішень жовтневої педради Узик І.Л.
2 Організація освітнього процесу з іноземної філології у школі з відповідним статусом. Інструктор чи фасилітатор: як змінюється роль вчителя на сучасному етапі навчання іноземної мови Кияшко Т.В.

Узик І.Л.

ГМО

3 Про стан організації соціально – психологічної  підтримки дітей та молоді пільгових категорій Порхун О.М.

 

4 Про стан роботи педагогічного колективу з охорони праці, безпеки життєдіяльності за 2018р. та організацію роботи з охорони праці на 2019р. Піскарьова Т.М.

 

5 Про презентацію кращого педагогічного досвіду вчителів, які атестуються Узик І.Л.,

вчителі, які атестуються,

ГМО

6 Про результати навчальних досягнень та стан відвідування учнями школи за І семестр 2018-2019 н.р. Євтодьєва Т.М.
7 Про стан впровадження освітніх програм за І семестр. Робота педагогів за оновленими навчальними програмами. Євтодьєва Т.М.

АндрущенкоТ.В.

 

8 Стан викладання іноземної філології Кияшко Т.В.
9 Про претендентів на отримання атестатів із відзнакою за підсумками І семестру 2018-2019 н.р. учнів 11-х класів Піскарьова Т.М.

 

10 Про виконання наказу про організацію роботи з ПБ Юрчевська Л.І.
 Березень (спільне засідання з Радою школи)
1 Про стан виконання рішень січневої педради Узик І.Л.
2 Шляхи підвищення рівня мотивації учнів школи як основа успішного навчання Піскарьова Т.М.

Євтодьєва Т.М.

ГМО

3 Виховний процес Нової української школи – орієнтація на цінності. Основа  для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством ЗД з ВР

 

 

4 Про підсумки атестації вчителів 2018-2019р. Узик І.Л.
5 Про результати участі учнів школи у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018-2019р., МАН

Результативність роботи предметних МО з обдарованими учнями

Узик І.Л.

ГМО

6 Про визначення профільності навчання учнів 10-х класів на 2019-2020 н.р. за результатами анкетування Піскарьова Т.М.

Скрипак Г.С.

7 Про результати медико-педагогічного контролю Євтодьєва Т.М.
8 Про стан відвідування учнями школи Євтодьєва Т.М.
9 Про стан викладання інформатики Євтодьєва Т.М.
10 Про погодження завдань для ДПА в 4,9-х класів Піскарьова Т.М.

Андрущенко Т.В.

11 Про стан викладання музичного мистецтва ЗД з ВР
Квітень (спільне засідання з Радою школи)
1 Про організоване закінчення 2018-2019 н.р..

Підготовка до проведення ДПА учнів 4,9-х класів

Піскарьова Т.М.

Андрущенко Т.В.

2 Про затвердження завдань для ДПА учнів 4-х класів Андрущенко Т.В.
3 Про затвердження завдань для ДПА учнів 9-х класів та вибір предмету (третього) для проходження ДПА учнів 9-х класів Піскарьова Т.М.

 

4 Про звільнення  учнів 9,11-х класів від державної підсумкової атестації Піскарьова Т.М.

 

5 Про представлення претендентів до нагородження медаллю за підсумками навчання у 11-му класі Піскарьова Т.М.

 

Травень (спільне засідання з Радою школи)
1 Про переведення унів 1-4-х кл. до наступних класів Андрущенко Т.В.
2 Про переведення учнів 5-8-х кл. та 10-х кл. до наступних класів Піскарьова Т.М.

Євтодьєва Т.М.

3 Про нагородження учнів 2-8-х та 10-х кл. Похвальними листами «За високі досягнення у навчання» Євтодьєва Т.М.
4 Про школу повного дня як фактор розвитку учня спеціалізованої школи. Підсумки роботи школи  в режимі повного  дня ЗД з ВР

.

 Травень (спільне засідання з Радою школи)
1 Про результати навчальних досягнень та стан відвідування учнями школи за  2018-2019.р. Євтодьєва Т.М.
2  Про стан використання годин варіативної складової Євтодьєва Т.М.
3 Про роботу школи в режимі повного дня ЗД з ВР
4 Результати роботи за проектом «Інтелект України» (четвертий рік) АндрущенкоТ.В.

Мартиненко І.В.

5 Про підсумки роботи з організаціі харчування учнів у школі за за  2017-2018.р. Андрущенко Т.В.
6 Про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в побуті у ІІ семестрі 2018-19.р. Піскарьова Т.М.
7 Про підготовку до літнього оздоровчого періоду ЗД з ВР
8 Про підготовку школи до роботи в літній період (проведення ремонтних робіт). Звіт пр використання бюджетних та позабюджетних коштів Юрчевська Л.І.
9 Про роботу з сім’ями та дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах Порхун О.М.
10 Про стан роботи шкільної бібліотеки Клочко Л.І.
Червень (спільне засідання з Радою школи)
1 Про розгляд і затвердження проекту плану роботи школи на 2019-2020 н.р. Кудляк С.М.
2 Про випуск  та нагородження учнів 9-х класів та видачу свідоцтв про базову загальну середню освіту Піскарьова Т.М.
3 Про підсумки проведення навчальних екскурсій та навчальної практики Євтодьєва Т.М.
4 Про погодження освітніх програм на 2019-2020 н.р., розподілу  годин варіативної складової, режиму роботи школи повного дня, мережі класів, продовження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» та проведення навчально-екскурсійної практики у 2019-2020 н.р. Євтодьєва Т.М.
Червень (спільне засідання з Радою школи)
1 Про випуск  та нагородження учнів 11-х класів зі школи Піскарьова Т.М.
2 Про зарахування результатів ЗНО з української мови, математики, історії України, англійської мови, біології, географії, фізики як результати ДПА Піскарьова Т.М.

