Річнийй план ЗО

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні педагогічної ради (протокол №2 від 28.08. 2019 р.)

ОБРАЗ ЗАКЛАДУ

Заклад освіти однакових можливостей для кожної дитини з досить широким діапазоном видів освітньої та виховної  діяльності

Заклад освіти, в якому усі діти з радістю проживають усі періоди дитинства

Заклад освіти, в якому діти вчаться активно й гідно жити, розвивають та реалізують свої здібності

МІСІЯ ЗАКЛАДУ

Розвиток здорової і самодостатньої особистості, здатної до творчої діяльності та позитивного мислення, шляхом впровадження філософії ефективного партнерства та комунікацій

ФІЛОСОФІЯ ЗАКЛАДУ

Щасливі очі дітей – найвища оцінка роботи закладу освіти

ВІЗІЯ ЗАКЛАДУ

Заклад освіти соціального успіху, в якому працюють високо кваліфіковані педагоги на засадах гуманізму,

інтелігентності та особистого фахового росту

НАШІ ЦІННОСТІ

Досконалість у своїй справі: вчити та вчитися; успіх, повага та самоповага за рахунок особистої праці; повага до особистості дитини та дорослого; патріотизм, прихильність духовним і культурним цінностям своєї країни; рівність перед встановленими у закладі Правилами; здоровий спосіб життя; добре ім’я та честь закладу освіти

ОБРАЗ ВИПУСКНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Соціальний тип особистості, якому притаманні світоглядна культура, високі моральні якості, діловитість та творча ініціативність, гуманне ставлення до довкілля, нахили до саморозвитку та самореалізації

ВСТУП.  Аналіз роботи педагогічного колективу школи за 2018/2019 н.р.( Див. Окремо виданий звіт школи, в якому розкриті всі напрямки діяльності школи  за 2018/2019 навчальний рік)

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

 • освітній процес має тенденцію до розвитку;
 • діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності;
 • у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети:
 • школа підтримує свій позитивний імідж;
 • створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних інтересів, здібностей, потреб учнів;
 • значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);
 • методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
 • створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

 • підвищення якості освітніх послуг;
 • підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
 • покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

 Пріоритетні  напрямки та завдання розвитку школи на 2019/2020 н.р. Нова українська школа: практична реалізація концепції (від традиційної школи крокуємо до НУШ).

Продовжити роботу школи над науково-методичною темою «Розвиток життєвої компетентності та успіху учнів у динамічній школі в світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості освітнього процесу» (педрада №8 від 28.08.2015р.) V етап (підсумковий) та виховному проекті «Здоровим бути модно».

Виходячи з аналізу результативності освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році та з метою його подальшого вдосконалення визначити на 2019/2020 навчальний рік основні напрямки:

 • підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання, упровадження компетентнісного підходу;
 • науково-методичне забезпечення освітнього процесу;
 • розвиток кадрового забезпечення для оновлення освітнього процесу на основі впровадження інноваційних освітніх технологій.
 • розвиток інформаційних та комунікативних технологій, організація дистанційного, змішаного навчання в школі, у тому числі для дітей з особливими потребами;
 • акцентувати роботу педагогічного колективу на визнання та розвиток сильних сторін кожної дитини;
 • створення умов для розкриття  та  сприяння   реалізації   індивідуальних творчих здібностей і обдарувань кожного учня школи. Розвивати інноваційний потенціал  інтелектуально обдарованих дітей. Формувати  позитивну  мотивацію навчання та вибору майбутньої професії;
 • суворе дотримання вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в школі.

Основними завданнями 2019/2020 навчального року педагогічний колектив визначає:

 • Забезпечити безперебійний освітній процес у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах
 • Створити умови для розвитку самомотивації творчості, інноваційної професійної діяльності педагогів
 • Здійснювати підтримку і педагогічний супровід дітей з особливими здібностями
 • Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах і конкурсі МАН на районному та міському рівні
 • Покращити соціально-психологічну атмосферу в педагогічному колективі
 • Створити комфортні психолого-педагогічних умов для підвищення мотивації школярів для самореалізації та успіху
 • Продовжити взаємодію з батьківською громадськістю щодо мотивації їхніх дітей до шкільної освіти
 • Продовження роботи психологічної служби у напрямку надання послуг всім учасникам освітнього процесу

Якісний склад педагогічного колективу за результатами атестації (2018/2019н.р.) наступний:

 • Усього: 64 учителі.

– Відмінник освіти України – 4 чол.
– Заслужений вчитель України – 1 чол.
– старший учитель – 15 чол.
– учитель-методист – 15 чол.
–  вища категорія – 31 чол.
– І категорія – 9 чол.
– ІІ категорія – 11 чол.
– спеціаліст – 4 чол.
– бакалавр – 2 чол.
– середня спеціальна- 3 чол.
– розряд: 11-3 чол.; 9-1 чол.
Мережа  класів

Класи та учні 1 2 3 4 1-4

 

5 6 7 8 9 5-9

 

10 11 10-11

 

1-11

 

ГПД
Класи 3 3 4 4 14

 

3 2 3 2 3 13

 

2 2 4

 

31

 

12
Учні 71 63 109 94 337

 

66 53 63 56 68 306

 

36 34 70

 

713

 

360

 

РОЗДІЛ 1. Реалізація основних завдань освітньої діяльності закладу, забезпечення прав особистості на освіту

1.1. Заходи по виконанню ст. 10, ст. 53 Конституції України, ст.  3  Закону України «Про освіту» в частині забезпечення прав особистості на освіту, ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту»,   реалізація Концепції Нової української школи.

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
    З метою збереження контингенту та попередження прогулів, відтоку здобувачів освіти  продовжити роботу з:

– контролю за станом  відвідування навчальних занять та успішності здобувачів освіти;

– організації та забезпечення роботи закладу в режимі повного дня

педради, накази,

журнали обліку,

звіти

 

педагогічний

колектив

ЗД

 

 

 

Здійснення контролю за обліком здобувачів освіти, дотриманням вимог Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів алфавітна книга,

накази руху учнів

Кудляк С.М., Євтодьєва Т.М.,

Карпик О.Ю.

Організація роботи з приймання дітей до школи

 

за окремим планом Кудляк С.М.

Узик І.Л.

Андрущенко Т.В.

Реалізація концепціі Нової української школи. Формування ключових та предметних компетентностей за окремим планом Кудляк С.М.,

ЗД,

пед.працівники

Виконання ст. 1, 25, 26, 30, 53, 54, 55, 64, 65, 66, 71, 73, 76 Закону України «Про освіту» щодо протидії булінгу (цькування) за окремим планом,

наказ

Білоочко Г.О. Додаток 8
Серпень
Комплектування класів наказ Кудляк С.М.
Зарахування учнів 1-х класів наказ (31.08) Кудляк С.М.
Забезпечення всіх школярів підручниками НпД Кудляк С.М.

Клочко Л.І.

Подати статистичний звіт (форма № 77-РВК) про кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням звіт ЗДНВР

 

 Для виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.17 р. №684  «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» підвести підсумки роботи з проведення обліку  дітей і підлітків шкільного віку; забезпечити перевірку дітей та підлітків шкільного віку, що прибули до навчання в загальноосвітні навчальні заклади міста та проживають в мікрорайоні закладу наказ Кудляк С.М.

Білоочко Г.О.

 

Виконання ст. 10  Конституції України, ст.3  Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції Нової української школи педрада

 

Кудляк С.М.

 

Вересень
Подальше отримання повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів довідки

інформація в РУО

наказ

Піскарьова Т.М.

класні керівники

Забезпечити наявність документів, що підтверджують подальше навчання учнів, які вибули за літо довідки Карпик О.Ю.

 

Здійснити персоніфікований облік дітей віком від 5 до 18 років, визначаючи окремо дітей, які не охоплені дошкільною освітою. списки Білоочко Г.О.

 

Організація  роботи із дітьми старшого дошкільного віку та їх батьками:

– уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років;

– провести зустрічі з батьками щодо вступу дитини до школи

списки Білоочко Г.О.

Андрущенко Т.В.

Облік дітей пільгових категорій (сиріт, напівсиріт, діти, що залишились без батьків-ського піклу­вання; неповних, малозабезпечених,  багатодітних та неблагополучних сімей; матері-одиначки; дітей-інвалідів; дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, діти в яких батьки учасники АТО; переселенці)  

банк даних

 

Білоочко Г.О.

Порхун О.М.

 

Організація індивідуального навчання учнів наказ Піскарьова Т.М.
Комплектування та організація роботи школи повного дня (гуртки, спортивні секції, ГПД) наказ Андрущенко Т.В.

Білоочко Г.О.

Здійснення обліку учнів в алфавітній книзі алфавітна книга Карпик О.Ю.
Підсумки роботи з обліку учнів в мікрорайоні, виконання Постанови КМУ № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів». Робота з базою даних «АС Школа» наказ Білоочко Г.О.

Скрипак Г.С.

Жовтень
Інвентарізація фонду шкільних підручників наказ Клочко Л.І.
Підготовка бази даних випускників 9,11 – х класів. Призначення відповідального за формування атестатів та свідоцтв «Education» наказ Піскарьова Т.М.
Стан відвідування навчальних занять здобувачами освіти закладу, рейд буква «н» в класному журналі педрада

наказ

Євтодьєва Т.М.
Січень
Підсумки стану та обліку відвідування здобувачами освіти навчальних занять  у І семестрі педрада

наказ

Євтодьєва Т.М.
Березень
Контроль за станом та обліком відвідування здобувачами освіти навчальних занять педрада

наказ

Євтодьєва Т.М.
Квітень
Виконання ст. 53 Конституції України та ст. 3  Закону України «Про освіту» в частині забезпечення отримання молоддю обов’язкової повної загальної середньої освіти та видати наказ «Організація  роботи з обліку дітей на території мікрорайону» наказ Білоочко Г.О.

 

Травень
Підсумки стану та обліку відвідування здобувачами освіти навчальних занять  за рік педрада

наказ

Євтодьєва Т.М.

 

1.2.Соціальний захист дітей

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Робота комісії з профілактики правопорушень  наказ,

план роботи комісіі

Білоочко Г.О.

Порхун О.М.

Соціально-психологічний супровід здобувачів освіти, які опинилися у СЖО, перебувають у кризових ситуаціях інд. бесіди Скрипак Г.С.

Порхун О.М.

Вересень
Проведення громадського огляду умов утримання, навчання, виховання, оздоровлення, працевлаштування дітей-сиріт та дітей, які знаходяться під опікою акт обстеження Порхун О.М.

Салайда С.М.

Організація безкоштовного харчуванням дітей пільгової категорії наказ Войтко О.Ю.
Вивчення та аналіз соціальних умов здобувачів освіти соціальний паспорт Порхун О.М.

 

1.3. Створення умов щодо своєчасного організованого початку навчального року

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Серпень
Провести перевірку стану та готовності матеріально– технічної бази кабінетів та школи в цілому до нового навчального року. Оформити акти та іншу документацію про готовність школи, навчальних кабінетів, спортивного майданчика до початку навчального року акти Кудляк С.М.

Шелудько В.М.

Юрчевська Л.І.

Піскарьова Т.М.

Обговорення та затвердження на загальних зборах колективу «Правила внутрішнього розпорядку працівників закладу освіти» збори коллективу Кудляк С.М.

Шелудько В.М

Провести “серпневу” педагогічну раду педрада Кудляк С.М Р.7.2
Оформлення та ведення  шкільної документації (інструктивно-методичні рекомендації) НпД

накази

ЗД
Затвердити, погодити:

–          освітні програми закладу (у разі змін), календарні плани, плани ШМО

–          річний план роботи закладу,

–          режим роботи закладу освіти,

–          правила внутрішнього розпорядку

накази

педрада

Кудляк С.М.

ЗД

Скласти  і затвердити на І півріччя:

–          єдиний розклад навчальних занять закладу у режимі повного дня (розклад уроків та позаурочної діяльності (факультативних, індивідуальних занять, гуртків, спортивних секцій тощо);

–          календарні плани керівників гуртків, спортивних секцій;

–          плани роботи класних керівників; педагога-організатора, соціального педагога, практичного психолога, бібліотекаря, медичної сестри, вихователів ГПД;

–          графік роботи ГПД;

–          тарифікаційні списки вчителів

–          графік чергування вчителів та класів;

–          графік контрольних робіт

накази

правила внутрішнього розпорядку

Кудляк С.М.

ЗД

допоміжний персонал

Призначити класних керівників, керівників гуртків, голів методичних об’єднань, вихователів ГПД наказ Кудляк С.М.
Здійснити облік медичних довідок про профілактичні огляди здобувачів освіти та персоналу закладу освіти накази

педради

наради, звіти

Євтодьєва Т.М.

Андрущенко Т.В.

медсестра

Підготовка та проведення Дня знань наказ

сценарій

Білоочко Г.О.

 

Вересень
Оформити класні журнали, журнали факультативних занять, гурткової роботи, індивідуального навчання,  ГПД журнали класні керівники, керівники гуртків, вихователі ГПД
Уточнити контингент здобувачів освіти. Завердити шкільну мережу наказ

на 05.09.2019

Кудляк С.М
Підготувати документацію для проведення тарифікації педагогічних  та технічних працівників на 2019/2020 н.р. списки, накази

до 06.09.2019

Євтодьєва Т.М

Юрчевська Л.І.

Оформити особові справи здобувачів освіти 1 класу особові справи кл. кер. 1-х класів
Перевірити особові справи здобувачів освіти класу особові справи класні керівники
Провести заходи з ОП та БЖ на початок навчального року

(в т.ч. інструктажі з учнями та учителями)

заходи Піскарьова Т.М.

