Колективний договір на 2016-2019 н.р.

0

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний колективний договір укладений, відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди”, на двосторонній основі і з урахуванням положень Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України , Регіональної угоди між Київською міською державною адміністрацією та Київською міською радою профспілок, Угоди між Головним управлінням освіти і науки виконавчого органу Київради та Київською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України, законодавчих актів про освіту , Угоди між Шевченківським районним управлінням освіти в місті Києві та Шевченківською районною у м. Києві організацією профспілки працівників освіти і науки України.

1.2. Колективний договір визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на співробітництво між ними, створення умов для підвищення ефективності роботи закладу, реалізацію професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення їх конституційних прав.

1.3. Положення Колективного договору діють безпосередньо і поширюються на всіх працівників установи.

1.4. Дію Колективного договору може бути припинено, а зміст змінено лише за взаємною домовленістю Сторін. Зміни і доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін.

1.5. У разі змін чинного законодавства України та Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вони вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення терміну дії колективного договору – тільки після переговорів Сторін у такому порядку:

– одна із Сторін надсилає іншій Стороні пропозиції щодо внесення змін

до Колективного договору;

– у семиденний строк Сторони створюють робочу комісію і розпочинають переговори;

– після досягнення згоди Сторін про внесення змін складається відповідний протокол.

1.6. Сторони звітують перед працівниками про виконання своїх зобов′язань, що зазначені в Колективному договорі, 2 рази на рік на зборах трудового колектив.

1.7. Усі працюючі, а також щойно прийняті на роботу працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором після прийняття, підписання та реєстрації його в органах виконавчої влади.

1.8. Контроль за виконанням Колективного договору здійснюється безпосередньо сторонами, які його уклали, чи уповноваженими ними представниками.

РОЗДІЛ ІІ. ТЕРМІН ДІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

2.1. Колективний договір, укладений на 2016-2019 роки, набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нового або перегляду цього Колективного договору.

2.2. Жодна із Сторін, що уклали Колективний договір, не може впродовж встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

2.3. Зміни та доповнення до Колективного договору, протягом строку дії, можуть вноситись тільки при взаємній згоді сторін і затверджуватись, як доповнення до Колективного договору на спільному засіданні сторін.

2.4. У разі реорганізації закладу, договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянуто за згодою сторін.

2.5. У разі ліквідації закладу договір зберігає чинність протягом усього строку проведення ліквідації.

2.6. У разі зміни роботодавця чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного договору.

РОЗДІЛ  ІІІ. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ

Адміністрація:

3.1. Узгоджує із профспілковим комітетом проекти наказів, нормативних та розпорядчих документів, які стосуються соціально-економічних прав та інтересів працівників.

Постійно.

Відповідальний: директор.

3.2. Відповідно до статті 144 КЗпП України застосовує до працівників заохочення за успіхи в роботі за погодженням із профспілковим комітетом.

Постійно.

Відповідальний: директор.

3.3. Згідно із статтею 494 КЗпП України у разі ліквідації, реорганізації , зміни форм власності або часткового зупинення роботи навчального закладу, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, завчасно надає профспілковому комітету інформацію з цих питань, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення, а також проводить консультації з профспілковим комітетом про заходи щодо запобігання звільненню працівників у термін не пізніше трьох місяців з часу прийняття такого рішення.

Постійно.

Відповідальний: директор.

3.4. Ознайомлює працівників під особистий підпис про попередній розподіл педагогічного навантаження у кінці навчального року під час проведення комплектації та на початку навчального року під час проведення тарифікації.

Відповідальний: директор.

3.5. Забезпечує виконання вимог Інструкції про порядок обчислення заробітної плати щодо погодження з профспілковими комітетами питань:

– розподілу навчального навантаження на учбовий рік (комплектація, тарифікація педагогічних працівників);

– розподілу фонду матеріального заохочення.

Постійно.

Відповідальний: директор.

3.6. У разі залучення педагогічних працівників до чергування у вихідні та святкові дні погоджує з профспілковим комітетом графіки чергувань та питання про надання відповідної компенсації.

Протягом року.

Відповідальний: директор.

3.7. Звітує перед трудовим колективом про надходження та використання бюджетних та позабюджетних коштів, спонсорських внесків відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р. №55.

Протягом року.

Відповідальний: директор.

3.8. Не відволікає педагогічних працівників від виконання ними професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством) згідно зі ст.55 Закону України «Про освіту».

Протягом року.

Відповідальний: директор.

3.9. Забезпечує оплату роботи вчителів, вихователів, що залишаються працювати з причин невиходу на роботу змінника.

Постійно.

Відповідальний: директор.

3.10. Контролює виконання п.2.3 “Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях” щодо обов’язкового ознайомлення працівника  під розпис із записами, що вносяться до трудової книжки.

Постійно.

Відповідальний: директор.

3.11. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001року № 1266  посилює контроль за оплатою листів непрацездатності тим, хто працює за сумісництвом та жінкам, які, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, працюють на умовах неповного робочого часу.

Постійно.

Відповідальний: директор.

3.12. З метою створення педагогічним працівникам належних умов праці:

– при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляє у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне навчальне навантаження;

– залучає до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладу, працівників інших закладів лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку заробітної плати.

Постійно.

Відповідальний: директор.

3.13. Забезпечує дотримання вимог трудового законодавства щодо обов’язкової письмової згоди педагогічного працівника під час переукладання безстрокового трудового договору на строковий трудовий договір чи контракт.