 7.3. Наради при директорові

Зміст Відповідальні
 Серпень
1 Про підготовку школи до організованого початку навчального року (аналіз розкладіва уроків, факультативів, індивідуально-групових занять тощо) Кудляк С.М.

ЗДНВР

2 Про забезпечення вчителів програмами та навчально-методичною літературою. Забезпечення школи підручниками Клочко Л.І.

ЗДНВР

3 Про результати перевірки безпеки життєдіяльності в навчальних кабінетах, спортивній залі тощо Юрчевська Л.І.

ЗДНВР

5 Про результати медичних оглядів учнів та педагогічних працівників. Визначення медичної групи для занять фізкультури Євтодьєва Т.М. Андрущенко Т.В.
6 Про результати проведення літніх ремонтних робіт (підбиття підсумків) Юрчевська Л.І.
7 Про участь у районному проекті «Здоровим бути модно» Білоочко Г.О.
8 Про єдиний орфографічний режим. Ведення шкільної документації Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

9 Про організацію чергувань учнів та вчителів у І семестрі Білоочко Г.О.

Шелудько В.М.

Вересень
1 Про відвідування учнями школи. Буква «Н» в класному журналі Євтодьєва Т.М.
2 Про організацію з ЦЗ Білоочко Г.О.
3 Про організацію методичної роботи, ШМВ Узик І.Л.
4 Проорганізацію  курсової перепідготовки вчителів Узик І.Л.
5 Про організацію роботи школи в режимі повного дня (організація освітнього процесу, чергування, робота гуртків та спортивних секцій ) ЗД з НВР

 

6 Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму Підсумки місячника «Увага! Діти на дорозі» Білоочко Г.О.
7 Про підсумки працевлаштування випускників 9,11-х кл. Піскарьова Т.М.
8 Про результати обліку дітей в мікрорайоні Білоочко Г.О.
9 Про організацію харчування учнів АндрущенкоТ.В.
10 Про організацію роботи з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги Порхун О.М.
11 Про організацію роботи щодо приписки юнаків у війсконатах Білоочко Г.О.
12 Про результати медичного огляду учнів та розподіл на групи з фізичного виховання Євтодьєва Т.М.
 Жовтень      
1 Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей Юрчевська Л.І.
2 Про роботу ГПД АндрущенкоТ.В.
3 Про підсумки контролющодо  ведення класних журналів ЗДНВР
4 Про організацію та проведення осінніх канікул Білоочко Г.О.
5 Про підготовку школи до роботи в осінньо-зимових умовах Юрчевська Л.І.
6 Про підготовку та проведення   І етапу Всеукраїнських та Київських міських олімпіад з навчальних предметів Узик І.Л.
7 Про організацію комісії з профілактики правопорушень Білоочко Г.О.

Порхун О.М.

8 Про здійснення медико-педагогічного конторю за проведенням уроків з фізичного виховання Євтодьєва Т.М.
 Листопад
1 Про охоплення гарячим харчуванням, роботу харчоблоку в школі Андрущенко Т.В.
2 Про адаптацію учнів 1, 5-х класів Порхун О.М.

Скрипак Г.С.

3 Про стан  роботи школи в другій половині дня ЗД з ВР
4 Про обсяг домашніх завдань та  поурочні плани вчителів Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

Андрущенко Т.В.

5 Про підготовку та участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських та Київських міських олімпіад з навчальних предметів, МАН Узик І.Л.
6 Про контроль за станом навчання учнів, які знаходяться на індивідуальному навчанні Піскарьова Т.М.
7 Про результати рейду «Буква «Н» в класному журналі» Євтодьєва Т.М
Грудень
1 Про виконання навчальних планів та програм за І семестр Євтодьєва Т.М.
2 Про результати вивчення  стану викладання предметів у І семестрі ЗД
3 Про стан відвідування уроків учнями за І семестр Євтодьєва Т.М.
4 Про результати роботи з обдарованими учнями у І семестрі Узик І.Л.,

Білоочко Г.І.

5 Про підготовку до Нового року. Дотримання протипожежної безпеки ЗД з ВР

Юрчевська Л.І.

6 Про здійснення медико-педагогічного контролю за уроками фізкультури Євтодьєва Т.М.
Січень
1 Про виконання плану роботи школи за І півріччя Кудляк С.М.
2 Про коригування режиму роботи школи у ІІ семестрі ЗД з ВР

Шелудько В.М.

3 Про організацію чергувань учнів та вчителів у І семестрі Білоочко Г.О.

Шелудько В.М.