Білоочко Г.О.

Юрчевська Л.І.

Забезпечити учнів підручниками, учителів навчальними програмами, посібниками, методичною літературою Клочко Л.І
Організація харчування накази

педради

Андрущенко Т.В.

Войтко О.Ю.

Працевлаштування випускників 9-х класів

(перевірити та підтвердити довідками)

довідки,

інформація в РУО

Піскарьова Т.М.

1.4. Організаційні заходи щодо своєчасного організованого завершення навчального року

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Березень      
Ознайомити педагогічний колектив із нормативними документами щодо проведення ДПА НпД Піскарьова Т.М.
Квітень
Видати наказ «Про  організоване закінчення навчального року» наказ Піскарьова Т.М.  
Створення робочої групуи для складання річного плану на 2020/2021 н.р. наказ Узик І.Л.

Члени ТГ

 
Узгодити попереднє педагогічне навантаження та графік відпусток з профкомом. Ознайомити з ними педпрацівників комплектування Кудляк С.М.

Шелудько В.М.

 
Оформити куточок «Готуємось до ДПА/ЗНО» куточок Піскарьова Т.М.  
Скласти розклад проходження ДПА учнями 4,  9 та 11-х класів наказ Піскарьова Т.М.

Андрущенко Т.В.

 
Представлення випускників до нагородження золотою або срібною медалями. Погодити із РУО педрада Піскарьова Т.М.  
Травень  
Забезпечити наявність документів учнів, які звільнені від ДПА за станом здоров’я довідки та інші док. класні керівники  
Провести ДПА учнів 4-х класів наказ Андрущенко Т.В.  
Нагородити здобувачів освіти 2-8, 10-х класів похвальними листами «За високі досягнення в навчанні» наказ Євтодьєва Т.М.

класні керівники

 
Оформити табелі успішності учнів 2-8, 10-х класів, особові справи учнів 1 – 11-х класів табелі,

особові справи

класні керівники  
Випуск учнів 11-х класів

 

наказ

сценарій

Піскарьова Т.М.

Білоочко Г.О.

 
Аналіз виконання навчальних планів та програм за рік НпД, наказ, педрада голови МО,

Євтодьєва Т.М.

 
Червень      
Аналіз виконання розділів річного плану за рік НпД

звіти

Кудляк С.М.

ЗД, ГМО

 
Провести ДПА учнів 9-х класів наказ Піскарьова Т.М.  
Підсумки проведення ДПА у 4, 9 та ДПА у вигляді ЗНО у 11-х класах накази  Андрущенко Т.В.

Піскарьова Т.М

 
Оформлення документів про освіту учням 9, 11-х класів додатки до свідоцтв та атестатів класні керівники  
Нагородити учнів 11-х класу похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (за наявністю) Піскарьова Т.М.  
Нагородити учнів 11-х класу золотою і срібною медалями (за наявністю) наказ Кудляк С.М  

 

РОЗДІЛ ІІ. Підвищення результативності  та  якості  освітнього процесу  в закладі освіти      

2.1. Організаційні заходи

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Виставки газет, предметних журналів, нових надходжень довідкової, навчальної та художньої літератури виставки Клочко Л.І.  
Організація роботи з професійної орієнтації здобувачів освіти зустрічі,

бесіди

Білоочко Г.О.

Порхун О.М.

 
Серпень  
Погодити календарно – тематичні плани наказ Вч.-предметники, ГМО, ЗДНВР
Вересень
Скласти графіки  проведення письмових контрольних, практичних та лабораторних  робіт з основ наук наказ Євтодьєва Т.М
Організація роботи гуртків та спортивних секцій, факультативних занять, курсів за вибором, індивідуальних занять  з основ наук наказ Євтодьєва Т.М

Білоочко Г.О.

Реалізація «Конвенції про права дитини» виховні години класні керівники
 Спостереження за адаптацією учнів 1,5-х класів спостереження Скрипак Г.С.

Порхун О.М.

Вересень-жовтень
Психологічний супровід адаптації 1,5-х класів до умов освітнього процесу педрада Скрипак Г.С.

Порхун О.М.

Жовтень
Бібліотечний місячник наказ,

за окремим планом

Клочко Л.І.
Листопад
Зріз обсягу домашніх завдань учнів 2 – 11-х класів наказ ЗД
Лютий
Декада реалізації проекта «На крилах моєї дші» (вшанування пам’яті О.Білаша) за окремим планом Білоочко Г.О
Квітень
Моніторинг інтересів та запитів учнів з метою удосконалення мережі гуртків, які діють на базі школи моніторинг Білоочко Г.О.

 

2.2. Реалізація програми “Обдарована дитина” 

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Робота за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України» уроки, семінари Андрущенко Т.В,

вч проекту

Р.2.3
Психолого-педагогічний супровід та соціальний патронаж  обдарованих дітей. індивідуальні бесіди, моніторинг Скрипак Г.С.

Порхун О.М.

 
Розробка та реалізація індивідуальних освітніх програм, технологій, методик навчання обдарованих дітей як індивідуально, так і малими групами (за потребою) програми учителі  
Залучати учнів школи до участі  у Інтернет – олімпіадах та Інтернет-конкурсах конкурси учителі  
Забезпечення участі здобувачів освти у районних конкурсах художньої самодіяльності, приурочених до визначних державних подій та свят участь Білоочко Г.О.

 

 
Забезпечити  участь здобувачів освіти  у роботі районної Школи лідерів учнівського самоврядування участь Білоочко Г.О.

Пед..-організатор

 
 Сприяти співпраці вчителя та учнів при підготовці до участі в олімпіадах та конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Грінвіч», «Соняшник», «Геліантус», «Sunflower» консультації

(за окремим планом)

Андрущенко Т.В., Узик І.Л.

ГМО

 
Забезпечити підготовку та участь учнів школи у Всеукраїнських предметних олімпіадах накази учителі  
Вересень  
Залучати учнів школи до навчання у  МАН рекомендації учителі
Організація та проведення вікторин та конкурсів з навчальних предметів під час предметних та тематичних тижнів матеріали тижнів ГМО

учителі

Визначення тем, над якими будуть працювати учні – члени шкільного наукового товариства МАН «Знання PLUS » співбесіди Узик І.Л.

ГМО

 Робота секцій МАН. Консультації з учнями НТУ «Знання PLUS» щодо робіт над темами науково-дослідницьких розробок консультації ГМО

 

Жовтень-грудень
Інтелектуальний марафон І, ІІ етапи (шкільні, районні предметні олімпіади)

 

наказ

за окремим графіком

Узик І.Л.

ГМО

учителі-предм.

Листопад
Робота секцій МАН. Консультації з учнями НТУ «Знання PLUS» щодо робіт над темами науково-дослідницьких розробок консультації ГМО

Барковська О.Я.

Забезпечити участь учнів початкової школи в шкільному та районному етапах олімпіади з математики  «Математичний квест» наказ Андрущенко Т.В
Забезпечити підготовку та участь учнів школи у районному  етапі конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика, Т.Шевченка наказ Андрущенко Т.В.

Антонюк Н.Ф.

Грудень
 І етап захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Оформлення заявок на участь у ІІ та ІІІ етапах наказ ГМО
Січень
Старт участі учнів школи у міському етапі предметних олімпіад та районному етапі МАН індивідуальна

робота, консультаці

Узик І.Л.

ГМО

Березень
Забезпечити подання для відзначення педагогічних працівників, які мають призерів олімпіад, конкурсів-захистів МАН, турнірів, спартакіад, змагань, конкурсів учнівської творчості районного, обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів грамотами, подяками, грошовими преміями подання Узик І.Л.

Білоочко Г.О.

Квітень
Забезпечити участь дітей у шкільному святі для обдарованих дітей «Віват, академіст! Віват!» наказ

сценарій

Білоочко Г.О.
Здійснення моніторингу участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах – захистах, турнірах наказ Узик І.Л.
Травень
Забезпечити підготовку та участь учнів школи у Всеукраїнському фізкультурно – оздоровчому військово-патріотичному конкурсі школярів «Джура» наказ

 

Білоочко Г.О.

План роботи за програмою “Обдарована дитина”  (за окремим планом) (Додаток 3)

2.3. Удосконалення форм і методів освітнього процесу (інноваційна діяльність)

(робота над єдиною науково-методичною проблемною темою, впровадження проекту «Інтелект України»,

проект «День здоров’я», Школа повного дня )

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
    Спрямувати роботу вчителів на впровадження НУШ, новітніх технологій, інноваційної діяльності, як важливих складових в реалізації компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу та вдосконалення роботи вчителів за цими напрямками, організація підготовки педагогічних і керівних кадрів, забезпечення належного науково-методичного та психологічного супроводу, модернізація матеріально-технічної бази для впровадження Концепції профільного навчання в старшій школі педради, наради, накази,

засідання МР

Кудляк С.М.

адміністрація школи

Продовжити роботу над впровадженням навчання за НУШ в початковій школі. засідання МО,

педрада

Андрущенко Т.В.

Вчителі

додаток 2
Спрямувати роботу педагогічного колективу на реалізацію ІV етапу Програми роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою «Розвиток життєвої компетентності  та успіху учнів у динамічній школі в світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу» педради, наради, засідання МР ЗД

ГМО

додаток 1
Робота над реалізацією проекту «Інтелект України» в початковій та середній школі наради, засідання МР Андрущенко Т.В. Євтодьєва Т.М.

вчителі

додаток 7
Удосконалювати і відпрацьовувати ефективні методи та сучасні технології навчання індивідуальна

робота, виступи, звіти

ЗД

ГМО

«Учителі в онлайні» (створення власних блогів, сайтів) індивідуальна

робота

Ковальчук С.Р.
Спланувати та організувати роботу постійно – діючих семінарів

«Інноваційні форми проведення уроку», «Молодість та перспектива»

за окремим планом Узик І.Л.

ГМО, вч.- наставники

Залучати педагогічних працівників до участі у видавничій діяльності, розробках  мультимедійних уроків для розміщення на сайті школи індивідуальна

робота

ГМО
Продовжувати використання  інтерактивних мультимедіа на уроках урок педагогічні

працівники

Продовжити роботу над створенням методичного банку «Інформаційно-методичний каталог  освітніх інноваційних технологій», що містить інформацію щодо сучасних освітніх технологій, ефективних методів, форм роботи, прийомів педагогічної техніки віртуальні кабінети Узик І.Л.

ГМО

Продовжити налагодження зв’язків з науковцями, організаціями та установами, робота яких спрямована на пошук, навчання і розвиток щодо впровадження в практику роботи інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій, ввести обмін досвідом роботи з даної проблеми індивідуальна

робота

Узик І.Л.

ГМО

Продовжити дослідження-супровід рівня знань та навчальних досягнень учнів школи через застосування інноваційних та інформаційних технологій наради, засідання МР ЗД

ГМО

Продовжити роботу над впровадженням інноваційних засобів навчання у освітньому процесі педради, наради, засідання МР ЗД

ГМО

Продовжити роботу ресурсного центру для інформаційно-методичного запезпечення школи інформаційні матеріали Клочко Л.І.
Серпень
Обговорити завдання, напрями, теми, над якими будуть працювати вчителі у 2019/2020 навчальному році співбесіди ГМО

 

Проаналізувати вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками річного оцінювання, ДПА, ЗНО, олімпіад, конкурсів, МАН консультації Узик І.Л.

ГМО

Вересень
Визначення тем, над якими будуть працювати учні – члени шкільного наукового товариства МАН «Знання PLUS» співбесіди Узик І.Л.

Барковська О.Я.

ГМО

Соціально-психологічна адаптація вчителів, що працюють у класах за програмою  НУШ консультації Скрипак Г.С.
Жовтень-січень
Інтелектуальний марафон. Участь учнів школи у І,ІІ етапах Всеукраїнських та київських міських учнівських олімпіад з навчальних предметів, МАН за окремим графіком

накази

Узик І.Л.

ГМО

вчителі-предметники

Нові підходи до оцінювання учнів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках консультації,

індивід. бесіди

Скрипак Г.С.

ГМО

Організація творчої діяльності учнів на уроках фізики шляхом використання особистісно зорієнтованого навчання: форми, методи, перспективи (жовтень) майстер-клас Давиденко О.О.
Листопад
 Моделювання уроків російської мови та зарубіжної літератури з використанням ейдос-конспекту в процесі роботи над текстом практикум Барковська О.Я.

ЧМО

Поєднання досвіду та інноваційних методів викладання-шлях до досягнення успіху районний семінар

майстер-класи

Костинюк Н.А.

ЧМО

Грудень
І етап захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН наказ Барковська О.Я.

Узик І.Л.

Традиційна та пролонгована системи (сертифікація), учителів, які атестуються у 2019/2020н.р. індивідуальна

робота, консультації

вчителі, які атестуються
Розвиток критичного мислення. Використання каучингових технологій на уроках природничого циклу семінар-практикум, майстер-класи Ковальська О.П.

ЧМО

Січень
Старт участі учнів школи у міському етапі предметних олімпіад і районному етапі МАН індивідуальна

робота, консультації

Узик І.Л.

Барковська О.Я.

ГМО

Безпечна школа: попередження булінгу в освітньому процесі семінар-практикум Скрипак Г.С.
Підготовка методичних доробок вчителів для розміщення на сайті школи Узик І.Л.

ГМО

Розвиток творчого потенціалу особистості педагога шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій на уроках історії майстер-клас

семінар-практикум

Бойко Н.В.

ЧМО

Лютий
Використання технологій «SmartKids» у початковій школі (нові форми роботи з учнями початкових класів) семінар-практикум

майстер-клас

Гуліда В.В.