Постійно.

Відповідальний: директор.

3.14. У разі надання організацією платних послуг, надає пільгу по зменшенню оплати навчання дітей працівникам закладу.

Постійно.

Відповідальний: директор.

Профспілковий комітет:

3.15. Відвідує районну школу профспілкового активу з питань чинного трудового, податкового, пенсійного законодавства, законодавства про освіту, про відпустки тощо .

Протягом року.

Відповідальний: голова ПК.

3.16. Надає матеріальну допомогу членам профспілки (у першу чергу малозабезпеченим, багатодітним, а також непрацюючим пенсіонерам та ветеранам педагогічної праці).

Протягом року.

Відповідальний: голова ПК.

Сторони Договору спільно:

3.17. Розробляють Правила внутрішнього трудового розпорядку, вносять до них зміни й доповнення, затверджують їх на загальних зборах трудового колективу.

Відповідальні: директор, голова ПК.

3.18. З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115 подають на повідомну реєстрацію колективний договір.

Постійно.

Відповідальні: директор, голова ПК.

РОЗДІЛ ІV. ОПЛАТА ПРАЦІ

Директор:

4.1. Забезпечує контроль за своєчасною, двічі на місяць, виплатою заробітної плати у визначені терміни , а саме : аванс з 20-22 числа розрахункового місяця та кінцевий розрахунок з 5- 7 числа місяця, що наступає за розрахунковим місяцем, відповідно до ст.. 24 Закону України « Про оплату праці» .

Постійно.

Відповідальний: директор.

4.2. Здійснює контроль за виплатою відпускних за весь час відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку згідно зі ст.115 КЗпП України та ст.21 Закону України “Про відпустки”.

Протягом року

Відповідальний: директор.

4.3. У разі змін умов оплати праці,  здійснює контроль за перерахунком посадових окладів відповідно до чинного законодавства.

Постійно.

Відповідальний: директор.

4.4. Спільно з РУО сприяє своєчасному проведенню індексації заробітної плати працівників навчального закладу у зв’язку із зростанням індексу споживчих цін, у відповідності з Законом України «Про індексацію грошових доходів населення».

Протягом року.

Відповідальний: директор.

4.5. Згідно зі ст. 57 Закону України „Про освіту” та положеннями Галузевої угоди контролює виплати педагогічним працівникам:

– допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

– щомісячних надбавок за вислугу років у відсотках до посадового окладу.

Постійно.

Відповідальний: директор.

4.6. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 23 березня 2011 р. № 373 контролює виплату надбавки за престижність педагогічної праці у розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) вчителям, вихователям, керівникам та заступникам керівників загальноосвітніх навчальних закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників.

Постійно.

Відповідальний: директор.

4.7. Контролює надання додаткової оплати за роботу у нічний час (з 10 години вечора до 6 години ранку) працівникам закладу, які за графіком роботи працюють у вищезазначений час, у розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу).

Постійно.

Відповідальний: директор.

4.8. Сприяє проведенню підвищеної оплати праці працівникам, зайнятим на важких роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці згідно із чинними нормативними документами (додатком № 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти та  з додатком № 1 до цього Договору).

Постійно.

Відповідальний: директор.

4.9. За роботу в святкові та вихідні дні згідно зі ст.107 КЗпП України або надає за згодою сторін додатковий день відпочинку.

Постійно.

Відповідальний: директор.

4.10. Контролює проведення відрахувань із заробітної плати відповідно до ст.127, 128 КЗпП України за умови наявності  згоди  працівника.

Постійно.

Відповідальний: директор.

4.11. Контролює оплату праці педагогічних працівників у разі, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), виходячи із розрахунку заробітної плати, визначеної при тарифікації, з дотриманням при цьому вимог чинного законодавства.

Протягом року.

Відповідальний: директор.

4.12. Контролює оплату заміни тимчасово відсутніх педагогічних працівників за всі години фактичного педагогічного навантаження в установлені терміни.

Постійно.

Відповідальний: директор.

4.13. Протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння  кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань. У триденний строк ознайомлює педагогічного працівника з наказом під підпис та подає в бухгалтерію для нарахування заробітної плати з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією.

Під час проведення атестації.

Відповідальний: директор.

4.14. Забезпечує контроль за використанням бюджетних коштів і в разі наявності економії фонду заробітної плати використовує її на преміювання та надання матеріальної допомоги у відповідності до чинного законодавства.

Протягом року.

Відповідальний: директор.

4.15. Забезпечує дотримання чинного законодавства (ст.24 Закону України “Про оплату праці”) щодо виплати заробітної плати працівникам закладу через установи банку лише на підставі особистих заяв працівників.

Постійно

Відповідальний: директор.

4.16. Згідно зі статтею 61 КЗпП України запроваджує  підсумований облік робочого часу для певних категорій працівників, у яких за умовами роботи не може бути додержана встановлена щотижнева тривалість робочого часу (для сторожів та інших).

Постійно.

Відповідальний: директор.

4.17. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298 сприяє забезпеченню кошторису в межах затвердженого фонду заробітної плати:

4.17.1. Преміювання працівників відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи.

4.17.2. Виплату надбавок керівникам, заступникам керівників за складність і напруженість у роботі у розмірі 50% посадового окладу.

4.17.3. Виплату надбавок за складність і напруженість у роботі в розмірі 20% посадового окладу всім іншим працівникам закладу.