4 Про результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських та Київських міських олімпіад з навчальних предметів Узик І.Л.
5 Про стан ведення вчителями-предметниками шкільної документації ЗД
6 Про стан роботи з пожежної безпеки Юрчевська Л.І.
Лютий
1 Про роботу шкільної їдальні Андрущенко Т.В.
2 Про профорієнтаційну роботу в 9-11-х класах Піскарьова Т.М.
3 Про підсумки участі учнів школи у міських предметних олімпіадах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН Узик І.Л.
4 Про стан допризовної підготовки юнаків Білоочко Г.О.
5 Про вивчення ефективності функціонування психологічної служби школи

(психологічний супровід освітнього процесу і організація соціального патронажу)

Скрипак Г.С.

Порхун О.М.

Березень
1 Про організацію роботи під час весняних канікул Білоочко Г.О.
2 Про стан ведення класних журналів ЗДНВР
3 Про стан відвідування учнями школи Євтодьєва Т.М.
4 Про підготовку та проведення Дня ЦЗ Білоочко Г.О.
5 Про здійснення медико-педагогічного конторю за проведенням уроків з фізичного виховання Євтодьєва Т.М.
6 Про результати атестації педагогічних працівників І рівня Узик І.Л.
7 Про проведення двомісячника з благоустрою території та шкільних приміщень Юрчевська Л.І.
Квітень
1 Про результати атестації педагогічних працівників ІІ рівня Узик І.Л.
2 Про підготовку школи до поточного ремонту Юрчевська Л.І.
3 Про проведення комплектування педагогічних кадрів на  2019-2020 н.р. Кудляк С.М.
4 Про претендентів на нагородження медалями Піскарьова Т.М
7 Про організацію роботи з підготовки проекту плану роботи школи на 2019-2020 н.р. Кудляк С.М.
8 Про організацію роботи з підготовки до ДПА,ЗНО

Травень

Піскарьова Т.М
1 Про результати вивчення стану викладання предметів у ІІ семестрі             ЗД
2 Про виконання навчальних програм, графіків контрольних робіт. Результати навчальних досягнень учнів та стан відвідування учнями школи. Підсумки проведення навчальної практики Євтодьєва Т.М.
3 Про аналіз роботи школи в режимі повного дня Білоочко Г.О.
4 Про організоване закінчення навчального року Піскарьова Т.М.
5 Про організацію літнього відпочинку учнів Білоочко Г.О.

Порхун О.М.

6 Про результати роботи з охорони здоров’я дітей, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки в освітньому процесі школи Піскарьова Т.М
7 Про результати ведення вчителями-предметниками шкільної документації ЗД
8 Про підсумки роботи школи в другій половині дня ЗД з ВР
9 Про стан виконання варіативної частини навчального плану, роботу шкільних факультативів Євтодьєва Т.М.
10 Про результати роботи над ІV етапом науково-методичної теми ЗД
Червень
1 Про підсумки закінчення навчального року Кудляк С.М.

ЗД

2 Про підготовку школи до нового навчального року Кудляк С.М.

Юрчевська Л.І.

3 Про результати проведення ДПА Піскарьова Т.М.
4 Про стан приймання дітей до школи Андрущенко Т.В.

Узик І.Л.

5 Про  виконання річного плану роботи школи Кудляк С.М.
6 Про  результати роботи з батьками Білоочко Г.О.
7 Про результати діяльністі Ради школи Євтодьєва Т.М.

 7.4. Внутрішньошкільний контроль

Зміст роботи

 

Термін

виконання

Форма

виконання

Відповідальний Примітка
 7.4.1. Педагогічна та фахова майстерність
Попереджувальний контроль. Відвідування уроків учителів, які потребують методичної допомоги з метою знайомства з професійними здібностями та вміннями молодих та новоприбулих  вчителів, запобігання можливих помилок протягом року метод. рек., бесіди ГМО
Тематичний контроль:

–          підготовка до засідань педрад (відвідування уроків, анкетування);

–          залучення учнів спортивної секції «Спортивна гімнастика» до участі у конкурсах, показових виступах, заходах різних рівнів

березень наказ ЗДНВР
Персональний контроль:

–          система роботи учителя, що атестується (проведення адміністративних контрольних робіт);

–          відвідування уроків у молодих та новоприбулих учителів

протягом року звіт АК
Тематичний контроль:

–          діяльності класних керівників;

–          робота гуртків та секцій

відвідування позакласних виховних заходів

 

інформ матеріали
Продуктивний контроль: рівень роботи школи за основними показниками; продуктивність діяльності педагогів, методичний, науковий рівень, використання новітніх технологій, інноваційної діяльності, компетентності підходу до організації освітнього процесу, моніторингова діяльність відвідування позакласних виховних заходів Звіт про роботу школи за рік ЗДНВР

ГМО

Фронтальний контроль. Стан роботи шкільної бібліотеки червень наказ Узик І.Л.

Клочко Л.І.

 7.4.2. Якість освітнього процессу
 Класноузагальнюючий контроль з метою перевірки реалізації систематичності і послідовності навчання та виховання учнів 5-х класів, їх адаптації до навчання, роботи класних керівників.  

жовтень

відвідування уроків, педрада Євтодьєва Т.М.,

Скрипак Г.С.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів профільних 10-11-х класів за результатами І семестру січень Наказ Піскарьова Т.М.
Поточний контроль.

Діагностична тестова робота з англійської мови, щодо перевірки основних видів мовленнєвої діяльності учнів 2-3 класів

ü  за результатами семестрового оцінювання

ü  за результатами навчального року

січень

травень

наказ Андрущенко Т.В.

вчителі англійської мови

Поточний контроль. Виконання навчальних програм. Впровадження нового Державного стандарту загальної середньої освіти, НУШ.