ЧМО

Бріколаж як інструмент неформального навчання іноземних мов семінар-практикум

майстер-клас

Кияшко Т.В.

ЧМО

Березень
Тиждень загальнокультурної грамотності  за окремим планом Антонюк Н.Ф.

ЧМО

Есе: актуальність та діявість сучасної форми виявлення власної життєвої позиції воркшоп, майстер-клас Костинюк Н.А.

ЧМО

Формування здоров’язбережувальних компетенцій учнів засобами фізичного виховання семінар-практикум Степанюк С.М.

ЧМО

Квітень
Інноваційний поступ НУШ. Реалізація концепції «Нова початкова школа: освіта дя життя» майстер-клас Гуліда В.В.

ЧМО

Удосконалення уроку шляхом особистісно зорієнтованої системи навчання та виховання. Впровадження у 5-му класі проекту «Інтелект України» семінар-практикум Ковальчук С.Р.

ЧМО

Результати впровадження проекту «Інтелект України» у середній ланці школи.

Підсумки першого року роботи.

педрада Євтодьєва Т.М.

За окремим планом:

 • Робота над єдиною науково-методичною проблемною темою (додаток 1)

 2.4. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Грудень
Оформлення стендів «ДПА», «ЗНО-2020» стенди Піскарьова Т.М.

Андрущенко Т.В.

Лютий
Збори учнів 9, 11 класів.
– ЗНО, ДПА – інструмент державної підсумкової атестації
матеріали зборів Піскарьова Т.М

Андрущенко Т.В.

Травень
Збори учнів 9, 11 класу.
– Твої права і обов’язки під час проходження ДПА, ЗНО
матеріали зборів Піскарьова Т.М

Андрущенко Т.В.

Видання відповідних наказів наказ Піскарьова Т.М

Андрущенко Т.В.

Робота апеляційних комісій Піскарьова Т.М

Андрущенко Т.В.

2.5. Реалізація Державних стандартів загальної середньої освіти

Місяць Зміст роботи  Форма виконання Відповідаль

ний

Примітка
Протягом року
Впровадження освітніх програм для досягнення очікуваних результатів навчання здобувачів освіти шляхом формування ключових компетентностей, визначених Державними стандартами загальної середньої освіти педради, наради, засідання МР, наказ Євтодьєва Т.М.

Андрущенко Т.В.

Підготовка вчителів початкових класів до роботи за програмою НУШ

Проведення районного семінару.

семінари, курси Андрущенко Т.В.
Методичні оперативки з питань упровадження  Державних  стандартів  загальної середньої освіти, НУШ, і роботи за оновленими програмами наради адміністрація
Упроваджувати в освітній процес  особистісно й компетентнісно – орієнтовані технології навчання:
– проектну технологію;
– технологію розвитку критичного мислення;
– технологію продуктивного навчання;
– технології інтерактивного навчання;
– ІКТ
уроки

майстер-класи

учителі
Продовжувати здійснювати моніторинг навчальних досягнень  школярів з предметів інваріантної складової навчального плану  відповідно до вимог навчальних програм, урізноманітнити інструментарій для відстеження результатів навчальної діяльності учнів 1-4-х та 5-11-х класів інформаційні матеріали,

накази

адміністрація
Квітень
Результати впровадження проекту «Інтелект України» у середній ланці школи.

Підсумки першого року роботи

педрада Євтодьєва Т.М.

                                                                                                                  РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ (Додаток 9)

РОЗДІЛ ІV. РОБОТА  З  КАДРАМИ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Робота методичної ради

Зміст Відповідальні
Серпень
1. Про підсумки результативності роботи методичної ради у 2018/2019 н.р. Узик І.Л.
2. Про основні напрямки методичної роботи школи на 2019/2020 н.р. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради Узик І.Л.
3. Про затвердження планів роботи предметних методичних об’єднань на 2019/2020 н.р. Кудляк С.М.
4. Про організацію роботи Школи молодого вчителя, молодого класного керівника Узик І.Л.
5. Про підготовку до проведення шкільних олімпіад, МАНу та участі учнів школи у районних олімпіадах, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.  Затвердження олімпіадних робіт. Узик І.Л.
Голови МО
6. Про обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів.

Про інформацію щодо нормативних документів з питань організації освітнього  процессу

Узик І.Л.
Голови МО
7. Про єдиний орфографічний режим, дотримання норм оцінювання досягнень учнів у навчанні та вимоги щодо ведення шкільної документації у 2019/2020 навчальному році Узик І.Л.

 

Жовтень
1. Про  курсову перепідготовку педагогічних працівників. Узик І.Л.
2. Про хід атестації педагогічних працівників школи. Узик І.Л.
3. Про обговорення Положення про проведення та участь учителів школи у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2020» Узик І.Л.
Голови МО
Творчі групи
4. Про обговорення і затвердження списків учнів для участі у олімпіадах з базових дисциплін, МАНу Узик І.Л.
Голови МО
5. Про огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури Узик І.Л.
6. Про результати ЗНО у 2019 році Піскарьова Т.М.
Січень
1. Про  результати навчальних досягнень здобувачів освіти за І семестр Узик І.Л.
Євтодьєва Т.М.
2. Про виконання навчальних планів та програм за І семестр Узик І.Л.
Євтодьєва Т.М.
3. Про стан викладання навчальних предметів у І семестрі навчального року Узик І.Л.
Євтодьєва Т.М.
Піскарьова Т.М.
4. Про кращий педагогічний досвід учителів, які атестуються Узик І.Л.
5. Про обсяг домашніх завдань ЗДНВР
ГМО
Березень
1. Про результати участі учнів у районних олімпіадах, МАНі Узик І.Л.
3. Про результати чергової атестації вчителів школи та підсумки курсової перепідготовки. Розкриття основних положень кращого педагогічного досвіду вчителів-методистів та вчителів вищої категорії, які атестуються Узик І.Л.
АК, вчителі,які атестуються
4. Про обговорення та затвердження матеріалів ДПА Андрущенко Т.В.
Піскарьова Т.М.
5. Результативність роботи предметних МО з обдарованими учнями ГМО
Травень
1. Про ефективність роботи шкільних МО,  школи повного дня Узик І.Л.
Білоочко Г.О.
ГМО
2. Про результати роботи шкільної бібліотеки Клочко Л.І.
3. Про результати роботи V етапом науково-методичної теми школи Узик І.Л.
ГМО
5. Про творчі звіти голів ШМО Узик І.Л.
ГМО
6. Про результати контролю за станом викладання предметів у початковій школі Андрущенко Т.В.
7. Про виконання навчальних планів та  програм за рік Євтодьєва Т.М.
8. Про пропозиції до плану роботи ШМР на новий навчальний рік Узик І.Л.
ГМО
9 Про роботу школи в режимі повного дня ( гуртки, факультативи) Білоочко Г.О.
Євтодьєва Т.М.

За окремим планом:

 • Робота педколективу по реалізації єдиної методичної теми
 • Робота шкільних методичних об’єднань
 • Робота з молодими, малодосвідченими, новоприбулими вчителями

 4.2. Атестація (організаційні питання, індивідуальна робота з учителями, вивчення досвіду роботи, узагальнення матеріалів)

Місяць Зміст роботи

 

Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Створення організаційно-методичних умов стимулювання самоосвіти, творчого пошуку вчителів, підвищення їх професійної компетентності Кудляк С.М.
Систематично інформувати вчителів про нормативні документи, інструктивні матеріали керівних органів освіти, продовжувати знайомити педагогічний колектив з новинками педагогічної преси наради,

тематичні

виставки

Кудляк С.М.

ЗД

Проводити індивідуальні консультації при підготовці вчителя до виступів на педагогічних радах,    семінарах інд.,бесіди Кудляк С.М.

ЗД

Направити на курсову перепідготовку вчителів школи наказ Узик І.Л.
Провести чергову атестацію вчителів школи наказ Узик І.Л.

АК

Робота атестаційної комісії наказ Узик І.Л. за окремим планом
Надання допомоги вчителям, що атестуються при підготовці до виступів на педрадах, семінарах, творчих звітів вчителям, що атестуються бесіди адміністрація

АК

Проводити співбесіди з учителями, які атестуються, за результатами внутрішкільного контролю за якістю навчальних досягнень учнів бесіди Узик І.Л.

АК

Проводити співбесіди з учителями, що атестуються,  з актуальних питань реформування освіти та нових педтехнологій бесіди адміністрація

АК

Здійснювати контроль за веденням планів самоосвіти, шкільною документацією, участю у різних формах методичної роботи облік форм контролю адміністрація,

АК

Здійснювати контроль за участю вчителів у реалізації завдань, передбачених  науково – методичною проблемою школи, за роботою з обдарованими дітьми облік форм контролю Узик І.Л.

АК

Організувати відвідування уроків, позакласних заходів учителів, що атестуються графік Узик І.Л.
Вересень
Проаналізувати стан охоплення систематичною атестацією педпрацівників перспективний план Кудляк С.М.

Узик І.Л

Поновлення  графіку проходження атестації вчителями школи перспективний план Узик І.Л.
Створення атестаційної комісії наказ Узик І.Л.
Жовтень
Подання педагогічними працівниками заяв про позачергову атестацію до  атестаційної  комісії (якщо такі є) заяви Узик І.Л.
Інструктивно-методична нарада для вчителів з питань проведення атестації (ознайомити кожного вчителя з кваліфікаційними вимогами до категорій та державними документами, які регламентують проведення атестації:
-порядком оформлення атестаційних матеріалів;
– планом-графіком проведення атестації )
нарада Узик І.Л.

 

Провести індивідуальні консультації для працівників з питань підготовки та методики проведення атестації консультації Узик І.Л.

АК

Листопад
Проаналізувати індивідуальні творчі плани самоосвіти вчителів, які атестуються плани самоосвіти АК
Спостереження і контроль за роботою вчителів, які атестуються відвідування

уроків

АК
Вчимося самоаналізувати урок круглий стіл Узик І.Л.

ГМО

Грудень
 Розвиток професійної компетентності учителів, які атестуються у 2019/2020 н.р.   круглий стіл вчителі, які атестуються
Провести контрольні зрізи навчальних досягнень учнів у класах, в яких працюють учителі, що атестуються моніторинг Узик І.Л.
Інструктивно-методична нарада для вчителів, які атестуються, з питань підготовки і проведення творчих звітів нарада Кудляк С.М.

Узик І.Л.

Січень
Провести творчий звіт  вчителів, які атестуються педрада Узик І.Л.

ГМО

Лютий
Подання  директора школи про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання або у разі зниження педпрацівником рівня педагогічної діяльності (за необхідністю) подання Кудляк С.М.
Березень
Підготовка атестаційних характеристик на педагогічних працівників; оформлення атестаційних листів АК АК,

ГМО

Засідання атестаційної комісії АК Кудляк С.М.

Узик І.Л.

Здійснити перевірку робочих місць учителів, які атестуються, стану їх навчально – матеріальної бази  для проведення уроків (до 15 03.2020р.) моніторинг АК

 

Підготовка  атестаційних характеристик та ознайомлення з ними учителів, що атестуються атестаційні характеристики Узик І.Л.
Результати атестації педпрацівників НпД Кудляк С.М.
Подати узагальнені матеріали роботи АК до районного  відділу  освіти. матеріали Узик І.Л.
Квітень
Підсумки атестації педагогічних працівників школи наказ Узик І.Л.

План роботи атестаційної комісії (за окремим планом)

4.3. Забезпечення проходження курсової підготовки педагогічними працівниками 

Місяць Зміст роботи

 

Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Облік курсової підготовки педпрацівників школи матеріали Узик І.Л.
Облік докурсових та післякурсових   завдань, форм і термінів їх узагальнення матеріали Узик І.Л.
Звіт про проходження курсової підготовки матеріали

майстер-класи

Узик І.Л.
Проводити консультації для педпрацівників, які охоплені очно-заочною формою підвищення кваліфікації консультації Узик І.Л. ЗД

ГМО

Серпень
Скласти графік проходження курсової підготовки педагогічними працівниками школи та подати до відділу освіти наказ Узик І.Л.
Видати відповідні накази наказ Узик І.Л.
Вересень
Поновити перспективний план курсової підготовки педпрацівників школи перспективний план Узик І.Л.

 

РОЗДІЛ V. Співробітництво сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ

5.1. Співробітництво школи та  сім’ї. Робота з батьками, громадськістю

Термін Зміст роботи Форми виконання Відповідальний Примітка
Протягом року      
Участь у роботі

«Школи батьківства»

районні семінари голови батьківських комітетів
Реалізація проекту «Однодумці: батьки, діти, вчителі» за окремим планом Білоочко Г.О.

Порхун О.М., кл.керів.

Додаток 5
Реалізація заходів щодо реалізації Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина на 2012/2021 р.р.» лекції, бат. збори Білоочко Г.О.

кл.керів.

Робота батьківського активу школи  (за окремим графіком) протоколи Голова БК ЗО
Співпраця із закладами освіти за окремим планом адміністарція Додаток 16
Вересень
Загальношкільна конференція протокол ЗД з ВР
Жовтень
День батьківського самоврядування наказ адміністрація,

кл.керівники

Заохочення батьків   листами подяки за успіхи у вихованні дітей та участі у житті школи і класу листи, подяки адміністрація,

кл. керівники

Червень
Звіт  директора  школи  перед трудовим колективом школи, батьківським активом  школи  та  громадськістю Звіт Кудляк С.М.

 

5.2. Заходи по виконанню Законів «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян»

Місяць Зміст роботи

 

Форма виконання Відповідальни Примітка
Протягом року      
Організація роботи по виконанню Законів «Про доступ до публічної інформації» , «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» накази,

положення

Кудляк С.М.
Січень
Ознайомлення колективу зі станом роботи по виконанню Законів  України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» у минулому році НпД

 

Кудляк С.М.
Червень
Звіт про стан роботи по виконанню Законів «Про доступ до публічної інформації» , «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» звіт Кудляк С.М.