4.18. Сприяє дотриманню виконання п.3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам щодо необхідності передбачати витрати на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам закладу у розмірі до 5% планового фонду заробітної плати.

Постійно.

Відповідальний: директор.

4.19. За погодженням з профспілковим комітетом затверджує Положення про преміювання працівників навчального закладу (додаток № 5 до цього Договору).

Протягом року.

Відповідальний: директор.

4.20. Передбачає щоквартальне використання преміювального фонду одночасно із економією фонду заробітної плати (за умови її наявності) відповідно до затверджених за погодженням із профспілковим комітетом Положень про преміювання.

Постійно.

Відповідальний: директор.

4.21. Забезпечує дотримання чинного законодавства (ст.116 КЗпП України) щодо письмового повідомлення працівника при його звільненні про нараховані суми, належні працівникові до виплати.

У разі потреби.

Відповідальний: директор.

4.22. Контролює надання випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями педагогічного профілю та уклали  договори про роботу у спеціалізованій школі № 24:

– одноразової матеріальної допомоги у розмірі однієї тисячі гривень при прийомі на роботу;

– щомісячних доплат протягом трьох років роботи у навчальному закладі у розмірі 50% посадового окладу – випускникам, які мають диплом з відзнакою та 30% посадового окладу – іншим випускникам вищого навчального закладу.

Відповідальний: директор.

Профспілковий комітет:

4.23. Здійснює громадський контроль за дотриманням адміністрацією законодавчих та нормативних актів з питань оплати праці.

Постійно.

Відповідальний: голова ПК.

4.24. Здійснює контроль за додержанням графіку виплати заробітної плати , у разі затримки виплати , вимагає від адміністрації інформацію, вивчає причини затримки та сприяє усуненню причин порушення термінів виплати .

Постійно.

Відповідальний: голова ПК.

4.25. Організовує навчання членів профспілки з питань оплати праці.

Протягом року.

Відповідальний: голова ПК

Сторони Колективного договору спільно:

4.26. У разі затримки або невиплати заробітної плати, доплат та надбавок аналізують її причини цього та вживають заходи щодо розв’язання цих проблем.

Протягом року.

Відповідальні: директор, голова ПК.

РОЗДІЛ V. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Адміністрація:

5.1. Забезпечує виконання вимог чинного трудового законодавства.

Здійснює укладання строкових трудових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробування, а також переукладання безстрокового трудового договору на строковий з мотивації досягнення працівником похилого віку.

Постійно.

Відповідальний: директор.

5.2. Забезпечує створення комісій по трудових спорах у навчальному закладі, згідно зі статтею 223 Кодексу Законів про працю України.

У разі потреби.

Відповідальний: директор.

5.3. Приймає участь в семінарах, нарадах з правових питань для керівників і спеціалістів навчальних закладів району.

Протягом року.

Відповідальний: директор.

Профспілковий комітет:

5.4. Через інформаційний вісник “Єдність” проводить консультативно -роз’яснювальну роботу серед працівників з найбільш актуальних і проблемних правових питань.

Протягом року.

Відповідальний: голова ПК.

5.5. Запобігає виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі їх виникнення забезпечує їх вирішення згідно чинного законодавства.

Протягом року.

Відповідальний: голова ПК.

5.6. Здійснює контроль за застосуванням у навчальному закладі надурочних робіт відповідно до вимог чинного законодавства.

Протягом року.

Відповідальний: голова ПК.

5.7. Сприяє наданню безоплатної юридичної консультації та правову допомогу членам профспілки за їхнім проханням через правовий відділ Київської міської організації Профспілки.

Постійно.

Відповідальний: голова ПК.

5.8. Здійснює громадський контроль за додержанням адміністрацією закладу законодавчих та нормативних актів з питань умов та оплати праці.

Протягом року.

Відповідальний: голова ПК.

РОЗДІЛ  VІ. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ПРАЦІВНИКІВ

Адміністрація:

6.1. Проводить навчання і перевірку знань з питань  безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна безпека тощо) працівників навчального закладу.

Протягом року.

Відповідальний: директор.

6.2. Забезпечує навчальний заклад нормативними актами з охорони праці.

Протягом року.

Відповідальний: директор.

6.3. Контролює виплату одноразової матеріальної допомоги потерпілим від нещасних випадків, які сталися на виробництві, згідно із частиною другою ст. 9 Закону України “Про охорону праці”.

Постійно.

Відповідальний: директор.

6.4. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2002 р. № 1465 “Про порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів” контролює проведення психіатричних оглядів працівників закладу у встановлені законодавством терміни.

У разі потреби.

Відповідальний: директор.

6.5. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 “Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” проводить атестацію робочих місць працівників із шкідливими умовами праці.

Постійно.

Відповідальний: директор.

6.6. Надає працівникам щорічну додаткову оплачувану відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (додаток № 2 до цього договору).

Під час надання відпусток.

Відповідальний: директор.

6.7. Сприяє проведенню обов’язкових медичних оглядів працівників закладу відповідно до вимог чинного законодавства.

Протягом року.

Відповідальний: директор.

6.8. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 05.05.1997 р. №409 “Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж” організовує проведення обстеження технічного стану навчального закладу.

Протягом року.

Відповідальний: директор.

6.9. З метою вжиття заходів щодо запобігання та зниження рівня захворюваності сприяє вирішенню питання про проведення профілактичного щеплення усіх бажаючих працівників навчального закладу від грипу.