 

протягом

року

накази Андрущенко

Т.В

Євтодьєва Т.М.

 

Поточний контроль за об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів протягом

року

накази

педрада

адміністрація
Поточний контроль за рівнем навчальних досягнень учнів – претендентів на отримання медалей (об’єктивність тематичного оцінювання ) протягом

року

перевірка класних журналів, письмових робіт учнів Піскарьова Т.М.
 Фронтальний контроль: «Вивчення стану викладання окремих предметів»
Українська мова 10-11 кл. березень наказ Узик І.Л.
Англійська мова 9 кл. грудень наказ Узик І.Л.

 

 

 

 

 

Польська мова 5 кл. лютий наказ Узик І.Л.

 

Правознавство 9 кл. грудень наказ Кудляк С.М.
Історія України 11 кл. січень Наказ Кудляк С.М.
Математика 9 кл.

(рівень підготовки до ДПА)

квітень Наказ Євтодьєва Т.М.
Інформатика 5 кл.

 

лютий Наказ Євтодьєва Т.М.
Фізика 10 кл.

 

грудень Наказ Євтодьєва Т.М.
Біологія 9 кл. лютий Наказ Піскарьова Т.М.
Захист Вітчизни 10-11кл. грудень Наказ Піскарьова Т.М.
Хімія 7-9 кл березень наказ Піскарьова Т.М.
Географія 10 кл. лютий наказ Піскарьова Т.М.
Фізична культура листопад наказ Євтодьєва Т.М.
Трудове навчання 5-8 кл. грудень наказ ЗД з ВР
Музичне мистецтво  5-7-мі кл. лютий наказ ЗД з ВР
Гуртки та спортивні секції травень наказ ЗД з ВР
Художня культура січень наказ ЗД з ВР
Початкова школа 4 кл.

(українська мова)

грудень наказ Андрущенко Т.В.
Початкова школа 1-4 кл. (музичне мистецтво) лютий наказ Андрущенко Т.В.
Початкова школа 2-4 кл. (фізична культура, основи здоров’я) квітень наказ Андрущенко Т.В.
Початкова школа 1-4 кл. (іноземні мови) травень наказ Андрущенко Т.В.
7.4.3. Якість виховної роботи
Фронтально – оглядовий контроль: Якість проведення тематичних тижнів у 5 – 11  класах  

вересень-травень

накази ЗД з ВР
Фронтально – оглядовий контроль: Якість проведення виховних годин у 5 -11-х класах  

грудень, квітень

НпД ЗД з ВР
Тематичний контроль: «Робота педагогічного колективу  по здійсненню правового  виховання   учнів школи»  

 

грудень

накази ЗД з ВР

Бойко Н.В.

Оперативно – якісний контроль:  «Вивчення стану організації роботи гуртків та спортивних секцій з метою визначення якості організації роботи школи в режимі повного дня» травень наказ

пед. рада

 

ЗД з ВР

 

Тематичний контроль: Контроль роботи класного керівника за обліком відвідування учнями уроків (буква «Н» в класному журналі) вересень-травень педрада

накази

нарада при директорі та ЗД

(1раз на 2міс)

Кудляк С.М.

Євтодьєва Т.М.

Аналіз дотримання учнями режиму роботи школи протягом року НпД ЗД з ВР

 

Тематичні тижні:

–          Правової освіта;

–          Шкільна бібліотека;

–          Соціально-психологічної служба;

–          Гуртків та спортивних секцій;

–          Олімпійський тиждень;

–          «Green week»;

–          Шевченківські дні;

–          Національно-патріотичного виховання;

–          Дитячо-юнацької організації «Спектр»

Предметні тижні:

–          іноземної філології, робота «Speaking club»

 

 

 

 

заходи,

наказ

 

 

 

 

 

 

заходи,

наказ

 

 

Бойко Н.В.

Клочко Л.І.

Скрипак Г.С.

 

ЗД з ВР

Степанюк С.М.

Антонюк Н.Ф.

Філатова М.О.

 

 

 

Кияшко Т.В.

7.4.4. Ведення шкільної документації. Звітно-статистична документація. Робота з  базою «АС Школа»
Оглядовий контроль ведення шкільної документації протягом року звіти, інформ довідки адміністрація Циклограма
Тематичний контроль ведення шкільної документації протягом року звіти, інформ довідки,

накази

адміністрація Циклограма
Робота з оперативною звітно – статистичною документацією Шевченківського РУО протягом року оперативні наради,

звіти

Кудляк С.М., заступники директора
Оновлення даних у базі АС «Школа» протягом року база АС «Школа» Євтодьєва Т.М.,

Скрипак Г.С.

Робота над звітом ЗНЗ-1 серпень-вересень база АС «Школа» Євтодьєва Т.М.,

Скрипак Г.С.

Облік дітей  та підлітків шкільного віку у мікрорайоні школи . Робота над звітом РВК-77 «Про кількість дітей шкільного віку» серпень-вересень база АС «Школа» ЗД з ВР

Скрипак Г.С.

Контроль за продовженням навчання випускників 9-х класів. Робота над звітом ЗСО-1 «Про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів середніх закладів освіти» серпень- жовтень інформ. довідка,

база АС «Школа»

Піскарьова Т.М.

Скрипак Г.С.