 

РОЗДІЛ VI. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ

з/п

Зміст роботи Термін

виконання

Відповідаль

ний

Форма виконання
6.1. Оргнізаційні заходи
1 Інформувати працівників закладу щодо змін   нормативно-правової документаціі згідно чинного законодавства постійно Піскарьова Т.М.  

 

2 Здійснити перевірку готовності  закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, актів-дозволів на заняття в кабінетах підвищеної небезпеки, актів-випробувань спортивного обладнання серпень Кудляк С.М.

Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

Здійснення перевірки:

– раціонального розміщення навчального обладнання, технічних засобів навчання відповідно до вимог безпеки праці;

– готовності   школи до нового навчального року щодо створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, спортивних залах, шкільних майстернях;

– опору ізоляції та захисного заземлення.

 

до 31.08

наказ

4 Видати наказ «Про  організацію роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму в школі у 2019-2020 н.р.» (із призначенням відповідальних) серпень (наказ)

 

Кудляк С.М.

Піскарьова Т.М.

5 Оформити куточок охорони праці, безпеки життєдіяльності,пожежної безпеки, дорожнього руху де сконцентрувати всю законодавчу, нормативно-технічну документацію з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та електробезпеки, а також науково-методичні матеріали до 05.09

оформлення куточка

Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

Білоочко Г.О.

6 Підготувати навчальний заклад до опалювального сезону 1-а декада жовтня Кудляк С.М.

Юрчевська Л.І.

7 Розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період до 15.10 Кудляк С.М.

Юрчевська Л.І.

Заходи, наказ
8 Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час навчально-виховного процесу) з працівниками закладу  відповідно до чинних Положень після кожного випадку Піскарьова Т.М.
9 Аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу (наказ) грудень

червень

Піскарьова Т.М.
10 Бесіди на батьківських зборах щодо попередження дитячо­го травматизму. вересень

травень

кл.керівник
11 Організація роботи загонів ЮІДР та ДЮП. вересень

накази

Білоочко Г.О.
12 Розробити заходи до розділу “Охорона праці” колективного договору (угоди) до 01.01 Піскарьова Т.М.

Шелудько В.М.

13 Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності

* на педраді:

– Про зміни в організації роботи з безпеки життєдіяльності;

– Про ефективність роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму.

– Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально-виховного процесу

*  на зборах трудового колективу:

«Про підготовку закладу до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період»;

«Про виконання заходів, зазначених у розділі «Охорона праці» колективного договору»

Здійснення контролю за додержанням нормативності ведення у школі «Журналу реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями» у 2019/2020  н. р.

серпень

 

січень

 

травень

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

Піскарьова Т.М.

 

Юрчевська Л.І.

 

Піскарьова Т.М.

 

 

 

 

 

Шелудько В.М.

 

 

 

 педрада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збори трудового коллективу

6.2. Заходи щодо збереження життя дітей
1

 

Контроль за своєчасним проведенням інструктажів з безпеки життєдіяльності, бесід по збереженню здоров’я учнів постійно Піскарьова Т.М
2

 

Забезпечення наявності робочого одягу, форми в учнів для проведення уроків праці, фізичного виховання вересень класні керівники, вчителі праці, фізкультури
3

 

Проведення батьківських зборів з обговоренням питання попередження травмування дітей в освітньому процесі та побуті вересень класні керівники
4

 

Контроль за викладанням предмету «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни» постійно (згідно плану роб) Піскарьова Т.М.

 

5 Інструктажі з учнями з безпеки життєдіяльності на уроках фізкультури постійно вчителі

фіз. культ

6 Інструктажі з учнями з безпеки життєдіяльності в кабінетах фізики,хімії, біології,інформа- тики, трудового навчання, фізичної культури згідно календарн тематичного плану учитель-предметник
7 Робота з профілактики та попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та у побуті постійно усі вчителі
8 Сапрошувати до школи співробітників  пожежної части­ни, лікарів, працівників поліції для проведення бесід протягом року Білоочко Г.О.

кл.керівники

10

 

Підготувати та провести:

Тиждень знань безпеки дорожнього руху

Тиждень знань пожежної безпеки

Тиждень з основ знань безпеки життєдіяльності; вересень, грудень, квітень

День Цивільного захисту

 

вересень

листопад

квітень

 

Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

Білоочко Г.О.

11

 

Підготувати шкільні команди ЮІД, юних рятівників до їх участі у районних та міських змаганнях березень, травень Білоочко Г.О.

Степанюк С.М.

12 Організувати відвідування районної пожежно – технічної  виставки учнями школи протягом року класні керівники
14

 

Контроль за станом проведення профілактичного огляду здобувачів освіти закладу та здійснення обліку медичних довідок . постійно ЄвтодьєваТ.М.

медсестра,

кл. керівники

наказ, педрада, наради
15

 

Організація та проведення виставок дитячих малюнків, вікторин, кросвордів, плакатів на тему: «Ми за здоровий спосіб життя» протягом року

 

Білоочко Г.О.

класні керівники

16

 

Проведення Дня Цивільного захисту з організацією евакуації учнів квітень

 

Кудляк С.М.

Білоочко Г.О.

17

 

Проведення бесід з безпеки життєдіяльності учнів напередодні канікул жовтень

грудень

березень

травень

класні керівники
18 Організація роботи щодо дотримання санітарного законодавства, здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням здобувачів освіти, профілактики різних видів захворювань серпень Євтодьєва Т.М., медсестра,

класні керівники

 

наказ

6.3. Навчання працівників школи
1 Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки з новоприбулими працівниками при необхідності Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

2 Проводити вступний інструктаж з новопризначеними працівниками при прийомі на роботу Кудляк С.М.
3 Проводити повторні інструктажі з охорони праці на робочому місці з:

педагогічними працівниками;

учителями предметів підвищенної небезпеки

 

2 рази / рік

 

Піскарьова Т.М.

 

4 Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці з:

–  технічним персоналом

1 раз/ квартал Юрчевська Л.І.
5 Проводити цільові та позапланові інструктажі з усіма учасниками навчально-виховного процесу протягом року Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

кл. кер.,

кер. гуртків

6.4. Безпечна та надійна експлуатація будівель та споруд школи
1 Перевірити та впорядкувати територію закладу й усунути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни) постійно Юрчевська Л.І.

двірники

Журнал
2 Проводити систематичні спостереження за станом виробничих будівель і споруд відповідно до Положення постійно Юрчевська Л.І.

АГК

Журнал
3 Організувати проведення загального огляду будівель і споруд жовтень,

січень

Юрчевська Л.І.

АГК

Журнал
4 Проводити ремонт виробничих будівель і споруд з метою підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій за потребою Юрчевська Л.І.

Юрчевський О.О.

Журнал
5 Провести утеплення приміщень закладу (перевірка герметизації вікон та дверей) до 15.10.2018 Юрчевська Л.І.

Доманецький Ю.П.

ЮрчевськийО.О

Журнал
6.5. Електробезпека
1 Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів щорічно

серпень

Кудляк С.М.

Юрчевська Л.І.

РУО

Технічний паспорт
2 Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, електросилових шаф, освітлювальних електрощитів відповідно до вимог ПТЕ, ПТБ постійно Юрчевська Л.І.

Юрчевський О.О.

Журнал відповідного зразка

 

3 Забезпечити наявність схеми електропостачання, паспорта заземлюючого пристрою та робочої схеми занулення електрообладнання постійно Юрчевська Л.І.

Інженерна група РУО

Технічний паспотр
4 Забезпечити робочі місця засобами захисту від ураження електрострумом (дерев’яний настил чи діелектричні килимки, спеціальне взуття, рукавиці, інструменти з ізольованими ручками) постійно Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
5 Провести ремонт світильників, замінити лампи, що перегоріли, або ті, що не відповідають вимогам серпень Юрчевська Л.І.

Юрчевський О.О.

Журнал відповідного зразка
6 Відремонтувати несправні електророзетки, електровимикачі. Закрити кришками електрокоробки серпень Юрчевська Л.І.

Юрчевський О.О.

Журнал відповідного зразка
7 Перевірити стан усіх електророзеток. Зробити біля кожної написи «220 В» серпень Юрчевська Л.І.

Юрчевський О.О.

Журнал відповідного зразка
8 Провести інструктаж з електробезпеки з працівниками 1р\рік Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
9 Скласти графік проведення планово-запобіжних робіт щодо ремонту 2018р. Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
10 Проведення перевірки заземлення й опору ізоляції листопад Юрчевська Л.І.

РУО

Техпаспорт
6.6. Гігієна праці, медичні огляди, профілактика професійних захворювань
1 Організувати проведення обов’язкового медогляду працівників до 01.09 АндрущенкоТ.В. Журнал відповідного зразка
2 Аналіз наявності медичних допусків до роботи у медичних книжках педпрацівників школи до 01.09

 

 

Андрущенко Т.В.

 

Журнал відповідного зразка
3 Звіт медичної сестри про ефективність здійснюваних нею рейдів перевірки санітарно-гігієнічних умов закладу травень медсестра Звіт
4 Забезпечити працівників знешкоджувальними миючими засобами, спецодягом постійно Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
5 Усі структурні підрозділи з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами праці забезпечити укомплектованими медичними аптечками постійно Юрчевська Л.І.

зав. каб.

медсестра

Журнал відповідного зразка
6 Забезпечити роботу всіх санітарно-побутових приміщень постійно Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
7 Забезпечити дезинфекцію, дератизацію приміщень постійно Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
8 Контроль за своєчасним вивезення сміття та відходів з території закладу, установи постійно Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
9 Організувати в закладі безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режими постійно Юрчевська Л.І.
10   Забезпечити своєчасне надання  довідки   N 086-1/о «Довідка учня загальноосвіт-нього навчального   закладу   про   результати  обов’язкового  медичного профілактичного огляду» медичному працівнику школи до 01.09 класні керівники

 

11 Здійснити розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою на підставі довідки  N 086-1/о  про стан здоров’я до 05.09 медсестра, Євтодьєва Т.М.,

класні керівники

наказ
12 Оформити Листок здоров’я учнів класу до 05.09 кл. керівники,

медсестра,

класні журнали
13 Здійснювати медико-педагогічний контроль  за уроками фізичної культури 1 р/ семестр

для кожного потоку класів

 

Кудляк С.М.

 

педрада,

наказ, нарада при директорі

1 р/ семестр

для кожного потоку класів

Євтодьєва Т.М.

ЗД з НВР

4 р/ семестр

для кожного потоку класів

медсестра
1 р/ місяць

для кожного класу

медсестра
1 р/ місяць кл.керівники
14 Контролювати зміни в розподілі здобувачів освіти на групи  для занять фізичною культурою протягом року Євтодьєва Т.М.  медсестра,

кл. керівники

наказ
15 Проводити профілактичні бесіди з учнями та їх батьками щодо необхідності вчасного проходження обов’язкового  медичного профілактичного огляд протягом

року

Євтодьєва Т.М. медсестра,

класні керівники

16 Затвердження в СЕС списків працівників школи для проходження медоглядів Травень Андрущенко Т.В.
17 Організація роботи щодо дотримання санітарного законодавства, здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням здобувачів освіти, профілактики різних видів захворювань Серпень ЗДНВР,

медсестра, Юрчевська Л.І., класні керівники

 

 

наказ

6.7. Заходи з пожежної безпеки
1 Призначити відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі, ознайомити з обов’язками, організувати проходження ним навчання (наказ) серпень Кудляк С.М.

 

р.13.1  п.4
2 Організація роботи з пожежної безпеки січень

 

Юрчевська Л.І. Педрада
3 Проведення інструктажів для працівників школи з пожежної безпеки  та проведення первинних інструктажів з новоприбулими працівниками протягом року Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
4 Поновити у вестибюлі школи куточок пожежної безпеки до 05.10.2019 Юрчевська Л.І.
5 Поновити план евакуації на випадок виникнення пожежі до 03.09.2019 Юрчевська Л.І. наказ
6 Продовжити вивчення правил пожежної безпеки серед учнів 1-11 класів у курсі занять з «Основ здоров’я» та медичної підготовки протягом року

(кал-тематичне планування)

Юрчевська Л.І.

Доній Л.В.

кл.керівники

7 Організувати з числа учнів 10-11 класів дружини юних пожежників (наказ) Січень

(вересень –зміни до наказу у разі необх.)

Юрчевська Л.І.

Білоочко Г.О.

8 Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації за графіком підгот. дня ЦЗ Білоочко Г.О.
9 Провести заняття з користування первинними засобами пожежогасіння за графіком підгот. дня ЦЗ Білоочко Г.О.
10 Провести ревізію укомплектування пожежних щитів серпень Юрчевська Л.І.
11 Переглянути наявність інструкції з пожежної безпеки в кожному учбовому кабінеті серпень Юрчевська Л.І. наказ
12 Проведення інструктажів щодо дотримання правил ПБ та опередження пожеж перед організацією масових заходів протягом року Юрчевська Л.І. Журнал відповідного зразка
13 Ознайомити працівників з порядком оповіщення про пожежу серпень Юрчевська Л.І.

кл.керівн

Нарада при директорі
14 Ознайомлення вчителів з вимогами пожежної безпеки для приміщень різного призначення та при проведенні культурно-масових заходів жовтень

 

Юрчевська Л.І. Нарада при директорі
15 Регулярно проводити огляд шкільного приміщення та шкільної території щодо дотримання протипожежного режиму 2р/семестр Юрчевська Л.І.