У разі потреби.

Відповідальний: директор.

6.10. Ініціює вирішення питання  про  виділення коштів у бюджеті району на придбання санітарно-гігієнічного одягу та інших засобів індивідуального захисту для працівників навчального закладу .

Протягом року.

Відповідальний: директор.

6.11. До Міжнародного дня пам’яті загиблих і травмованих на виробництві працівників, який щорічно відзначається у квітні місяці, сприяє наданню районним відділом освіти одноразової грошової допомоги у розмірі 500,00 гривень сім’ям загиблих і тяжко травмованих працівників.

У разі потреби.

Відповідальний: директор.

6.12. Здійснює контроль за виконанням заходів з охорони праці.

Постійно.

Відповідальний: директор.

Профспілковий комітет:

6.13. Приймає участь в районних семінарах з питань відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їхнього здоров’я на виробництві, здійснює контроль за своєчасним і повним відшкодуванням шкоди, заподіяної працівникові.

Постійно.

Відповідальний: голова ПК.

6.14. Приймає участь в школі профактиву при РО профспілки у застосуванні типових положень про комісію з питань охорони праці профспілкового комітету, про громадського інспектора з охорони праці, а також з питань укладання угод з охорони праці.

Постійно.

Відповідальний: голова ПК.

6.15. Аналізує стан травматизму у навчальному закладі на підставі актів ф.Н-1, виходить із пропозиціями на адресу керівника щодо додаткових заходів попередження травматизму серед працівників.

Протягом року.

Відповідальний: голова ПК.

Сторони Договору спільно:

6.16. Сприятимуть забезпеченню фінансування заходів з охорони праці відповідно до чинного законодавства.

Постійно.

Відповідальні: директор, голова ПК.

РОЗДІЛ  VІІНАДАННЯ ВІДПУСТОК, ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА КУЛЬТУРНЕ ДОЗВІЛЛЯ

Адміністрація:

7.1. Визначає черговість надання відпусток згідно з графіком, який враховує інтереси навчального процесу і працівників за погодженням із профспілковим комітетом на початку календарного року і доводить до відома усіх працівників.

Постійно.

Відповідальний: директор.

7.2. За бажанням працівників у разі їх звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору забезпечує безумовну реалізацію права на одержання невикористаної відпустки з наступним звільненням.

Протягом року.

Відповідальний: директор.

7.3. Забезпечує виконання статті 10 Закону України “Про відпустки” щодо письмового попередження працівників про дату початку відпустки за два тижні.

Постійно.

Відповідальний: директор.

7.4. Контролює виплату відпускних працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку відпустки, ст. 21 Закону України «Про відпустки».

Протягом року.

Відповідальний: директор.

7.5. Забезпечує надання :

– жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда,

– особі, яка усиновила дитину,

– матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи,

– одинокій матері або батьку дитини інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі),

– особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи,

– чи одному із прийомних батьків

щорічної додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів відповідно до ст.19 Закону України „Про відпустки” (дитина-особа віком до 18 років). За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки забезпечує надання відпустки працівникам тривалістю 17 календарних днів.

Протягом року.

Відповідальний: директор.

7.6. У разі звільнення працівника забезпечує виплату грошової компенсації за всі дні невикористаної за попередні роки щорічної відпустки.

Постійно.

Відповідальний: директор.

7.7. Забезпечує виконання ст.ст.25, 26 Закону України “Про відпустки” про надання відпусток працівникам без збереження заробітної плати тільки на підставі письмової заяви працівника.

Протягом року.

Відповідальний: директор.

7.8. Надає особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в тому числі і тим, хто перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, щорічної відпустки повної тривалості відповідно до статті 56 КЗпП України.

Постійно.

Відповідальний: директор.

7.9. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 346 “Про затвердження порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам” забезпечує у разі необхідності санаторно-курортного лікування надання відпустки протягом навчального року.

Протягом року.

Відповідальний: директор.

7.10. Надає працівникам додаткову оплачувану відпустку за особливий характер праці відповідно до додатку № 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року № 1290 (додаток № 3 до цього Договору).

Постійно.

Відповідальні: директор, голова ПК.

7.11. Надає працівникам закладу  додаткову оплачувану відпустку тривалістю до 7 календарних днів за ненормований робочий день (додаток № 4 до цього Договору).

Протягом року.

Відповідальні: директор, голова ПК.

Профспілковий комітет:

7.12. Надає консультативну допомогу в організації і проведенні обов’язкових профілактичних, а також обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів.

Постійно.

Відповідальний: голова ПК.

7.13. Надає правову допомогу комісії з питань соціального страхування навчального закладу.

Постійно.

Відповідальний: голова ПК.

7.14. Забезпечує оздоровлення у таборах відпочинку дітей працівників, які є членами профспілки навчального закладу.

Під час літнього оздоровлення.

Відповідальний: голова ПК.

Сторони Договору спільно:

7.15. Забезпечують оздоровлення у таборах відпочинку дітей працівників навчального закладу, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є внуками працівників навчального  закладу.

Під час літнього оздоровлення.

Відповідальні: директор. голова ПК.

7.16. Організовують і проводять конкурс “Вчитель року”, свято Дня працівників освіти, огляд художньої самодіяльності “Таланти твої, Україно” вшановують династії освітян навчального закладу, ветеранів педагогічної праці.

Протягом року.

Відповідальні: директор, голова ПК.