Робота над звітом РВК-83 «Про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів» вересень- жовтень база АС «Школа» Євтодьєва Т.М.,

Скрипак Г.С.

 7.4.5. Дотримання охорони праці та безпеки життєдіяльності
Оглядовий контроль. Дотримання світлового та повітряного режимів у школі протягом року інформ довідка Юрчевська Л.І.
Тематичний медико-педагогічний контроль «Контроль за виконанням наказу МОН від 20.07.2009 р.  № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного конторю за фізичним вихованням», здійснення медико-педагогічного контролю за уроками  фізичної культури» протягом року педради 2/на рік,

накази,

наради при директорі

 

Кудляк С.М.

Євтодьєва Т.М. класні керівники

Оглядовий контроль наявності інструкцій з охорони праці в навчальних кабінетах, де це передбачено нормативними документами Серпень інформація Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

Результати медогляду учнів школи до 05.09 довідки, наказ Євтодьєва Т.М.
Аналіз проходження медогляду працівниками школи до 01.09 інформ довідка Андрущенко Т.В.
Перевірка наявності та змісту інструкцій з охорони праці  для працівників кожного підрозділу  школи  щодо всіх видів праці та використання обладнання, посадових інструкцій Серпень інформ довідка Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

Перевірка захисного заземлення й опору ізоляції електромережі 1р\рік технічний звіт Юрчевська Л.І.
Оглядовий контроль  наявності плану евакуації, засобів пожежогасіння Серпень інформ довідка Юрчевська Л.І.
Контроль  дотримання сан.-гіг. вимог під час проведення уроків трудового навчання, фізичної культури, інформатики Травень наказ Юрчевська Л.І.

Євтодьєва Т.М

Оглядовий контроль  ведення  журналів реєстрації інструктажів з ОП у кабінетах фізики, біології, інформатики, трудового навчання, на уроках фізкультури Жовтень інформ довідка Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

7.4.6. Циклограма з ВШК на 2018-2019 н.р.

  Зміст роботи Місяці
8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
1 Укомплектувати  школу педагогічними кадрами. Скласти тарифікацію учителів на  2018-2019  навчальний рік, погодити педагогічне наванта­ження з профспілковим комітетом школи + +
2 Провести розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією та працівниками школи (наказ) +
3 Уточнити контингент учнів. Скласти шкільну мережу. Розподілити учнів на групи з фізкультури за результатами медогляду. +
4 Вивчити та проаналізувати навчальні програми, методичні листи, підручники + +
5 Оформити класні журнали, журнали  факультативів, гуртків, індивідуального навчання, ГПД +
6 Скласти та затвердити Єдиний розклад уроків школи повного дня,  графіки контрольних робіт на семестр + + +
7 Укомплектувати гуртки, ГПД +
8 –          Провести перевірку стану  готовності матеріально-технічної бази кабінетів та школи в цілому до нового навчального року.

–          Оформити акти та іншу документацію про го­товність школи, спортивних залів, спортивного майданчика, кабінетів до початку навчального року

+

 

 

+

+
9 Забезпечити учнів підручниками, учителів — навчальними програмами + +
10 Організація гарячого харчування (дієтичне, пільгове) + +
11 Виявити дітей, які потребують за станом здоров’я індивідуального навчання, та організу­вати з ними заняття. +
12 Проведення обліку дітей пільгових категорій + +
13 Здійснення медико-педагогічного контролю за уроками фізкультури + + + +
14 Проведення психологічного діагностування + +
15 Перевірити працевлаштування випускників +
16 Затвердити план заходів щодо закінчення нав­чального року та проведення державної підсум­кової атестації (переведення, вибір предметів для ДПА, проведення ДПА, нагородження, звільнення від ДПА, проведення урочистос­тей, відрахування випускників, підготовка матеріалів в архів, матеріали до ДПА, виписка документів, протоколи ДПА, виконання нав­чальних програм і т. д.) + + +
17 Скласти графік проведення контрольних робіт +

 

+

 

18 Подати до управління освіти пропозиції щодо затвердження складу атестаційних та апеляцій­них комісій для проведення державної підсум­кової атестації. Оформити документи на учнів, які звільнені від державної підсумкової атестації за станом здоров’я. Затвердити графік проведення державної, підсумкової атестації. Оформити куточок «Готуємось до ДПА»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

19 Робота в мікрорайоні школи. Виконання Інс­трукції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» (ст. 35, ст. 6) + +
Зміст роботи Місяці
8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
20 Скласти графік проведення навчальних ек­скурсій та навчальної практики з учнями 1-8, 10-х класів, план оздоровлення +
21 Оформити особові справи учнів, скласти харак­теристики учнів 1-х, 4-х класів + + +
22 Узгодити орієнтовне педагогічне навантаження з профспілковим комітетом + +
23 Підготовка та організація роботи з приймання дітей до 1 класу + + +
24 Підготовка та організація роботи з приймання дітей до 2-11 класів + + +
25 Організація проведення урочистостей з нагоди початку навчального року та випуску учнів зі школи:

–          Свято першого дзвоника;

–          Свято останнього дзвоника

 

 

+

 

 

 

 

   

 

 

+

26 Статистичні звіти:

– Оновлення даних у базі АС «Школа»

– Робота над звітом ЗНЗ-1

– РВК-77«Про кількість дітей шкільного віку»

– Робота над звітом ЗСО-1 «Про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів середніх закладів освіти»