АГЧ комісія

Журнал відповідного зразка
16 Дії працівників школи у разі виникнення пожежі, забезпечення безпеки дітей та їхньої евакуації (практичне навчання) березень

(практичне навчання за графіком підгот. Дня ЦЗ)

адміністрація

Білоочко Г.О.

17 Забезпечити сторожів  списком посадових осіб із зазначенням їхніх  номерів домашніх телефонів, адрес серпень Юрчевська Л.І. Журнал
18 Розробити заходи щодо усунення недоліків, зазначених у приписах служби охорони праці та інспекторів держнагляду в міру  не- обхідності Кудляк С.М.

Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

Заходи
19 Видати накази про заборону паління в закладі та на території про зберігання легкозаймистих речовин, горючих речовин, користування ел.приладами вересень Юрчевська Л.І. Накази
20 Перезарядка вогнегасників січень Юрчевська Л.І. Журнал
21 Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з Правилами пожежної безпеки постійно Юрчевська Л.І.
22 Здійснювати: оперативний, адміністративний, громадський контроль за станом охорони праці із реєстрацією у відповідному журналі постійно Кудляк С.М.

Андрущенко Т.В.

Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

Журнал відповідного зразка
23 Робота пожежно-технічної комісії, ДЮП протягом року Юрчевська Л.І.

ЗД з ВР

Степанюк С.М.

Акти
24 Заміна електрощитів на металеві на другому та четвертому поверхах січень Юрчевська Л.І. Акти
25 Заміна пожежних щитків  на металеві шафи на всіх поверхах школи протягом року Юрчевська Л.І.

РУО

Плани
26 Установка нових дверей у щитовій школи грудень Юрчевська Л.І.

РУО

27 Засідання пожежно-технічної комісії 4р/на рік Юрчевська Л.І. Акти, протоколи
28 Про результати роботи з  пожежної безпеки в школі за 2017-2018 н.р. травень Юрчевська Л.І. Педрада
6.8. Організація харчування. Робота харчоблоку школи
1 Видати наказ про організацію дитячого харчування у навчальному закладі до 01.09 Андрущенко Т.В.

Войтко О.Ю.

2 Складання графіка харчування у шкільній їдальні. вересень Андрущенко Т.В.
3 Створення брокеражної комісії по контролю за сирою та готовою продукцією (наказ) вересень Андрущенко Т.В.
3 Організувати пільгове харчування (учні з малозабезпечених сімей, сиріт, напівсиріт). вересень Андрущенко Т.В.

Войтко О.Ю.

класні керівники

4 Оформити документацію на отримання безкоштовного харчування учнями школи. вересень Андрущенко Т.В.

Войтко О.Ю.

5 Оформлення відповідної документації (обліку) щодо організації  безкоштовного харчування згідно з існуючими вимогами. вересень Войтко О.Ю.
6 Контроль за станом  гарячого харчування постійно Андрущенко Т.В.
7 Зберігати добові проби готових страв у холодильнику відповідно до вимог постійно Войтко О.Ю.

Рощенко М.В.

8 Здійснювати бракераж сирої та готової продукції, результати заносити до відповідних журналів постійно Рощенко М.В.

Войтко О.Ю.

9 Вести необхідну документацію згідно із вимогами ДСанПіН постійно Рощенко М.В.

Войтко О.Ю.

6.9. Організація ЦЗ та ОТ

Зміст роботи Форма виконання Відповідальний
Протягом року
Організація перегляду фільмів з питань цивільного захисту учням  1-11-х класів перегляд фільмів Клочко Л.І.,кл.кер
Вересень, січень
Організація роботи з цивільного захисту НпД

за окремим планом

Білоочко Г.О.
Січень
Про організацію роботи з початку року в системі цивільного захисту Наказ, НпД Білоочко Г.О.
Уточнення списків особового складу школи списки Білоочко Г.О.

Юрчевська Л.І.

Уточнення схеми розміщення педколективу та учнів школи у сховищі в разі отримання сигналів цивільного захисту схеми Білоочко Г.О.

Юрчевська Л.І.

Уточнення списків особового складу формувань цивільного захисту на новий навчальний рік списки Білоочко Г.О.

Юрчевська Л.І.

Квітень
Оформлення шкільного стенду цивільного захисту стенди

 

Білоочко Г.О.

кл. керівники

Організація та проведення  Дня ЦЗ в школі накази Білоочко Г.О.

 

 

РОЗДІЛ VII. УПРАВЛІНСЬКА ТА КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ.

ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

7.1. Діяльність Ради закладу. Загальношкільна Конференція

 

 

Зміст

№  протокола, дата

Відповідальні

Серпень  ( спільне засідання з педагогічною радою)                                                       
1 Про погодження плану роботи закладу освіти на 2019/2020 навчальний рік. Кудляк С.М.
2 Про погодження режиму роботи закладу освіти, груп продовженого дня та графіку роботи  вихователів ГПД , мережі класів, розкладу уроків на 2019/2020 навчальний рік Кудляк С.М.
3 Про претендентів до нагородження золотою та  срібною медалями за підсумками навчання у 10  класі. Піскарьова Т.М
4 Про поділ класів на групи, розподіл годин варіативної складової навчального плану на 2019/2020 н.р. Євтодьєва Т. М.
5 Про організацію та проведення навчально-екскурсійної практики у 2019/2020 н.р. Євтодьєва Т. М.
Вересень (підготовка та проведення шкільної звітно-виборної конференції) конференція
1 Звіт директора про роботу закладу освіти  у 2018/2019 н.р. та завдання на наступний 2019/2020 н.р. Кудляк С.М.
2 Звіт голови Ради закладу освіти  про роботу у 2018/2019 н.р. та завдання на наступний 2019/2020 н.р. голова  ради
3 Про вибори членів Ради закладу освіти та розподіл обов’язків голова ради
4 Про затвердження плану роботи Ради закладу  освіти голова  ради
5 Про підготовку закладу до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період Кудляк С.М.

голова  ради

6 Про підсумки літнього відпочинку здобувачів освіти закладу Білоочко Г.О.
7 Про організацію позакласної та позашкільної роботи, ознайомлення з планом проведення оздоровчих та спортивно-масових заходів із здобувачами освіти Білоочко Г.О.
Листопад (спільне засідання з педагогічною радою)  
1 Погодження кандидатів з числа вчителів, що атестуються Узик І.Л.
2 Про результати громадського контролю  за  харчуванням здобувачів освіти 1-4-х класів голова  ради
3 Про медико-педагогічний контроль за уроками фізичного виховання Євтодьєва Т.М.
4 Про стан відвідування  здобувачами освіти навчальних занять Євтодьєва Т.М.
Січень (спільне засідання з педагогічною радою)  
1 Про виконання плану роботи  Ради за перше півріччя голова ради
2 Про презентацію досвіду вчителів, що атестуються Узик І.Л. вчителі
3 Про стан роботи педагогічного колективу з охорони праці, безпеки життєдіяльності за 2019 р. та організацію роботи з охорони праці на 2020 р. Піскарьова Т.М.
4 Про виконання Статуту СШ № 24 ім. О.Білаша

 

Євтодьєва Т.М.
Березень (спільне засідання з атестаційною комісією)  
1 Про заслуховування характеристик вчителів, які атестуються члени  комісії
2 Про погодження рішення про відповідність педпрацівника посаді, присвоєння кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії), порушення клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань; внесення пропозицій щодо заохочення педагогічних працівників Узик І.Л.

голова ради

 

Квітень (спільне засідання з педагогічною радою)  
1 Про визначення профільності навчання учнів 10-х класів на 2020/2021 н.р. Піскарьова Т.М.
2 Про результати медико-педагогічного контролю Євтодьєва Т.М.
3 Про стан відвідування  здобувачами освіти закладу освіти Євтодьєва Т.М.
4  Про звільнення учнів 9,11-х класів від ДПА та ЗНО Піскарьова Т.М.
Травень (спільне засідання з педагогічною радою)  
1. Про результати навчальних досягнень та стан відвідування здобувачами освіти закладу освіти  за 2019/2020 н.р. Євтодьєва Т.М.

 

2. Про підсумки  використання годин варіативної складової Євтодьєва Т.М.
3. Про роботу школи в режимі повного дня Білоочко Г.О.
4. Про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в побуті у ІІ семестрі 2019/2020  н. р. Піскарьова Т.М.
5. Про результати організації харчування у 2019/2020 н.р. Андрущенко Т.В.
6. Про підготовку до літнього оздоровчого періоду Білоочко Г.О.
7. Про роботу з сім’ями та дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах Порхун О.М.

 

8. Про підготовку закладу до нового навчального року. Організація звітності за використані кошти, оформлення необхідної документації голова ради
9. Про нагородження здобувачів освіти  2-4-х класів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» Андрущенко Т.В.
10. Про нагородження здобувачів освіти  5-8-х, 10-х класів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» Євтодьєва Т.М.
Червень (спільне засідання з педагогічною радою)  
1. Про випуск  та  нагородження учнів 9-х класів Піскарьова Т.М.
2 Про погодження освітніх програм на 2020/2021 н.р., розподілу  годин варіативної складової, роботи закладу в режимі повного дня, мережі класів, продовження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» та проведення навчально-екскурсійної практики у 2020/2021 н.р. Євтодьєва Т.М.
3. Про розгляд і затвердження проекту плану роботи закладу освіти на 2020/2021 н.р. Кудляк С.М.
4. Про виконання плану роботи Ради за ІІ півріччя голова  ради
Червень (спільне засідання з педагогічною радою)  
1. Про випуск та нагородження здобувачів освіти  11-х класів за результатами річного оцінювання та ДПА у вигляді ЗНО Піскарьова Т.М.
2. Про нагородження здобувачів освіти  11-х класів Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» Піскарьова Т.М.

 

7.2. Робота педагогічної ради

Зміст роботи Відповідальні
Серпень
1 Підведення підсумків роботи школи за 2018/2019 н.р.:

1.1.Підсумки реалізації науково-методичної теми «Розвиток життєвої компетентності та успіху учнів у динамічній школі в світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу» (V етап).

1.2. Про  реалізацію Програми розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу (Програма розвитку школи) на 2015/2020 навчальні роки (4рік)

Євтодьєва Т.М.

Піскарьова Т.М.

Узик І.Л.

Білоочко Г.О.

Салайда С.М.

 

2 Про ознайомлення педагогічного колективу із законодавчими документами щодо розвитку освіти України. Шляхи реалізації Концепції Нової української школи:  формуваня ключових та предметних компетентностей учнів. Кудляк С.М

Білоочко Г.О.

3 Про погодження плану роботи закладу на 2019/2020 навчальний рік Кудляк С.М.
4 Про затвердження роботи закладу освіти  в режимі повного дня (режим ГПД, графік роботи вихователів ГПД), правил внутрішнього розпорядку,  та мережі класів на 2019/2020 н.р. Кудляк С.М.
5  Про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  1, 2, 5-х  класів Андрущенко Т.В.

Євтодьєва Т.М.

6 Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності на  І семестр 2019/2020 навчальний рік Піскарьова Т.М.
7 Про претендентів  до нагородження золотою та срібною медалями за підсумками навчання 10-го класу Піскарьова Т.М.
8 Про результати ДПА у вигляді ЗНО випускників 2018 року Піскарьова Т.М.
9 Про  підсумки літнього оздоровлення учнів Порхун О.М.
10 Про поділ класів на групи, розподіл годин варіативної частини навчального плану на 2019/2020 навчальний рік Євтодьєва Т.М.
11 Про організацію та проведення навчально-екскурсійної практики у 2019/2020 навчальному році Євтодьєва Т.М.
12 Про єдиний орфографічний режим, дотримання норм оцінювання досягнень учнів у навчанні та вимоги щодо ведення шкільної документації у 2019/2020 навчальному році Узик І.Л.
13 Про організацію роботи з ПБ на 2019/2020 н.р. Юрчевська Л.І.
14 Про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками закладу освіти та здобувачами освіти Кудляк С.М.
Жовтень (спільне засідання з Радою школи)
1 Про стан виконання рішень серпневої педради Узик І.Л.
2 Про набуття і розвиток життєвих компетентностей школярів – актуальне соціальне замовлення.

Перспективи розвитку органів учнівського самоврядування в умовах динамічних суспільних змін.

Учнівське самоврядування: робота над помилками

Білоочко Г.О.

педагог-організатор

3 Про атестацію педагогічних працівників у 2019/2020 н.р. Узик І.Л.
4 Про адаптацію першокласників до шкільних умов та здобувачів освіти 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеня АндрущенкоТ.В.

Євтодьєва Т.М.

Скрипак Г.С.

5 Про впровадження проекту «Інтелект України» у закладі освіти ІІ ступеня Євтодьєва Т.М., кл. кер. 5-В кл.
6 Про медико-педагогічний контроль за уроками фізичного виховання Євтодьєва Т.М.
7 Про стан відвідування здобувачами освіти навчальних занять Євтодьєва Т.М.
8 Про проведення ДПА у 2019/2020 н.р. Піскарьова Т.М.
Січень (спільне засідання з Радою школи)
1 Про стан виконання рішень жовтневої педради Узик І.Л.
2 Про професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі. Професійне вигорання вчителя Узик І.Л.

Скрипак Г.С.

ГМО

3 Про стан організації соціально – психологічної  підтримки дітей та молоді пільгових категорій Порхун О.М.

 

4 Про стан роботи педагогічного колективу з охорони праці, безпеки життєдіяльності за 2019р. та організацію роботи з охорони праці на 2020р. Піскарьова Т.М.

 

5 Про презентацію кращого педагогічного досвіду вчителів, які атестуються Узик І.Л.,

вчителі, які атестуються,

ГМО

6 Про результати навчальних досягнень та стан відвідування здобувачами освіти  закладу за І семестр 2019/2020 н.р. Євтодьєва Т.М.
7 Про стан впровадження освітніх програм за І семестр. Робота педагогів за оновленими навчальними програмами. Євтодьєва Т.М.