7.17. З метою залучення працівників навчального закладу до регулярних занять фізкультурою та спортом:

– надають можливість для занять в спортивному залі, на спортивному майданчику навчального закладу працівникам  та членам їх сімей;

– вишукують та залучають  спонсорські, позабюджетні та інші кошти для розвитку спортивно-масової роботи;

– сприяють щодо участі у змаганнях спартакіади колективів фізкультури, спортивних клубів Київської міської ради спортивного товариства профспілок “Україна”.

Протягом року.

Відповідальні: директор, голова ПК.

РОЗДІЛ VІІІ. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

Адміністрація:

8.1. Згідно зі статтею 249 КЗпП України забезпечує створення належних умов для діяльності профспілкового комітету.

Постійно.

Відповідальний: директор.

8.2. Забезпечує надання приміщення для роботи профспілкового комітету закладу, згідно зі статтею 249 КЗпП України.

Постійно.

Відповідальний: директор.

8.3. Забезпечує дотримання вимог державної статистичної звітності щодо підписання головою профспілкового комітету звіту за формою З-ПВ “Інформація про колективні договори”.

Протягом року.

Відповідальний: директор.

8.4. Відповідно до статті 41 Закону України “ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ” надає на час профспілкового навчання членам , обраним до складу профспілкового комітету закладу, додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати.

Протягом року.

Відповідальний: директор.

8.5. Згідно зі статтею 252 КЗпП України :

– проводить зміну умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами профспілки лише за попередньою згодою з ПК;

– голові ПК, членам ПК, не звільненим від своїх службових обов’язків, надавати , вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі у роботі виборних профспілкових органів, але не менше як 2 години на тиждень.

Постійно.

Відповідальний: директор.

Профспілковий комітет:

8.6. Приймає участь в районному навчанні профспілкового активу з питань соціального партнерства.

Щоквартально.

Відповідальний: голова ПК.

8.7. Вживає заходи щодо обов’язкового ініціювання профкомом колективних переговорів з керівником, підвищення ефективності колдоговірної роботи, забезпечення виконання колективного договору.

Протягом року.

Відповідальний: голова ПК.

8.8. Сприяє використанню коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу відповідно до чинного законодавства.

Протягом року.

Відповідальний: голова ПК.

Сторони Колективного договору спільно:

8.9. Координують діяльність керівника і голови профспілкового комітету навчального закладу щодо виконання зобов`язень Договору.

Постійно.

Відповідальні: директор, голова ПК.

8.10. Згідно зі статтею 249 КЗпП України та статтею 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» сприяють щомісячному і безоплатному перерахуванню на розрахунковий рахунок РО профспілки членських профспілкових внесків із заробітної плати працівників.

Постійно.

Відповідальний: директор.

8.11. Відповідно до статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» сприяють щомісячному відрахуванню коштів профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше 0,3 % від фонду оплати праці.

Постійно.

Відповідальні: директор, голова ПК.

8.12. Розробляють та затверджують Положення про використання коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу (додаток № 6 до цього Договору).

Відповідальні: директор, голова ПК.

8.13. Спільно розглядають питання щодо стану дотримання вимог чинного трудового законодавства.

Постійно.

Відповідальні: директор, голова ПК.

8.14. Щорічно спільно організовують проведення профспілкових уроків для учнів 9- 11- класів навчального закладу з метою формування у них уявлення про місце і роль профспілок в сучасному суспільстві та підготовки молоді до трудового життя.

Відповідальні: директор, голова ПК.

 

Від адміністрації                                                Від трудового колективу

Директор                                                             Голова ПК


Додатки до колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов на 2016 -2019 роки

Згідно галузевої Угоди між Міністерством освіти науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

Додаток № 1 До колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом спеціалізованої школи І- ІІІ ступенів № 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов

Витяг із переліку робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких встановлюються доплати у розмірі до 12 відсотків:

1.147. Роботи, пов’язані із чищенням вигрібних ям, сміттєвих ящиків і каналізаційних колодязів, проведенням їх дезінфекції.

1.148. Забезпечення і проведення занять у критих плавальних басейнах.

1.151. Прання, сушіння і прасування спецодягу.

1.152. Роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських і паро-масляних печей та інших апаратів для смаження і випікання.

1.153. Вантажно-розвантажувальні роботи, виконувані вручну.

1.154. Роботи, пов’язані з розчиненням, обтинанням м’яса, риби, нарізанням і чищенням цибулі, обсмалюванням птиці.

1.155. Роботи, пов’язані з миттям посуду, тари і технологічного обладнання вручну із застосуванням кислот, лугу та інших хімічних речовин.

1.156. Роботи з прання білизни вручну з використанням мийних і дезінфікуючих засобів.

1.159. Роботи з хлоруванням води, з виготовленням дезінфікуючих розчинів, а також з їх використанням

1.161. Роботи, пов’язані з використанням хімічних реактивів, а також із їх збереженням (складуванням).

 1. Обслуговування котельних установок, що працюють на вугіллі і мазуті, каналізаційних колодязів і мереж.
 2. Робота за дисплеями ЕОМ.

Примітка: доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць.

Атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і організаціях здійснюється атестаційною комісією, яка створюється наказом керівника за погодженням із профспілковим комітетом.

На підставі висновків атестаційної комісії керівник навчального закладу чи установи освіти за погодженням із профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі умови праці і розмір доплат за видами робіт.