– Робота над звітом РВК-83 «Про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів»

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

+

+

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

27 Організація роботи з ЦЗ і ОТ +
28 Підготовка і проведення дня ЦЗ + + +
29 Підводити підсумки роботи школи за семестр та за рік з кожного розділу річного плану + +
30 Засідання педагогічної ради + + + + + +
31 Робота методичної ради + + + + + +
32 Наради  при директорові + + + + + + + + + + +
33 Засідання Ради школи + + + + + + +
34 Засідання МО + + + + + +
35 Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників:

–          Прийом заяв

–          Засідання АК з розгляду заяв

–           Корегування  перспективного плану атестації і курсової перепідготовки

+ + + + + +
36 Засідання АК + + + + +
37 Проведення адміністративних контрольних робіт, у вчителів, які атестуються +
38 Організація роботи з допризивної підготовки юнаків +
Затвердити і погодити Місяці
8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
1 Нормативні документи роботи школи на навчальний рік +
2 Призначення класних керівників +
3 Єдиний розклад уроків школи повного дня,  графіки контрольних робіт на семестр, навчально-екскурсійної практики. + +
4 Призначення голів МО + +
5 Призначення керівників гуртків, вихователів ГПД +
6 Плани роботи МО +
7 Календарно-тематичне планування за предметами на семестр + +
8 Плани роботи факультативів, гуртків, спортивних секцій +
9 Плани роботи класних керівників на семестр + +
10 План роботи ШМУ +
11 План роботи шкільної бібліотеки +
12 План роботи практичного психолога +
13 План роботи соціального педагога +
14 План роботи педагога-організатора +
15 План роботи шкільного самоврядування +
16 Режим роботи персоналу школи +
17 Графіки чергування по школі класів та вчителів +
18 Графіки чергування технічного персоналу +
19 Робочий навчальний план школи +
Контроль за веденням документації 8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
1 Зошити:

–          з мови (укр ., рос.;

–          з літератури (укр., заруб.);

–          з математики

–          з англійської мови

–          з польської мови,

–          з німецької мови

+ + + +
2 Класні журнали:

–         культура оформлення журналу, своєчасність заповнення;

–         обсяг домашніх завдань;

–         своєчасність та правильність оформлення записів у журналах ;

–         контроль за відвідуванням учнями занять;

–         виконання навчальних програм ;

–          об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

 

+

+

+

+

3 Плани роботи МО +
4 Книги наказів Протягом року
5 Атестаційні матеріали педагогічних працівників + +
6 Книги внутрішнього контролю +
7 Документація з ОП та ТБ + +
8 Протоколи батьківських зборів школи + + + +
9 Алфавітна книга + +
10 Особові справи учнів + +
11 Контрольно – візитаційна книга + +
12 Інвентарна книга бібліотечного фонду + +
13 Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації Протягом року
14 Поурочні плани вчителів + +
15 Перевірка щоденників + + + +
16 Контроль роботи роботи гуртків та спортивних секцій + + + +
17 Журнали гурткової роботи + + + +
18 Контроль за проведенням виховних годин Протягом року
19 Координація роботи із соціального захисту дітей із психологічною та соціально-педагогічною службою школи Протягом року
20 Контроль за роботою шкільного самоврядування Протягом року
21 Робота шкільного пресцентру Протягом року
Комплексна перевірка викладання предметів у 2018/2019 н.р. 8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
Українська мова 10,11 кл. +
Українська література 5-6 кл. +
Англійська мова 9кл +
Історія 9 кл. +
Фізина культура +
Математика 9 кл. (підготовка до ДПА) +
Інформатика 5 кл. +
Фізика 10 кл. +
Географія 9,10 кл. +
Захист Вітчизни +
Хімія 9 кл +
Біологія 9 кл. +
Трудове навчання 5-11 кл. +
Музичне мистецтво 8кл. +
Початкова школа 4 кл.(українська мова) +
Початкова школа 1-4 кл. (іноземні мова)
Початкова школа 2-4 кл. (фізична культура, основи здоров’я)
Початкова школа 1-4 кл.(музичне мистецтво) +

РОЗДІЛ 8.  ЗМІЦНЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ШКОЛИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 

Зміст роботи Відповідальний Примітка
Протягом року
1 Закінчити косметичні ремонтні роботи, підготовку матеріально-технічної бази до нового навчального року Юрчевська Л.І до 15 серпня 2018 року
2  З метою виконання правил протипожежної безпеки:

– виконувати приписи пожежної інспекції;

– перевіряти два рази на рік пуск води в гідрантах;

– проводити інструктажі з правил протипожежної безпеки;

– видавати необхідні накази

 

 

Юрчевська Л.І.

план заходів

акти

3 Проводити перевірку технічного стану утримання евакуаційних виходів, утримувати в належному стані протипожежний інвентар, тримати закритими на замки двері горищ та підвалів  

Юрчевська Л.І.