АндрущенкоТ.В.

8 Про претендентів на отримання атестатів із відзнакою за підсумками І семестру 2019/2020 н.р. учнів 11-х класів Піскарьова Т.М.
9 Про виконання наказу про організацію роботи з ПБ Юрчевська Л.І.
Березень (спільне засідання з Радою школи)
1 Про стан виконання рішень січневої педради Узик І.Л.
2 Про ефективність уроку-стимул до успіху вчителя та учня. Урок у творчому пошуку вчителів. Дистанційна  освіта –один  з  напрямків  розвитку освітнього  процесу. Можливості та напрямки дистанційної освіти для вчителів і учнів ЗДНВР

ГМО

3 Про особливості роботи Нової української школи – другий рік навчання. АндрущенкоТ.В.

вчителі

4 Про підсумки атестації вчителів 2019/2020р. Узик І.Л.
5 Про результати участі учнів школи у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019/2020р., МАН

Результативність роботи предметних МО з обдарованими учнями

Узик І.Л.

ГМО

6 Про визначення профільності навчання учнів 10-х класів на 2019/2020 н.р. за результатами анкетування Піскарьова Т.М.

Скрипак Г.С.

7 Про результати медико-педагогічного контролю Євтодьєва Т.М.
8 Про стан відвідування здобувачами освіти  закладу Євтодьєва Т.М.
9 Про стан викладання Євтодьєва Т.М.
10 Про погодження завдань для ДПА в 4,9-х класів Піскарьова Т.М.

Андрущенко Т.В.

11 Про стан викладання музичного мистецтва Білоочко Г.О.
Квітень (спільне засідання з Радою школи)
1 Про організоване закінчення 2019/2020 н.р..

Підготовка до проведення ДПА учнів 4,9-х класів

Піскарьова Т.М.

Андрущенко Т.В.

2 Про затвердження завдань для ДПА учнів 4-х класів Андрущенко Т.В.
3 Про затвердження завдань для ДПА учнів 9-х класів та вибір предмету (третього) для проходження ДПА учнів 9-х класів Піскарьова Т.М.
4 Про звільнення  учнів 9,11-х класів від державної підсумкової атестації Піскарьова Т.М.
5 Про представлення претендентів до нагородження медаллю за підсумками навчання у 11-му класі Піскарьова Т.М.
Травень (спільне засідання з Радою школи)
1 Про переведення здобувачів освіти  1-4-х кл. до наступних класів Андрущенко Т.В.
2 Про переведення здобувачів освіти  5-8-х кл. та 10-х кл. до наступних класів Піскарьова Т.М.

Євтодьєва Т.М.

3 Про нагородження здобувачів освіти  2-8-х та 10-х кл. Похвальними листами «За високі досягнення у навчання» Євтодьєва Т.М.
Травень (спільне засідання з Радою школи) 
1 Про результати навчальних досягнень та стан відвідування здобувачів освіти  за  2019/2020.р. Євтодьєва Т.М.
2  Про підсумки використання годин варіативної складової Євтодьєва Т.М.
3 Про школу повного дня як фактор розвитку учня спеціалізованої школи. Підсумки роботи школи  в режимі повного  дня Білоочко Г.О.

 

4 Результати роботи за проектом «Інтелект України» (п’ятий  рік) Євтодьєва Т.М., кл. кер. 5-В кл.
5 Про підсумки роботи з організаціі харчування учнів у школі за за  2019/2020р. Андрущенко Т.В.
6 Про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в побуті у ІІ семестрі 2019/2020 н.р. Піскарьова Т.М.
7 Про підготовку до літнього оздоровчого періоду Білоочко Г.О.
8 Про підготовку школи до роботи в літній період (проведення ремонтних робіт). Звіт пр використання бюджетних та позабюджетних коштів Юрчевська Л.І.
9 Про роботу з сім’ями та дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах Порхун О.М.
10 Про стан роботи шкільної бібліотеки Клочко Л.І.
Червень (спільне засідання з Радою школи)
1 Про розгляд і затвердження проекту плану роботи школи на 2019/2020 н.р. Кудляк С.М.
2 Про випуск  та нагородження учнів 9-х класів та видачу свідоцтв про базову загальну середню освіту Піскарьова Т.М.
3 Про підсумки проведення навчальних екскурсій та навчальної практики Євтодьєва Т.М.
4 Про погодження освітніх програм., розподілу годин варіативної складової, роботи школи в режимі повного дня, мережі класів, продовження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» та проведення навчально-екскурсійної практики  на 2020/2021 н.р Євтодьєва Т.М.
Червень (спільне засідання з Радою школи)
1 Про випуск  та нагородження учнів 11-х класів зі школи Піскарьова Т.М.
2 Про зарахування результатів ЗНО з української мови, математики, історії України, англійської мови, біології, географії, фізики тощо як результати ДПА Піскарьова Т.М.

 

7.3. Наради при директорові

Зміст Відповідальні
Серпень
1 Про підготовку школи до організованого початку навчального року (аналіз розкладіва уроків, факультативів, індивідуально-групових занять тощо) Кудляк С.М.

ЗДНВР

2 Про забезпечення вчителів програмами та навчально-методичною літературою. Забезпечення школи підручниками Клочко Л.І.

ЗДНВР

3 Про результати перевірки безпеки життєдіяльності в навчальних кабінетах, спортивній залі тощо Юрчевська Л.І.

ЗДНВР

5 Про результати медичних оглядів здобувачів освіти  та педагогічних працівників. Євтодьєва Т.М. Андрущенко Т.В.
6 Про результати проведення літніх ремонтних робіт (підбиття підсумків) Юрчевська Л.І.
7

Про участь у районному проекті «Здоровим бути модно» ІІ етап

Білоочко Г.О.
8 Про єдиний орфографічний режим. Ведення шкільної документації Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

9 Про організацію чергувань учнів та вчителів у І семестрі Білоочко Г.О.

Шелудько В.М.

Вересень
1 Про організацію з ЦЗ Білоочко Г.О.
2 Про організацію методичної роботи, ШМВ Узик І.Л.
3 Проорганізацію  курсової перепідготовки вчителів Узик І.Л.
4 Про організацію роботи школи в режимі повного дня (організація освітнього процесу, чергування, робота гуртків та спортивних секцій ) Білоочко Г.О.
5 Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму Підсумки місячника «Увага! Діти на дорозі» Білоочко Г.О.
6 Про підсумки працевлаштування випускників 9,11-х кл. Піскарьова Т.М.
7 Про результати обліку дітей в мікрорайоні Білоочко Г.О.
8 Про організацію харчування учнів АндрущенкоТ.В.
9 Про організацію роботи з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги Порхун О.М.
10 Про організацію роботи щодо приписки юнаків у війсконатах Білоочко Г.О.
Жовтень      
1 Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей Юрчевська Л.І.
2 Про роботу ГПД АндрущенкоТ.В.
3 Про підсумки контролющодо  ведення класних журналів ЗДНВР
4 Про організацію та проведення осінніх канікул Білоочко Г.О.
5 Про підготовку школи до роботи в осінньо-зимових умовах Юрчевська Л.І.
6 Про підготовку та проведення   І етапу Всеукраїнських та Київських міських олімпіад з навчальних предметів Узик І.Л.
7 Про організацію комісії з профілактики правопорушень Білоочко Г.О.

Порхун О.М.

8 Про здійснення медико-педагогічного конторю за проведенням уроків з фізичного виховання Євтодьєва Т.М.
9 Про проведення рейду « Буква «Н» в класному журналі» Євтодьєва Т.М.
Листопад
1 Про охоплення гарячим харчуванням, роботу харчоблоку в школі Андрущенко Т.В.
2 Про адаптацію учнів 1, 5-х класів Порхун О.М.

Скрипак Г.С.

3 Про стан  роботи школи в другій половині дня ЗД з ВР
4 Про обсяг домашніх завдань та  поурочні плани вчителів Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

Андрущенко Т.В.

5 Про підготовку та участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських та Київських міських олімпіад з навчальних предметів, МАН Узик І.Л.
6 Про контроль за станом навчання учнів, які знаходяться на індивідуальному навчанні Піскарьова Т.М.
7 Про результати рейду «Буква «Н» в класному журналі» Євтодьєва Т.М
Грудень
1 Про виконання навчальних планів та програм за І семестр Євтодьєва Т.М.
2 Про результати вивчення  стану викладання предметів у І семестрі ЗД
3 Про контроль за обліком  відвідування навчальних занять здобувачами освіти  за І семестр Євтодьєва Т.М.
4 Про результати роботи з обдарованими учнями у І семестрі Узик І.Л.,

Білоочко Г.І.

5 Про підготовку до Нового року. Дотримання протипожежної безпеки ЗД з ВР

Юрчевська Л.І.

6 Про здійснення медико-педагогічного контролю за уроками фізкультури Євтодьєва Т.М.
Січень
1 Про виконання плану роботи школи за І півріччя Кудляк С.М.
2 Про коригування режиму роботи школи у ІІ семестрі ЗД з ВР

Шелудько В.М.

3 Про організацію чергувань учнів та вчителів у І семестрі Білоочко Г.О.

Шелудько В.М.

4 Про результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських та Київських міських олімпіад з навчальних предметів Узик І.Л.
5 Про стан ведення вчителями-предметниками шкільної документації ЗД
6 Про стан роботи з пожежної безпеки Юрчевська Л.І.
Лютий
1 Про роботу шкільної їдальні Андрущенко Т.В.
2 Про профорієнтаційну роботу в 9-11-х класах Піскарьова Т.М.
3 Про підсумки участі учнів школи у міських предметних олімпіадах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН Узик І.Л.
4 Про стан допризовної підготовки юнаків Білоочко Г.О.
5 Про вивчення ефективності функціонування психологічної служби школи

(психологічний супровід освітнього процесу і організація соціального патронажу)

Скрипак Г.С.

Порхун О.М.

Березень
1 Про організацію роботи під час весняних канікул Білоочко Г.О.
2 Про стан ведення класних журналів ЗДНВР
3 Про контроль за обліком  відвідування навчальних занять здобувачами освіти Євтодьєва Т.М.
4 Про підготовку та проведення Дня ЦЗ Білоочко Г.О.
5 Про здійснення медико-педагогічного конторю за проведенням уроків з фізичного виховання Євтодьєва Т.М.
6 Про результати атестації педагогічних працівників І рівня Узик І.Л.
7 Про проведення двомісячника з благоустрою території та шкільних приміщень Юрчевська Л.І.
Квітень
1 Про результати атестації педагогічних працівників ІІ рівня Узик І.Л.
2 Про підготовку школи до поточного ремонту Юрчевська Л.І.
3 Про проведення комплектування педагогічних кадрів на  2019/2020 н.р. Кудляк С.М.
4 Про претендентів на нагородження медалями Піскарьова Т.М
7 Про організацію роботи з підготовки проекту плану роботи школи на 2019-2020 н.р. Кудляк С.М.
8 Про організацію роботи з підготовки до ДПА,ЗНО Піскарьова Т.М
Травень
1 Про результати вивчення стану викладання предметів у ІІ семестрі             ЗД
2 Про виконання навчальних планів та програм, графіків контрольних робіт,  роботу шкільних факультативів. Євтодьєва Т.М.
3 Про аналіз роботи школи в режимі повного дня Білоочко Г.О.
4 Про організоване закінчення навчального року Піскарьова Т.М.
5 Про організацію літнього відпочинку учнів Білоочко Г.О.

Порхун О.М.

6 Про результати роботи з охорони здоров’я дітей, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки в освітньому процесі школи Піскарьова Т.М
7 Про результати ведення вчителями-предметниками шкільної документації ЗД
8 Про підсумки роботи школи в другій половині дня ЗДНВР
9 Про результати навчальних досягнень здобувачів освіти  та стан відвідування ними закладу Євтодьєва Т.М.
10 Про результати роботи над V етапом науково-методичної теми ЗД
Червень
1 Про підсумки закінчення навчального року Кудляк С.М.

ЗД

2 Про підготовку школи до нового навчального року Кудляк С.М.

Юрчевська Л.І.

3 Про результати проведення ДПА Піскарьова Т.М.
4 Про стан приймання дітей до школи Андрущенко Т.В.

Узик І.Л.

5 Про  виконання річного плану роботи школи Кудляк С.М.
6 Про  результати роботи з батьками Білоочко Г.О.

7.4. Внутрішньошкільний контроль

Зміст роботи

 

Термін

виконання

Форма

виконання

Відповідальний Примітка
7.4.1. Педагогічна та фахова майстерність
Попереджувальний контроль. Відвідування уроків учителів, які потребують методичної допомоги з метою знайомства з професійними здібностями та вміннями молодих та новоприбулих  вчителів, запобігання можливих помилок  

протягом року

 

метод. рек.,

бесіди

ГМО
Тематичний контроль:

–          підготовка до засідань педрад (відвідування уроків, анкетування);

–          відвідування уроків (за окремим графіком)

–          діяльності класних керівників;

–          залучення учнів спортивних секцій до участі у конкурсах, показових виступах, заходах різних рівнів

–          робота гуртків та секцій

 

протягом року

 

наказ

педради

ЗДНВР
Персональний контроль:

–          система роботи учителя, що атестується (проведення адміністративних контрольних робіт);

–          відвідування уроків у молодих та новоприбулих учителів

 

протягом року

звіт АК
Продуктивний контроль: рівень роботи школи за основними показниками; продуктивність діяльності педагогів, методичний, науковий рівень, використання новітніх технологій, інноваційної діяльності, компетентності підходу до організації освітнього процесу, моніторингова діяльність відвідування уроків, позакласних виховних заходів звіт про роботу школи за рік ЗДНВР

ГМО

Фронтальний контроль. Стан роботи шкільної бібліотеки червень наказ Узик І.Л.

