ПРАВИЛА прийому дітей від 16.01.2016р.

ПРАВИЛА конкурсного прийняття дітей 

до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. О. Білаша 

з поглибленим вивченням іноземних мов

ПОГОДЖЕНО Начальником управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО Директором спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24  ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов

УХВАЛЕНО на спільному засіданні педагогічної ради та ради спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24  ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов від 16.01.2016р. протокол №1

1. Загальні положення

1.1. Дані правила конкурсного приймання розроблені робочою групою з числа педагогічних працівників відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківського району м. Києва (нова редакція) ідентифікаційний код – 22880771, затверджено розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 25 вересня 2015 року №530 та Інструкції про порядок конкурсного прийняття дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003р. № 389 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 р. за  № 547/7868) (далі Інструкція).

1.2. Прийняття дітей до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов (далі — навчальний заклад) здійснюється на конкурсній основі.

1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного прийняття дітей оголошується не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення про умови і термін проведення конкурсу розміщуються в приміщенні навчального закладу. Правила обговорюються на засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу та затверджуються директором за погодженням управління освіти Шевченківського району.

Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації (на сайті школи).

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу на дошці об’яв розміщують орієнтовний перелік питань, за якими буде проводитись конкурсне приймання.

2.3. Конкурсне приймання до 1 класу розпочинається з 1 квітня поточного року.

2.4. Основне конкурсне приймання проводиться лише після закінчення навчального року (червень — липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку навчального року.

2.5. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися впродовж навчального року за наявності вільних місць (за таких самих умов, що й основне). При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.6. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюються конкурсні комісії, склад яких затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з Радою навчального закладу. Одним із членів конкурсної комісії є практичний психолог. Голова конкурсної комісії — заступник директора з навчально-виховної роботи.

2.7. Для участі в конкурсі необхідні такі документи:

  • особиста заява батьків або осіб, які їх замінюють, яку подають на ім’я директора навчального закладу;
  • табель успішності учня (крім дітей, які вступають до 1 класу);
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • медична картка дитини встановленого зразка (на час зарахування дитини).

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, що підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від дітей характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10 Адміністрація СШ №24 встановлює особливі умови конкурсу (право першочергового зарахування) для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей воїнів АТО, дітей, переселенців із окупованих територій, дітей. Які мають статус  постраждалого від аварії на Чорнобильській АЕС.

3. Проведення конкурсу.

3.1. Конкурсне прийняття дітей, які вступають до 1 класу, проводиться у формі співбесіди в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Під час співбесіди з дитиною, яка вступає до 1 класу, їй пропонують виконати спеціальні діагностичні завдання для перевірки рівня її загального розвитку, функціональної готовності до систематичного навчання у спеціалізованій школі.Такі завдання розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор школи за погодженням управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог освітніх програм дошкільного навчального закладу.

3.3. Чисельність конкурсної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1 класу, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога.

Співбесіда триває не більше ніж 30 хвилин.

3.4. Конкурсні випробування для дітей, які вступають до інших класів школи, проводяться за наявності вільних місць.

3.5. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2-11-х класів, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації школи: для учнів, які вступають до 2-го класу – з іноземної (англійської) мови, для учнів, що вступають до 3-11 класу – з російської мови.

3.6. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт з російської мови для конкурсних випробувань учнів, які вступають до 5-11 класів, зміст яких має відповідати навчальним програмам загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються шкільним методичним об’єднанням вчителів російської мови та літератури та затверджуються директором навчального закладу за погодженням управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Завдання з російської мови для конкурсних випробувань учнів, які вступають до 3-4 класів, зміст яких має відповідати навчальним програмам загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються шкільним методичним об’єднанням вчителів початкової школи та затверджуються директором навчального закладу за погодженням управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Можливе часткове використання завдань (при умові, якщо учень не вивчав російську мову).

Завдання з англійської мови для конкурсних випробувань учнів, які вступають до 2-го класу, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови відповідного класу, розробляються шкільним методичним об’єднання вчителів іноземних мов та затверджуються директором навчального закладу за погодженням управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

3.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу.

3.8. Для проведення письмового конкурсного випробування вступникам видають папір зі штампом навчального закладу.

3.9. Обсяг і тривалість виконання роботи визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.10. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі впродовж року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.11. Результати конкурсних випробувань (зокрема співбесіди) оформляються у вигляді протоколів конкурсної комісії (Додаток), які зберігаються у тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.12. Результати усного випробування оголошуються того самого дня, письмового — не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами розміщують на дошці об’яв у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.13. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ – ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування. У такому разі в протоколі учневі виставляється максимальна кількість балів.

3.14. Прийняття учнів до 10-го класу відбувається через конкурс свідоцтв (за середнім балом) з урахуванням балів з предметів спеціалізації школи та профільності класів.

3.15. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від конкурсного випробування з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.16. До участі в конкурсі не допускаються учні, які мають низький рівень навчальних досягнень.Приймання учнів (вихованців) до навчального закладу того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

4. Порядок зарахування

4.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей здійснюється впродовж 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, які проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, проте для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати:

  • оригінал документа про освіту;
  • медичну картку встановленого зразка;
  • особова справа (крім дітей, які вступають до 1 класу);
  • заява батьків або осіб, які їх замінюють, яку подають на ім’я директора навчального закладу.

4.3.   Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не погоджуються з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається впродовж тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. Голова апеляційної комісії — директор школи.

Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4.  У разі, якщо висновки апеляційної комісії навчального закладу не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до районного управління освіти, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Діти, які за підсумком конкурсу не зараховані до навчального закладу продовжують навчатися у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1 класу, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

4.6. Діти, які зараховані до навчального закладу, але не приступили до занять без поважних причин упродовж 10 днів від  початку занять, відраховуються з навчального закладу. На звільнене місце може проводитися додаткове конкурсне прийняття.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції та цих Правил.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до навчального закладу за його результатами покладається на управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

5.3. Якщо навчальний заклад порушить Інструкції та ці Правила, то рішенням управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації результати конкурсу визнають недійсними. У такому разі, управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Copyright © 2011-2017 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №24 ім.О.Білаша All rights reserved.