Додаток № 2 До колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом спеціалізованої школи І- ІІІ ступенів № 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов

Список професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників, на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку.(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року № 679) загальних професій у всіх галузях господарства

Робітник ПЕОМ – 3 дні.

Секретар          – 7 днів

Примітки: перелік професій, посад згідно додатку № 2 для надання додаткової відпустки не потребується атестація робочих місць, а лише повинно бути передбачено колективним договором установи, закладу, підприємства.


Додаток № 3 До колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом спеціалізованої школи І- ІІІ ступенів № 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов

Витяг зі списку професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищенням нервово – емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в умовах підвищеного ризику для здоров`я  та надає право на щорічну відпустку за особливий характер праці

Прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням загальних убиралень та санвузлів – 4 дні.


Додаток № 4 До колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом спеціалізованої школи І- ІІІ ступенів № 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов

Витяг із переліку посад працівників спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов, яким надається додаткова відпустка до 7 днів за ненормований робочий день

Посади Кількість днів
керівники установ 3 дні
заступники керівників 3 дні
психологи 3 дні
лаборанти 7 днів
бібліотекарі 7 днів
педагоги – організатори З дні
секретарі 7 днів
середній та молодший медичний персонал 7 днів

Додаток № 5 До колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про преміювання працівників

 1. Загальні положення

Це Положення визначає показники та умови преміювання працівників спеціалізованої школи І- ІІІ ступенів № 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, та регулює відносини між керівником та працівниками з питань виконання умов преміювання.

Показники та умови преміювання визначені з метою:

 • підвищення соціального захисту та матеріальної заінтересованості працівників при виконанні функціональних обов’язків в організації ефективного навчально-виховного процесу;
 • заінтересованості робітників у виконанні завдань;
 • активного взяття участі працівників у розробці навчальних і наочних засобів навчання, втіленні в навчальний процес прогресивних форм і методів організації і проведення занять, забезпеченні розвитку самостійності учнів, індивідуалізації їх навчання, чіткого ведення діловодства, обліку навчальної роботи і бухгалтерського забезпечення.

Преміювання за основні результати діяльності працівників вводиться для всіх працівників закладу освіти.

Премії нараховуються педагогічному та допоміжному складу за кінцеві результати роботи у цілому і розподіляються між працівниками відповідно до особистого трудового внеску кожного працівника.

Переваги у розмірах сум, що нараховуються для преміювання, даються окремим працівникам, чий внесок у загальні результати роботи найбільш вагомий, віддаючи перевагу тим, хто стабільно домагається успіху і високих показників у роботі з початку навчального року.

 1. Порядок преміювання

Преміювання працівників здійснюється при виконанні показників та умов преміювання в межах фонду заробітної плати, затвердженої в кошторисі (щомісячно, щоквартально, один раз на півроку, один раз на рік).

Премія нараховується педагогічному та допоміжному складу за відпрацьований час. Працівникам педагогічного або допоміжного складу, прийнятим на роботу, або звільненим з роботи, що відпрацювали неповний робочий місяць (квартал, півроку, рік), премія виплачується за фактично відпрацьований термін.

У разі невиконання педагогічним або допоміжним складом встановлених умов і показників результатів праці, неналежного виконання своїх функціональних

обов’язків, вчинення правопорушення або провини премія скасовується або зменшується в тому періоді, в якому виявлено порушення.

Керівник за поданням заступників приймає рішення щодо преміювання кожного працівника педагогічного та допоміжного складу залежно від його особистого трудового вкладу в загальні результати роботи та погоджує з профкомом, про що видає відповідний наказ.

 1. Джерела та розмір фонду преміювання

Джерелом преміювання є бюджетні кошти, передбачені на оплату праці.

Річний фонд преміювання працівників педагогічного та допоміжного складу за результатами діяльності визначається в межах затверджених кошторисних призначень на заробітну плату з урахуванням надбавок і доплат та економії фонду оплати праці.

 1. Порядок нарахування, затвердження і виплати премій

Премія нараховується на посадовий оклад (тарифну ставку) і на всі постійні доплати і надбавки.

Премії виплачуються разом із виплатою заробітної плати.

У разі зменшення фінансування фонд преміювання зменшується.

 1. Умови позбавлення (пониження) премії

За нижчеперелічені порушення або провини педагогічний та допоміжний склад повністю або частково, за поданням безпосереднього начальника, рішенням керівника позбавляються премії:

 • за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважної причини – у розмірі 100 % премії;
 • за притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності за хуліганство або вживання спиртних напоїв, при застосуванні до них заходів громадського впливу, – у розмірі 100 % премії;
 • за вихід на роботу у нетверезому стані – 100 % премії;
 • за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку – у розмірі від 5 до 50 % премії;
 • винні в погіршенні навчально-виховного процесу, незабезпечені збереження надійної і безпечної роботи устаткування, або інші упущення, допущені у роботі, – у розмірі від 5 до 50 % премії;
 • винні у недбалому ставленні до навчального-виховного процесу, порушенні загальної методики проведення занять і невиконання плану повсякденної діяльності педагогічним складом – у розмірі до 100 % премії;
 • винні у недбалому відношенні до збереження власності і майна та порушенні вимог техніки безпеки – у розмірі до 100 % премії.

Виплата та позбавлення (пониження) премії проводиться на підставі наказу керівника за погодженням з профспілковим комітетом.