Клочко Л.І.

7.4.2. Якість освітнього процессу
 Класноузагальнюючий контроль з метою перевірки реалізації систематичності і послідовності навчання та виховання здобувачів освіти 5-х класів, їх адаптації до навчання, роботи класних керівників.  

жовтень

відвідування уроків, педрада Євтодьєва Т.М.,

Скрипак Г.С.

 Класноузагальнюючий контроль з метою реалізації науково- педагогічного проекту «Інтелект України» в  5-В класі.  

жовтень

відвідування уроків, педрада Євтодьєва Т.М.
Визначення рівня навчальних досягнень учнів профільних 10-11-х класів за результатами І семестру жовтень, квітень Наказ Піскарьова Т.М.
Поточний контроль.

Діагностична тестова робота з англійської мови, щодо перевірки основних видів мовленнєвої діяльності учнів 3-4 класів

ü  за результатами семестрового оцінювання

ü  за результатами навчального року

січень

травень

наказ Андрущенко Т.В.

вчителі англійської мови

Поточний контроль. Виконання навчальних планів та програм. Дотримання Державних стандартів загальної середньої освіти, НУШ протягом

року

накази ЗДНВР

 

Поточний контроль за об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів протягом

року

накази

педрада

адміністрація
Поточний контроль за рівнем навчальних досягнень учнів – претендентів на отримання медалей (об’єктивність тематичного оцінювання ) протягом

року

перевірка класних журналів, письмових робіт учнів Піскарьова Т.М.
Фронтальний контроль: «Вивчення стану викладання окремих предметів»
Українська мова 9 кл. березень наказ Узик І.Л.
Англійська мова 4 кл. грудень наказ Узик І.Л.
Польська мова 6 кл. лютий наказ Узик І.Л.
Німецька мова 6 клас лютий наказ Узик І.Л.
Правознавство 9 кл. грудень наказ Кудляк С.М.
Історія України 11 кл. січень наказ Кудляк С.М.
Математика 5 кл. грудень наказ Євтодьєва Т.М.
Інформатика 11 кл. лютий наказ Євтодьєва Т.М.
Фізика 8 кл. березень наказ Євтодьєва Т.М.
Біологія 7-8 кл. лютий наказ Піскарьова Т.М.
Захист Вітчизни 10-11кл. грудень наказ Піскарьова Т.М.
Хімія 7-8 кл березень наказ Піскарьова Т.М.
Географія 7-8 кл. лютий наказ Піскарьова Т.М.
Основи здоров’я квітень наказ Піскарьова Т.М.
Фізична культура листопад наказ Білоочко Г.О.
Трудове навчання 5-8 кл. грудень наказ Білоочко Г.О.
Музичне мистецтво  5-7-мі кл. лютий наказ Білоочко Г.О.
Гуртки та спортивні секції травень наказ Білоочко Г.О.
Художня культура січень наказ Білоочко Г.О.
Початкова школа 3-4 кл. (математика) грудень наказ Андрущенко Т.В.
Початкова школа 1-4 кл. (трудове навчання) лютий наказ Андрущенко Т.В.
Початкова школа 1-4 кл. (іноземні мови) травень наказ Андрущенко Т.В.
7.4.3. Моніторинг якості виховної роботи
Фронтально – оглядовий контроль: Якість проведення тематичних тижнів у 5 – 11  класах вересень-травень накази ЗД з ВР
Фронтально – оглядовий контроль: Якість проведення виховних годин у 5 -11-х класах грудень, квітень НпД ЗД з ВР
Тематичний контроль: «Робота педагогічного колективу  по здійсненню правового  виховання   учнів школи» грудень накази ЗД з ВР

Бойко Н.В.

Оперативно – якісний контроль:  «Вивчення стану організації роботи гуртків та спортивних секцій з метою визначення якості організації роботи школи в режимі повного дня» травень наказ

пед. рада

 

ЗД з ВР

 

Тематичний контроль: Контроль роботи класного керівника за обліком відвідування учнями уроків (буква «Н» в класному журналі) вересень-травень педрада, накази,

нарада при директорі та ЗД

(1раз на 2міс)

Кудляк С.М.

Євтодьєва Т.М.

Аналіз дотримання учнями режиму роботи школи протягом року НпД ЗД з ВР
Тематичні та предметні тижні:

–          Правової освіта;

–          Шкільної бібліотеки

–          Соціально-психологічної служби

–          Гуртків та спортивних секцій

–          Олімпійський тиждень

–          Шевченківські дні

–          Дитячо-юнацької організації «Спектр»

–          іноземної філології, робота «Speaking club»

–          української філології

 

 

 

 

заходи,

наказ

Бойко Н.В.
Клочко Л.І.Скрипак Г.С.Білоочко Г.О.

Степанюк С.М.

Антонюк Н.Ф.

педагог-організатор

Кияшко Т.В.

 

7.4.4. Ведення шкільної документації. Звітно-статистична документація.  Робота з  базою «АС Школа» та «Реєстром дітей міста Києва».

Оглядовий контроль ведення шкільної документації протягом року звіти, інформ довідки адміністрація циклограма
Тематичний контроль ведення шкільної документації

 

протягом року звіти, інформ довідки, накази адміністрація циклограма
Робота з оперативною звітно – статистичною документацією протягом року оперативні наради, звіти Кудляк С.М.

ЗДНВР

Оновлення даних у базі АС «Школа» та «Реєстрі дітей міста Києва». протягом року база АС «Школа» ,«Реєстр дітей міста Києва». Євтодьєва Т.М.,

Скрипак Г.С., Карпик О.Ю.

Робота над звітом ЗНЗ-1    серпень-вересень база АС «Школа» Євтодьєва Т.М.,

Скрипак Г.С.

Облік дітей  та підлітків шкільного віку у мікрорайоні школи . Робота над звітом РВК-77 «Про кількість дітей шкільного віку» серпень-вересень база АС «Школа» ЗД з ВР

Скрипак Г.С.

Контроль за продовженням навчання випускників 9-х класів. Робота над звітом ЗСО-1 «Про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів середніх закладів освіти» серпень- жовтень інформ. довідка,

база АС «Школа»

Піскарьова Т.М.

Скрипак Г.С.

Робота над звітом РВК-83 «Про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів» вересень- жовтень база АС «Школа» Євтодьєва Т.М.,

Скрипак Г.С.

 

7.4.5. Дотримання охорони праці та безпеки життєдіяльності

Оглядовий контроль. Дотримання світлового та повітряного режимів у школі протягом року інформ довідка Юрчевська Л.І.
Тематичний медико-педагогічний контроль «Контроль за виконанням наказу МОН від 20.07.2009 р. № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного конторю за фізичним вихованням», здійснення медико-педагогічного контролю за уроками  фізичної культури» протягом року педради 2/на рік,
накази,
наради при директорі
Кудляк С.М.

Євтодьєва Т.М. класні керівники

Оглядовий контроль наявності інструкцій з охорони праці в навчальних кабінетах, де це передбачено нормативними документами серпень інформація Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

Результати медогляду здобувачів освіти закладу до 05.09 довідки, наказ Євтодьєва Т.М.
Аналіз проходження медогляду працівниками школи до 01.09 інформ довідка Андрущенко Т.В.
Перевірка наявності та змісту інструкцій з охорони праці  для працівників кожного підрозділу  школи  щодо всіх видів праці та використання обладнання, посадових інструкцій серпень інформ довідка Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

Перевірка захисного заземлення й опору ізоляції електромережі 1р\рік технічний звіт Юрчевська Л.І.
Оглядовий контроль  наявності плану евакуації, засобів пожежогасіння серпень інформ довідка Юрчевська Л.І.
Контроль за  дотриманням санітарного занокодавства під час проведення уроків трудового навчання, фізичної культури, інформатики травень Журнали інструктажів Юрчевська Л.І.

Піскарьова Т.М.

Оглядовий контроль  ведення  журналів реєстрації інструктажів з ОП у кабінетах фізики, біології, інформатики, на уроках фізкультури жовтень інформ довідка Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

 

7.4.6. Циклограма з ВШК на 2019/2020 н.р.

  Зміст роботи Місяці
8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
1 Укомплектувати  школу педагогічними кадрами. Скласти тарифікацію учителів на  2019/2020  навчальний рік, погодити педагогічне наванта­ження з профспілковим комітетом школи + +
2 Провести розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією та працівниками школи (наказ) +
3 Уточнити контингент здобувачів освіти. Скласти шкільну мережу. Розподілити здобувачів освіти  на групи з фізкультури за результатами медогляду. +
4 Вивчити та проаналізувати інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів, навчальні програми, підручники. +  
5 Контроль за оформленням  класних журналів, журналів  факультативів, гуртків, індивідуального навчання, ГПД + + + +
6 Скласти та затвердити Єдиний розклад уроків закладу в режимі повного дня,  графіки контрольних робіт на семестр + + +
7 Укомплектувати ГПД, гуртки,факультативи +
8 –          Провести перевірку стану  готовності ма­теріально-технічної бази кабінетів та закладу освіти  в цілому до нового навчального року.

–          Оформити акти та іншу документацію про го­товність закладу, спортивних залів, спортивного майданчика, кабінетів до початку навчального року

+

 

 

+

+

 

 

+

9 Забезпечити здобувачів освіти  підручниками +
10 Організація гарячого харчування (дієтичне, пільгове) + +
11 Виявити дітей, які потребують за станом здоров’я індивідуального навчання, та організу­вати з ними заняття. +
12 Проведення обліку дітей пільгових категорій + +
13 Здійснення медико-педагогічного контролю за уроками фізкультури + + + +
14 Проведення психологічного діагностування + + +
15 Перевірити працевлаштування випускників +
16 Затвердити план заходів щодо закінчення нав­чального року та проведення державної підсум­кової атестації (переведення, вибір предметів для ДПА, проведення ДПА, нагородження, звільнення від ДПА, проведення урочистос­тей, відрахування випускників, підготовка матеріалів в архів, матеріали до ДПА, виписка документів, протоколи ДПА, виконання нав­чальних програм і т. д.) + + +
17 Скласти графік проведення контрольних робіт + +
18  Оформити документи на здобувачів освіти, які звільнені від державної підсумкової атестації за станом здоров’я. Затвердити графік проведення державної, підсумкової атестації. Оформити куточок «Готуємось до ДПА»  

 

 

 

 

 

+

 

 

19 Виконання Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» (ст. 3, ст. 6) + + + + + + + + + + +
20 Скласти графік проведення навчальних ек­скурсій та навчальної практики з учнями 1-8, 10-х класів, план оздоровлення +
21 Оформити особові справи учнів, скласти харак­теристики учнів 1-х класів + + +
22 Узгодити орієнтовне педагогічне навантаження з профспілковим комітетом + +
23 Підготовка та організація роботи з приймання дітей до 1 класу + + +
24 Підготовка та організація роботи з приймання дітей до 2-11 класів + + +
25 Організація проведення урочистостей з нагоди початку навчального року та випуску учнів зі школи:
–          Свято першого дзвоника
–          Свято останнього дзвоника
 

 

+

 

 

 

 

   

 

 

+

26 Статистичні звіти:
– Оновлення даних у базі АС «Школа», «Реєстрі дітей міста Києва»
– Робота над звітом ЗНЗ-1
– РВК-77«Про кількість дітей шкільного віку»
– Робота над звітом ЗСО-1 «Про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів середніх закладів освіти»
– Робота над звітом РВК-83 «Про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів»
 

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

 

+

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

27 Організація роботи з ЦЗ і ОТ +
28 Підготовка і проведення дня ЦЗ + + +
29 Підводити підсумки роботи закладу освіти  за семестр та за рік з кожного розділу річного плану + +
30 Засідання педагогічної ради + + + + + +
31 Робота методичної ради + + + + + +
32 Наради  при директорові + + + + + + + + + + +
33 Засідання Ради школи + + + + + + +
34 Засідання МО + + + + + +
35 Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників:
–          прийом заяв, засідання АК з розгляду заяв
–          корегування  перспективного плану атестації і курсової перепідготовки
+ + + + + +
36 Засідання АК + + + + +
37 Проведення адміністративних контрольних робіт, у вчителів, які атестуються   +
38 Організація роботи з допризивної підготовки юнаків +
1 Нормативні документи роботи закладу освіти  на навчальний рік +
2 Призначення класних керівників +
3 Єдиний розклад уроків закладу в режимі повного дня,  графіки контрольних робіт на семестр, навчально-екскурсійної практики. + +
4 Призначення голів МО + +
5 Призначення керівників гуртків, вихователів ГПД +
6 Плани роботи МО +
7 Календарно-тематичне планування за предметами на семестр + +
8 Плани роботи факультативів, гуртків, спортивних секцій + +
9 Плани роботи класних керівників на семестр + +
10 План роботи ШМВ +
11 План роботи шкільної бібліотеки +
12 План роботи практичного психолога +
13 План роботи соціального педагога +
14 План роботи педагога-організатора +
15 План роботи шкільного самоврядування +
16 Режим роботи персоналу школи +
17 Графіки чергування по школі класів та вчителів +
Контроль за веденням документації                        
18 Графіки чергування технічного персоналу +
19 Робочий навчальний план школи +
1 Класні журнали (журнали факультативних занять,індивідуальних занять, ГПД):
–         культура оформлення журналу, своєчасність заповнення;
–         обсяг домашніх завдань;
–         своєчасність та правильність оформлення записів у журналах ;
–         контроль за відвідуванням здобувачами освіти навчальних занять;
–         виконання навчальних планів та програм ;
–          об’єктивність оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.
 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