1 р/ місяць
4 Регулярно проводити огляд будівлі школи, шкільного приміщення та шкільної території по дотриманню протипожежного режиму із реєстрацією в журналі адміністративно-господарчого контролю Юрчевська Л.І. 1 р/ місяць
5 Проводити навчання з ПБ, електробезпеки з новоприбулими працівниками Юрчевська Л.І. за потребою
6 Контроль за наявністю у  кабінетах фізики,біології, інформатики, хімії, бібліотеки та спортивного залу вогнегасників, засобів протипожежної безпеки  та  станом їх утримання й стендів з ПБ Юрчевська Л.І. Постійно
7 Проводити цільові та позапланові інструктажі з охорони праці та БЖ з техпрацівниками Юрчевська Л.І. згідно наказів
8 Проводити систематичне спостереження за станом будівель та споруд відповідно до положень Юрчевська Л.І.

АГ комісія

Постійно
9 Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, оформити акти Юрчевськка Л.І.

Піскарьова Т.М.

Комісія з АГЧ

до      01.09. 2018
10 Перевірити та впорядкувати територію закладу та уснути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни) Юрчевська Л.І.

Комісія з АГК

Постійно
11 Підготувати навчальний заклад до опалювального сезону Юрчевська Л.І.

 

Вересень
12 Проводити ремонт виробничих будівель і споруд з метою підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому так і її окремих конструкцій Юрчевська Л.І.

АГК

протягом року
13 Скласти річний графік проведення планово-запобіжних ремонтів Юрчевська Л.І. жовтень
14 Провести утеплення приміщення школи (перевірити вікна та двері на предмет герметизації) Юрчевська Л.І. до 10.10.2018
15 Перевірка стану матеріально-технічної бази, кабінетів школи Юрчевська Л.І. жовтень
16 Контроль за економним використанням води та світла та виконанням заходів з енергозбереження та використанням води та тепла Юрчевська Л.І. постійно
17 Контроль санітарно-гігієнічного стану будівлі Юрчевська Л.І. постійно
Серпень
1 Створення комісії з адміністративно-громадського контролю з хорони праці Юрчевська Л.І. наказ

від 03.01.2018 №4

2 Закінчення ремонтних робіт в місцях загального користування Юрчевська Л.І. серпень
3 Натирання підлоги до нового навчального року Юрчевська Л.І. 26.07.2018
4 Нарада при директорові

–          Про готовність до нового навчального року;

–          Про проведення ремонтних робіт;

–          Про запобігання дитячому травматизму

Юрчевська Л.І. журнал протоколів
6 Підготовка спортивного майданчика до нового навчального року Піскарьова Т.М.

вч. фіз. культури

акти
7 Скласти графік роботи техперсоналу на 2018-2019 н.р. Юрчевська Л.І. наказ
8 Перевірка матеріально-технічної бази школи. Оформлення актів Юрчевська Л.І.
9 Організація роботи щодо запобігання усім видам дитячого травматизму Піскарьова Т.М.
10 Перевірка наказів на зміну матеріально відповідальних осіб по учбових кабінетах Юрчевська Л.І.
Вересень
1 Контроль за економним споживанням електроенергії, використанням води та теплоенергії по школі Юрчевська Л.І. журнал обліку води та електроенер
2 Забезпечення матеріально-технічної бази школи адміністрація книги обліку майна
3 Провести перевірку готовності кабінетів до нового навчального року та підготувати акти-дозволи Піскарьова Т.М.

Шелудько В.М.

наказ, акт
4 Розробити заходи щодо підготовки школи до роботи в осінньо-зимовий період Юрчевська Л.І.

Шелудько В.М.

наказ до 15.10.2017р.
5 Поновити у вестибюлі школи куточок ПБ Юрчевська Л.І. до 05.09.2017р.
6 Проведення перевірки знань не електротехнічного персоналу школи з метою попередження виробничого травматизму в школі Юрчевська Л.І.

Комісія з НЕП школи

наказ
7 Тиждень ПБ Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

заходи за планом
Жовтень
1 Проведення місячника з благоустрою території та будівлі школи Юрчевська Л.І.

Шелудько В.М.

наказ, план, звіт
2 Проведення інструктажу з охорони праці, БЖ та ПБ у зв’язку із місячником та Днем учителя Юрчевська Л.І. журнали
3 Контроль за чистотою та справною роботою обладнання в місцях загального користування ,Юрчевська Л.І.

відповідальні працівники

журнали відповідного зразка
4 Проведення бесід з учнями з ОП, БЖ, ПБ у зв’язку із збором макулатури Юрчевська Л.І.

ЗД з ВР

журнали
5 Провести утеплення приміщення Юрчевська Л.І.

комісія з АГК,

кл. керівники

до 10.10.2017р.
6 Проведення контролю з використання приміщень, переданих в орендне користування Кудляк С.М.

Юрчевська Л.І.

комісія з АГК

наказ, акт
Листопад
1 Прибирання території від залишків листя та вивезення його Юрчевська Л.І.

Двірники

журнал
2 Прибирання території та підготовка до зими (позначення колодязів та розчищення іх від снігу по території) Юрчевська Л.І.

Двірники

журнал
3 Підготовка спортмайданчиків до роботи в осінньо-зимовий період Юрчевська Л.І.

вчителі фіз. культури, двірники

 

наказ

4 Придбання суміші для посипання території в зимовий період Юрчевська Л.І. журнал
5 Придбання дез. засобів для дезінфекції навчальних кабінетів та місць загального користування під час виникнення епідеміологічної ситуації Юрчевська Л.І. журнал
6 Про підсумки  підготовки школи до роботи в осінньо-зимовий період року Юрчевська Л.І. наказ
Грудень
1 Огляд будівлі школи та двору адміністративно-громадською комісією Юрчевська Л.І. журнал відповідного зразка
2 Догляд за територією школи: розчищення від снігу, огородження території сигнальною стрічкою (за потребою), контроль сантехколодців Юрчевська Л.І.