Додаток № 6 До колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом спеціалізованої школи І- ІІІ ступенів № 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ щодо порядку використання первинними профспілковими організаціями коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу

Типове положення розроблено відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” з метою забезпечення єдиного принципу визначення напрямів використання коштів на здійснення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи первинними профспілковими організаціями, цільового використання коштів на зазначені цілі.

Повноваження профспілок, їх об’єднань щодо діяльності культурно-освітніх закладів, питань охорони здоров’я громадян, фізичної культури, спорту, туризму, захисту духовних інтересів трудящих визначені Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (статті 29, 30, 31,43, 44).

Статтею 44 зазначеного Закону встановлено, що роботодавці зобов’язані відраховувати кошти профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 % фонду оплати праці за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

Районні організації профспілки можуть кооперувати кошти на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу підвідомчих первинних профспілкових організацій та втрачати згідно із кошторисами первинних профорганізацій.

Витрати на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу проводяться безготівковою та готівковою формами оплати.

Типове положення пропонується для застосування профспілковими організаціями Профспілки працівників освіти і науки м. Києва з урахуванням особливостей їх діяльності.

І. Визначення основних термінів

1.1. Культурно-масова (дозвіллєва) робота – це задоволення потреб громадян у самодіяльній творчості, організації їх відпочинку та дозвілля через організацію діяльності діючих або шляхом створення клубів, аматорських об’єднань, гуртків і студій за інтересами, культурних центрів тощо.

Законодавство України про культуру базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про культуру та інших, прийнятих відповідно до них, нормативно-правових актів.

1.2. Фізична культура – це складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного

формування її особистості. Спорт є органічною частиною фізичної культури.

Законодавче регулювання відносин у сфері фізичної культури і спорту здійснюється Конституцією України, Законом України “Про фізичну культуру і спорт”, іншими законодавчими актами України, а також міжнародними угодами та статутами міжнародних спортивних організацій.

Основними завданнями фізичної культури і спорту є постійне підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення.

1.3. Оздоровча робота – це сприяння утвердженню здорового способу життя населення шляхом поширення наукових знань з питань охорони здоров’я, організації медичного і фізичного виховання, здійснення заходів, спрямованих на підвищення гігієнічної культури населення, створення необхідних умов, в тому числі медичного контролю, для занять фізкультурою, спортом і туризмом, розвитку та використання мережі лікарсько-фізкультурних закладів, профілакторіїв, баз відпочинку та інших оздоровчих закладів.

Законодавство України про охорону здоров’я базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров’я та інших, прийнятих відповідно до них, актів законодавства, що регулюють суспільні відносини у галузі охорони здоров’я.

2. Джерела формування та планування витрат на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу

2.1. Асигнування на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу визначаються відповідно до бюджету профспілкової організації та затвердженого кошторису, в межах відрахованих підприємствами, установами, організаціями коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

2.2. Планування витрат на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу здійснюється за кожним її видом відповідно до статутних завдань профспілки в межах прав і повноважень, встановлених Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та згідно із Положенням про Профспілку працівників освіти і науки м. Києва.

Розподіл коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу за кожним її видом здійснюється кожною організацією самостійно та визначається Положенням у відсотках відповідно на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

2.3. Профспілкові організації можуть кооперувати кошти на спільне проведення культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих заходів по обслуговуванню членів профспілки та членів їхніх сімей.

IІІ. Примірний перелік витрат на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи відповідно до затвердженого кошторису профспілки

Видатки на культурно-масову роботу

3.1. Профспілкова організація за рахунок коштів може здійснювати:

оплату проведення тематичних вечорів, заходів, пов’язаних з відзначенням робочих династій, ветеранів праці, заходів, присвячених святкуванню загальнодержавних свят та інших урочистих подій (днів працівників галузі, культурно-освітніх заходів з дітьми та молоддю тощо) і заходів на здійснення статутної діяльності;

оплату концертів, вистав для працівників – членів профспілки підприємства, установи, організації, оплату вартості оренди клубних, театральних, концертних приміщень для проведення зазначених заходів;

закупівлю квитків для колективного відвідування музеїв, виставок, органного залу, театрів, кінотеатрів, цирку, планетарію, стадіонів;

придбання абонементів для відвідування музично-літературних, тематичних лекторіїв та інших заходів;

придбання або часткову оплату вартості путівок на міські і заміські екскурсії, маршрути вихідного дня для членів профспілки, членів їхніх сімей (чоловік, дружина, діти), ветеранів війни та пращ;

витрати на придбання квітів, вінків, гірлянд для покладання до пам’ятників, меморіалів.

3.2. Профспілкові організації за рахунок коштів можуть здійснювати витрати на:

оплату лекцій, виступів, консультацій та інших форм лекційної роботи;

закупівлю наочної агітації: таблиць, плакатів, календарів, слайдів, дискет тощо,

закупівлю квітів, сувенірів, призів для проведення тематичних вечорів, свят;

закупівлю солодощів, напоїв та інших продуктів харчування для проведення тематичних вечорів, вогників тощо;

закупівлю пам’ятних подарунків членам профспілки, ветеранам пращ і шини, учасникам художньої самодіяльності, переможцям змагань.