 

+

+

+

+

2 Журнали гурткової роботи + + + +
3 Атестаційні матеріали педагогічних працівників + +
4 Книги наказів Протягом року
6 Документація з ОП та ТБ + +
7 Протоколи батьківських зборів школи + + + +
8 Алфавітна книга + +
9 Особові справи учнів + +
10 Контрольно – візитаційна книга + +
11 Інвентарна книга бібліотечного фонду + +
12 Плани роботи МО +
13 Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації Протягом року
14 Поурочні плани вчителів + +
16 Контроль роботи роботи гуртків та спортивних секцій + + + +
17 Контроль за проведенням виховних годин Протягом року
18 Координація роботи  психологічної та соціальної служб ЗЗСО  з питань соціального захисту дітей Протягом року
19 Контроль за роботою шкільного самоврядування Протягом року
20 Робота шкільного пресцентру Протягом року
21 Зошити:
–          з мови (укр., рос).;
–          з літератури (укр., заруб.);
–          з математики
–          з англійської мови
–          з польської мови,
–          з німецької мови
 

 

 

+

Комплексна перевірка викладання предметів у 2019/2020 н.р.                        
Українська мова 9 кл. +
Англійська мова 4 кл. +
Німецька  мова 6кл + +
Польська мова 6 кл. +
Історія України 11 кл. +
Правознавство 9 кл. +
Фізина культура +
Математика 5 кл. +
Інформатика 11 кл. +
Фізика 8 кл. +
Географія 7-8 кл. +
Захист Вітчизни 10-11 кл. +
Хімія 7-8 кл +
Біологія 7-8 кл. +
Основи здоров’я 7-8 кл. +
Трудове навчання 5-8 кл. +
Музичне мистецтво 5-7 кл. +
Початкова школа 3-4 кл.(математика) +
Початкова школа 1-4 кл. (іноземні мова) +
Початкова школа 1-4 кл.(трудове навчання) +
Художня культура +
Гуртки та спортивні секції +

 

РОЗДІЛ 8.  ЗМІЦНЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ШКОЛИ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

Зміст роботи Відповідальний Примітка
Протягом року
1 Закінчити косметичні ремонтні роботи, підготовку матеріально-технічної бази до нового навчального року Юрчевська Л.І до 15 серпня 2019 року
2  З метою виконання правил протипожежної безпеки:
– виконувати приписи пожежної інспекції;
– перевіряти два рази на рік пуск води в гідрантах;
– проводити інструктажі з правил протипожежної безпеки;
– видавати необхідні накази
Юрчевська Л.І. план заходів

акти

3 Проводити перевірку технічного стану утримання евакуаційних виходів, утримувати в належному стані протипожежний інвентар, тримати закритими на замки двері горищ та підвалів  

Юрчевська Л.І.

1 р/ місяць
4 Регулярно проводити огляд будівлі школи, шкільного приміщення та шкільної території по дотриманню протипожежного режиму із реєстрацією в журналі адміністративно-господарчого контролю Юрчевська Л.І. 1 р/ місяць
5 Проводити навчання з ПБ, електробезпеки з новоприбулими працівниками Юрчевська Л.І. за потребою
6 Контроль за наявністю у  кабінетах фізики,біології, інформатики, хімії, бібліотеки та спортивного залу вогнегасників, засобів протипожежної безпеки  та  станом їх утримання й стендів з ПБ Юрчевська Л.І. постійно
7 Проводити цільові та позапланові інструктажі з охорони праці та БЖ з техпрацівниками Юрчевська Л.І. згідно наказів
8 Проводити систематичне спостереження за станом будівель та споруд відповідно до положень Юрчевська Л.І.

АГ комісія

постійно
9 Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, оформити акти Юрчевськка Л.І.

Піскарьова Т.М.

Комісія з АГЧ

10 Перевірити та впорядкувати територію закладу та уснути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни) Юрчевська Л.І.

Комісія з АГК

постійно
11 Підготувати навчальний заклад до опалювального сезону Юрчевська Л.І. вересень
12 Проводити ремонт виробничих будівель і споруд з метою підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому так і її окремих конструкцій Юрчевська Л.І.

АГК

протягом року
13 Скласти річний графік проведення планово-запобіжних ремонтів Юрчевська Л.І. жовтень
14 Провести утеплення приміщення школи (перевірити вікна та двері на предмет герметизації) Юрчевська Л.І. до 10.10.2019
15 Перевірка стану матеріально-технічної бази, кабінетів школи Юрчевська Л.І. жовтень
16 Контроль за економним використанням води та світла та виконанням заходів з енергозбереження та використанням води та тепла Юрчевська Л.І. постійно
17 Контроль санітарно-гігієнічного стану будівлі Юрчевська Л.І. постійно
Серпень
1 Створення комісії з адміністративно-громадського контролю з хорони праці Юрчевська Л.І. наказ

 

2 Закінчення ремонтних робіт в місцях загального користування Юрчевська Л.І. серпень
3 Натирання підлоги до нового навчального року Юрчевська Л.І. 26.07.2019
4 Нарада при директорові

–          Про готовність до нового навчального року;
–          Про проведення ремонтних робіт;
–          Про запобігання дитячому травматизму

Юрчевська Л.І. журнал протоколів
6 Підготовка спортивного майданчика до нового навчального року Піскарьова Т.М.

вч. фіз. культури

акти
7 Скласти графік роботи техперсоналу на 2019/2020 н.р. Юрчевська Л.І. наказ
8 Перевірка матеріально-технічної бази школи. Оформлення актів Юрчевська Л.І.
9 Організація роботи щодо запобігання усім видам дитячого травматизму Піскарьова Т.М.
10 Перевірка наказів на зміну матеріально відповідальних осіб по учбових кабінетах Юрчевська Л.І.
Вересень
1 Контроль за економним споживанням електроенергії, використанням води та теплоенергії по школі Юрчевська Л.І. журнал обліку води та електроенер
2 Забезпечення матеріально-технічної бази школи адміністрація книги обліку майна
3 Провести перевірку готовності кабінетів до нового навчального року та підготувати акти-дозволи Піскарьова Т.М.

Шелудько В.М.

Юрчевська Л.І.

наказ, акт
4 Розробити заходи щодо підготовки школи до роботи в осінньо-зимовий період Юрчевська Л.І.

Шелудько В.М.

наказ
5 Поновити у вестибюлі школи куточок ПБ Юрчевська Л.І.
6 Проведення перевірки знань не електротехнічного персоналу школи з метою попередження виробничого травматизму в школі Юрчевська Л.І.

комісія з НЕП школи

наказ
7 Тиждень  БЖД, ПБ Піскарьова Т.М.

Юрчевська Л.І.

заходи за планом
Жовтень
1 Проведення місячника з благоустрою території та будівлі школи Юрчевська Л.І.

Шелудько В.М.

наказ, план, звіт
2 Проведення інструктажу з охорони праці, БЖ та ПБ у зв’язку із місячником та Днем учителя Юрчевська Л.І. журнали
3 Контроль за чистотою та справною роботою обладнання в місцях загального користування Юрчевська Л.І.

відповідальні працівники

журнали відповідного зразка
4 Проведення бесід з учнями з ОП, БЖ, ПБ у зв’язку із збором макулатури Юрчевська Л.І.

ЗД з ВР

журнали
5 Провести утеплення приміщення Юрчевська Л.І.

комісія з АГК, кл. керівники

6 Проведення контролю з використання приміщень, переданих в орендне користування Кудляк С.М.

Юрчевська Л.І.

комісія з АГК

наказ, акт
Листопад
1 Прибирання території від залишків листя та вивезення його Юрчевська Л.І.

Двірники

журнал
2 Прибирання території та підготовка до зими (позначення колодязів та розчищення іх від снігу по території) Юрчевська Л.І.

Двірники

журнал
3 Підготовка спортмайданчиків до роботи в осінньо-зимовий період Юрчевська Л.І.

вч фіз. культури, двірники

 

наказ

4 Придбання суміші для посипання території в зимовий період Юрчевська Л.І. журнал
5 Придбання дез. засобів для дезінфекції навчальних кабінетів та місць загального користування під час виникнення епідеміологічної ситуації Юрчевська Л.І. журнал
6 Про підсумки  підготовки школи до роботи в осінньо-зимовий період року Юрчевська Л.І. наказ
Грудень
1 Огляд будівлі школи та двору адміністративно-громадською комісією Юрчевська Л.І. журнал відповідного зразка
2 Догляд за територією школи: розчищення від снігу, огородження території сигнальною стрічкою (за потребою), контроль сантехколодців Юрчевська Л.І.

Двірники

журнал
3 Систематичне посипання території пісчано-соляною сумішшю Двірники
4 Контроль за станом покрівель в період намерзання бурульок та своєчасного зняття їх з (покрівлі) в доступних місцях. Юрчевська Л.І.

АГ комісія

журнал
5 Забезпечення вільного під’їзду до школи (цілодобово) Юрчевська Л.І.

двірники

6 Про посилення охоронних заходів під час проведення новорічних свят та зимових канікул Юрчевська Л.І. наказ
7 Дотримання заходів з пожежної безпеки Юрчевська Л.І.

ПТКомісія

наказ
10 Проведення інвентаризації шкільного майна Юрчевська Л.І. накази, акти
Січень
1 Контроль за збереження  матеріальних цінностей, придбаних у 2019 н.р. Юрчевська Л.І. журнал відповідного зразка
2 Контроль за санітарним станом школи та дезінфекцією місць загального користування. Юрчевська Л.І.
3 Контроль за санітарним станом території та під’їздами до  школи Юрчевська Л.І.

двірники

журнал відповідного зразка
4 Регулярне розчищення снігу та посипання пісчано-соляною сумішшю Двірники
5 Контроль за станом покрівель (бурульки), огородження територій, що можуть становити загрозу АГ комісія
6 Виконання наказу про організацію роботи з ПБ
7 Скласти графік планово запобіжних ремонтних робіт на наступний рік Адміністрація

Юрчевська Л.І.

графік
Лютий
1 Проведення списання матеріальних цінностей непридатних для подальшого використання. Юрчевська Л.І. акти
2 Контроль за станом шкільного двору, усунення накрижень на доріжках та сходах. Юрчевська Л.І.

двірники

журнал
3 Перевірка технічного стану утримання  евакуаційних виходів Пожежно-технічна комісія журнал
4 Перевірка санітарно–технічного стану бойлерів, теплопункту, щитової, горища та підвалу Юрчевська Л.І.

АГ комісія

журнал
Березень
1 Придбання господарського інвентарю для проведення весняного  двомісячника  (мішків, метел, грабель) Юрчевська Л.І.

АГ комісія
БК школи

2 Приведення території школи в порядок після сніжного покрову та підготовка землі до посадки кущів, квітів Юрчевська Л.І.

двірники

Квітень
1 Проведення місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану будівлі та території школи Юрчевська Л.І.

Шелудько В.М
кл. керівники

наказ
2 Вивезення негабаритного майна зі школи Юрчевська Л.І.

батьк. комітети

3 Підготовка спортивного майданчика для роботи в весняно-літній період Юрчевська Л.І.

СтепанюкС.М
Яроха В.В.
двірники

наказ
4 Перевірка стану сантехнічних  люків на території школи АГ комісія журнал
5 Складання плану щодо проведення Дня довкілля Шелудько В.М.

АГ комісія

6 Перевірка стану будівлі школи АГ комісія журнал
7 Стан підготовки школи до поточного ремонту Юрчевська Л.І.

комісія з АГК

план
8 Підготувати та провести День цивільного захисту Білоочко Г.О.

Піскарьова Т.М.
Юрчевська Л.І.

наказ
9 Загатовка фарби на ремонтний період Юрчевська Л.І. перелік
Травень
1 Складання плану ремонтних робіт в школі та на території школи Адміністрація,

батьківські комітети

план
2 Підготовка приміщення до святкування випускного вечора у школі Юрчевська Л.І.

ЗД НВР
техпрацівник

наказ
3 Звітність про залучення позабюджетних коштів у зв’язку з підготовкою до нового навчального року Юрчевська Л.І.

адміністрація

4 Проведення інструктажів з дотримання правил з ОП, БЖ та ПБ під час проведення ремонтних робіт у весняно-літній період 2019/2020 н.р. Юрчевська Л.І.

Піскарьова Т. М.

наказ
5 Стан навчального обладнання на кінець навчального року та потреби на новий навчальний рік Юрчевська Л.І., зав. кабінетами журнал обліку мат. цінностей
6 План заходів щодо підготовки школи до нового навчального року Юрчевська Л.І. наказ, план
7 Звіт про стан роботи з ПБ за навчальний рік Юрчевська Л.І. звіт
Червень
1 Проведення ремонтних робіт в будівлі школи та на території Батьки,

Юрчевська Л.І.
тех.працівник

журнал
2 Утримання території школи в належному стані двірники журнал
3 Систематичний догляд за насадженнями в школі та на клумбах школи ЮрчевськаЛ.І

Двірники

4 Підготовка школи до нового навчального року Юрчевська Л.І.

зав. кабінетами

журнал обліку мат. цінностей
Липень
1 Підтримання санітарного стану території школи в належному стані Юрчевська Л.І.

двірники

2 Підтримання та догляд за зеленими насадженнями на території школи Юрчевська Л.І.

двірники

3 Проведення запланованих ремонтних робіт в будівлі та на території школи батьківські комітети,

Юрчевська Л.І.,

тех.працівник

 

Директор                                                                  Світлана КУДЛЯК

Copyright © 2010-2021 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №24 ім.О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов All rights reserved.