Двірники

журнал
3 Систематичне посипання території пісчано-соляною сумішшю Двірники
4 Контроль за станом покрівель в період намерзання бурульок та своєчасного зняття їх з (покрівлі) в доступних місцях. Юрчевська Л.І.

АГ комісія

журнал
5 Забезпечення вільного під’їзду до школи (цілодобово) Юрчевська Л.І.

двірники

6 Про посилення охоронних заходів під час проведення новорічних свят та зимових канікул Юрчевська Л.І. наказ
7 Дотримання заходів з пожежної безпеки Юрчевська Л.І.

ПТКомісія

наказ
10 Проведення інвентаризації шкільного майна Юрчевська Л.І. накази, акти
Січень
1 Контроль за збереження  матеріальних цінностей, придбаних у 2018 н.р. Юрчевська Л.І. журнал відповідного зразка
2 Контроль за санітарним станом школи та дезінфекцією місць загального користування. Юрчевська Л.І.
3 Контроль за санітарним станом території та під’їздами до  школи Юрчевська Л.І.

двірники

журнал відповідного зразка
4 Регулярне розчищення снігу та посипання пісчано-соляною сумішшю Двірники
5 Контроль за станом покрівель (бурульки), огородження територій, що можуть становити загрозу АГ комісія
6 Виконання наказу про організацію роботи з ПБ спільне засідання  з Радою школи
7 Скласти графік планово запобіжних ремонтних робіт на наступний рік Адміністрація

Юрчевська Л.І.

графік
 Лютий
1 Проведення списання матеріальних цінностей непридатних для подальшого використання. Юрчевська Л.І. Акти
2 Контроль за станом шкільного двору, усунення накрижень на доріжках та сходах. Юрчевська Л.І.

двірники

Журнал
3 Перевірка технічного стану утримання  евакуаційних виходів Пожежно-технічна комісія Журнал
4 Перевірка санітарно–технічного стану бойлерів, теплопункту, щитової, горища та підвалу Юрчевська Л.І.

АГ комісія

Журнал
 Березень
1 Придбання господарського інвентарю для проведення весняного  двомісячника  (мішків, метел, грабель) Юрчевська Л.І.

АГ комісія

БК школи

2 Приведення території школи в порядок після сніжного покрову та підготовка землі до посадки кущів, квітів Юрчевська Л.І.

двірники

 Квітень
1 Проведення місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану будівлі та території школи Юрчевська Л.І.

Шелудько В.М

кл. керівники

наказ
2 Вивезення негабаритного майна зі школи Юрчевська Л.І.

батьківські комітети

3 Підготовка спортивного майданчика для роботи в весняно-літній період Юрчевська Л.І.

СтепанюкС.М

Яроха В.В.

Двірники

наказ
4 Перевірка стану сантехнічних  люків на території школи АГ комісія журнал
5 Складання плану щодо проведення Дня довкілля Шелудько В.М.

АГ комісія

6 Перевірка стану будівлі школи АГ комісія журнал
7 Стан підготовки школи до поточного ремонту Юрчевська Л.І.

Комісія з АГК

план
8 Підготувати та провести День цивільного захисту Білоочко Г.О.

Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

наказ
9 Загатовка фарби на ремонтний період Юрчевська Л.І. перелік
 Травень
1 Складання плану ремонтних робіт в школі та на території школи Адміністрація,

батьківські комітети

план
2 Підготовка приміщення до святкування випускного вечора у школі Юрчевська Л.І.

заступники директора

техпрацівник

наказ
3 Звітність про залучення позабюджетних коштів у зв’язку з підготовкою до нового навчального року Юрчевська Л.І.

адміністрація, Рада школи

4 Проведення інструктажів з дотримання правил з ОП, БЖ та ПБ під час проведення ремонтних робіт у весняно-літній період 2018-2019 н.р. Юрчевська Л.І.

Піскарьова   Т.М.

наказ
5 Стан навчального обладнання на кінець навчального року та потреби на новий навчальний рік Юрчевська Л.І., зав. кабінетами журнал обліку мат. цінностей
6 План заходів щодо підготовки школи до нового навчального року Юрчевська Л.І. наказ, план
7 Звіт про стан роботи з ПБ за навчальний рік Юрчевська Л.І. звіт
Червень
1 Проведення ремонтних робіт в будівлі школи та на території Батьки,

Юрчевська Л.І.

тех.працівник

журнал
2 Утримання території школи в належному стані Двірники журнал
3 Систематичний догляд за насадженнями в школі та на клумбах школи Юрчевська Л.І

Двірники

4 Підготовка школи до нового навчального року Юрчевська Л.І.

зав. кабінетами

журнал обліку мат. цінностей
Липень
1 Підтримання санітарного стану території школи в належному стані Юрчевська Л.І.

двірники

2 Підтримання та догляд за зеленими насадженнями на території школи Юрчевська Л.І.

двірники

3 Проведення запланованих ремонтних робіт в будівлі та на території школи батьківські комітети,

Юрчевська Л.І.,

тех.працівник

Директор школи    Світлана Кудляк

Copyright © 2010-2020 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №24 ім.О.Білаша All rights reserved.