3.3. Профспілкові організації за рахунок коштів можуть проводити витрати на:

– проведення заходів щодо розвитку самодіяльної творчості членів профспілки та їхніх сімей, можуть створювати, за їх бажанням, гуртки (студії), які діють відповідно до Положення “Про гуртки (студії)” і “Про колективи художньої самодіяльності і технічної творчості”;

– проведення оглядів самодіяльної творчості, виставок, конкурсів відповідно до Положення про їх проведення;

– оплату автотранспорту для проведення культурно-масових заходів (обслуговування учасників художньої самодіяльності, поїздка до театру, виставок тощо);

– оплату харчування учасників проведення культурно-масових заходів у межах коштів, передбачених кошторисом;

– оплату харчування дітей і підлітків у разі проведення профспілковою організацією під час шкільних канікул туристських походів;

– проведення для дітей та підлітків новорічних та різдвяних свят з урахуванням вартості подарунків та обслуговування заходів, а також придбання квитків на новорічні та різдвяні свята.

У разі неможливості проведення або придбання квитків на святкування новорічних та різдвяних свят організовуються новорічні та різдвяні поздоровлення у межах коштів, передбачених кошторисом на зазначені заходи.

3.4. Профспілкові організації за рахунок коштів можуть проводити витрати на:

придбання навчальних, наочних посібників і матеріалів для гуртків, костюмів, реквізитів для гуртків самодіяльної творчості, плату за їх прокат;

оплату виготовлення фотознімків, друкування запрошень і програм тощо.

3.5. Профспілкові організації у межах кошторису можуть проводити оплату праці працівників театрів, концертних організацій, запрошених для разових постановок та

оформлення спектаклів і концертів у самодіяльних колективах, інших працівників культурно-освітньої сфери. Оплата праці таких працівників здійснюється за фактично відпрацьований час з розрахунку встановлених їм посадових окладів, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 09 квітня 2001 р. № 204.

3.6. Профспілкова організація за рахунок коштів може здійснювати:

– передплату журналів, газет, методичної літератури для організації дозвілля членів профспілки;

– витрати на придбання інвентарю, обладнання та книг для бібліотек.

3.7. Для проведення культурно-масових (дозвіллєвих) заходів, роботи гуртків і колективів можуть здійснюватися витрати на придбання культінвентаря і обладнання (музичні інструменти, магнітофони, телевізори, радіоприймачі, кіно- і фотоапаратура, костюми для художньої самодіяльності, інструменти для технічних гуртків, придбання касет, плівок для фото-, відео – і кінокамер та інших витратних матеріалів і аксесуарів для виготовлення фото- та відео продукції тощо). 

Видатки на фізкультурну роботу

3.8. Профспілкові організації за рахунок коштів здійснюють витрати на:

– організацію спортивно-масових заходів для членів профспілки та їхніх сімей;

– оплату проїзду учасників і спортивних суддів до місця проведення спортивних заходів та у зворотному напрямку;

– оплату транспортних засобів для обслуговування спортивних заходів;

– оплату добових учасникам спортивних заходів на період їх проведення;

– забезпечення учасників спортивних заходів житловим приміщенням на період їх проведення;

– відшкодовувати витрати на оренду спортивних залів, майданчиків та спортивного інвентарю на період проведення заходів;

– облаштування спортивної бази необхідним устаткуванням, приладдям, інвентарем;

– забезпечення учасників безкоштовним  харчуванням під час проведення спортивних заходів;

– оплату праці суддів, лікарів, молодшого медичного персоналу, обслуговуючого персоналу (робочий, бухгалтер, друкарка тощо);

– придбання пам’ятних подарунків, медалей, жетонів, грамот, кубків для нагородження команд, переможців і призерів змагань;

– виготовлення друкованої продукції для проведення спортивних заходів;

– придбання спортивного інвентарю, матеріально-технічних засобів, спортивної форми тощо, необхідних для проведення заходів. 

Видатки на оздоровчу роботу

3.9. Профспілкові організації у межах кошторису проводять витрати на:

– закупівлю путівок для оздоровлення членів профспілки та їхніх сімей (чоловік, дружина) і дітей віком до 18 років на базах відпочинку, у пансіонатах;

– дотацію оплати путівок для дітей членів профспілки в оздоровчі заклади для дітей та юнацтва.

3.10. Профспілкові організації можуть здійснювати господарські витрати, пов’язані з культурно-масовою, фізкультурною та оздоровчою роботою, зокрема:

– проводити поточний ремонт культінвентаря і обладнання;

– оплачувати канцелярські, поштові витрати, а також витрати на службові поїздки працівникам, які забезпечують здійснення культурно-освітніх, фізкультурних та оздоровчих заходів профспілкової організації. 

4. Прикінцеві положення 

Під час оформлення фінансових документів профспілкові організації повинні використовувати формулювання, передбачені п. 4.3.5 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”, тобто “здійснення виплат” або “здійснення відшкодувань”.

Крім того, враховуючи вимоги чинних нормативно-правових актів, які регламентують бюджетний процес, розпорядники бюджетних коштів та профспілкові організації мають регламентувати процедури звітування щодо цільового використання бюджетних коштів, відрахованих профспілковій організації.

Всі виплати здійснювати згідно із чинним законодавством.

Використання коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу здійснюється згідно із Положенням, затвердженим виборним профспілковим органом і погодженим з органом управління освіти чи керівником закладу, установи освіти.

5. Контроль за дотриманням вимог щодо використання коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу

Контроль за надходженням і використанням коштів на організацію та проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи здійснюється відповідними виборними органами профспілок та контрольно-ревізійними органами, обраними відповідно до Положення про Профспілку працівників освіти і науки м. Києва.

Залишити відповідь