0

Posted by admin on 22.01.2023 in Архів новин |

Лунає пісня солов’їна
І вітер віє степовий.
Моя соборна Україна
Знов зустрічає день новий…
Ми з вами – це одне єдине,
Ми – це родина: ти і я.
Дві сторони у України,
Та Україна в нас одна…

День Соборності України(річниця проголошення Акту возз’єднання УНР і ЗУНР в єдину соборну Україну)– свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. Йому передувало ухвалення 22 січня 1918 р. ІV Універсалу Центральної Ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. Західноукраїнську Народну Республіку було проголошено в листопаді 1918 року.

Соборність для України – це об’єднання навколо спільного стрижня, яким є українська державність, в єдине державне ціле всіх земель, які заселяє український народ. Соборність не обмежується лише ідеєю збирання етнічних земель у рамках національної держави, а передбачає також духовне єднання всього населення країни незалежної від національності. Нарешті, соборність невіддільна від досягнення реальної державності, забезпечення справжнього суверенітету і незалежності народу, побудови процвітаючої демократичної національної держави.


Сягає у глибину віків ідея єдності українських земель – соборності України. Вона бере свій початок від об’єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві, а її філософське коріння сягає часів Візантії. Протягом віків її практичним втіленням займались українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Петро Дорошенко, Іван Мазепа. У ХVIIІ ст. – на початку ХХ ст., коли українські землі були поділені між Польщею, Росією, Румунією, Австро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє відображення у працях кращих вітчизняних мислителів, які наголошували, що для боротьби за свої національні інтереси Україні вкрай потрібна територіальна цілісність.

Українська революція 1917-1920 років зробила реальністю мрію багатьох поколінь українців про об’єднання в єдину соборну державу. 22 січня 1918 року Центральна Рада оприлюднила Четвертий Універсал, яким було проголошено незалежність України. Через рік, 22 січня 1919 року, з’явився Універсал Директорії УНР (більш відомий як Акт Злуки) про возз’єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки в єдину Соборну Україну. 24 січня 1919 року  було ухвалено закон про святкування 22 січня як Дня проголошення самостійності України. З січня 1999 року цей день офіційно відзначався як День  Соборності України. Президент України Віктор Янукович у грудні 2011 року своїм Указом установив День Соборності та Свободи України, який відзначається щорічно 22 січня.

Нижче представлені видання, в яких аналізуються основні аспекти й теоретичне осмислення незалежності й соборності України, простежується розвиток відповідних державотворчих ідей, розглядаються шляхи розбудови соборної України у сучасних умовах. Крім того в експозиції представлені матеріали «круглих столів» та міжнародних конференцій:

Винниченко В. Відродження нації. Ч. ІІІ: Історія української революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.) / В. Винниченко. – репринт. вид. – К.: Видавництво політичної літератури України, 1990. – 542 с. – (Бібліотека репринтних видань). – К-2 [9(С2) / В48].
“Відродження нації” – твір певною мірою підсумковий, написаний по гарячих слідах подій. Автор роздумує над втраченими можливостями, аналізує причини поразки Центральної Ради і Директорії, дає в цілому об’єктивні характеристики політичним партіям, окремим діячам того часу.
 2 Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991-2010 роки) : Збірник наукових статей / Авт. кол.: Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін.; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. – 261 с. – К-2 [9(С2) / Ж74].
Представлені у збірнику матеріали містять авторські наукові інтерпретації стосовно дослідження різних концептуальних проблем новітньої історії України періоду незалежності, розвитку державотворчого процесу в модерному українському суспільстві (1991-2010 рр.), визначення головних тенденцій та найвагоміших політичних, економічних та соціальних чинників життєдіяльності українського суспільства на сучасному етапі.
 3 Конституційні акти України 1917-1920 : Невідомі конституції України. – К.: Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272 с. – К-2 [34C(C2) / К-65].
Недосліджена царина української історії початку ХХ сторіччя подана під кутом зору становлення національної державності. Йдеться зокрема про правовий аспект, актуальність якого сьогодні очевидна. Пропонується архівний матеріал, що стосується конституційної нормотворчості в період 1917-1918 років, з коментарями фахівців – істориків і правознавців.
 4 Мальгин А. Украина: Соборность и регионализм / А. Мальгин. – Симф.: Сонат, 2005. – 280 с. – К-2 [9(С2) / М21].
Книга крымского политолога посвящена конфликту между официальным государственным централизмом и стремлением региональных сообществ к отстаиванию своей самобытности. Каковы причины регионального разнообразия государства? В чем действительный смысл понятия государственной “соборности” в украинском контексте? Каковы перспективы украинского федерализма – вот те вопросы, на которые стремиться дать ответ автор книги.
 5 Мельник Л. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (кінець ХVІІІ- початок ХХ ст.) / Л. Мельник. – 2-ге вид., доп. – К. : ПП Сергійчук М.І., 2012. – 103 с. – К-2 [32С(С2) / М48].
У роботі йдеться про епоху становлення українського національного відродження, будування нації з його головним моментом – виробленням і розвитком національної самосвідомості, розглянуто процес вироблення української національної ідеї в період кінця XVIII – XX ст. Основну увагу звернуто на Україну в складі Російської імперії, оскільки головні явища становлення національної самосвідомості та формування національної історичної школи мали прояв саме в західноукраїнському регіоні.
 6 Патер І. Союз визволення України: Проблеми державності і соборності / І. Патер ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевич НАН України. – Львів, 2000. – 346 с. – К-2 [9(С2) / П20].
Дослідження присвячено історії Союзу визволення України в контексті міжнародних відносин Центрально-Східної Європи 1914-1918 рр., його боротьбі за відродження незалежної Української держави.
Правове забезпечення державного суверенітету України : Монографія / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К. : “Юридична думка”, 2011. – 300 с. – К-2 [34(С2) / П68].
У монографії проаналізовано теоретико-методологічні засади, поняття та сутнісні ознаки державного суверенітету. Визначено сучасні концепції суверенітету держави в контексті глобалізацій них процесів, розглянуто його особливості в умовах європейської інтеграції України.
 8 Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921 рр. Вип.4 / Відп. ред. В.Ф.Верстюк; НАН України. Ін-т історії України. – К., 2007. – 280 с. – К-2 [9(С2)2 / П78].
До збірника включені статті, в яких досліджуються різні аспекти історії Української революції 1917-1921 рр. Автори висвітлюють склад і структуру Центральної Ради, її окремих органів, розглядають діяльність селянських з’їздів, національних організацій та їх роль у суспільно-політичному житті краю.
 9 Реєнт О. Україна соборна: Наукові розвідки і рецензії (до 15 – річчя незалежності України); Монографія / О. Реєнт ; Інститут історії України НАН України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – 131 с. – К-2 [9(С2) / Р31].
У монографії аналізуються основні аспекти й специфіка теоретичного розуміння соборності України у ХІХ, ХХ та на початку ХХІ століть, а також проблеми, що постають у ході практичної реалізації національно-державницької ідеї.
 10 Рубльов О.С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. Т.10 / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт ; Ін-т історії України НАН України. – К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 1999. – 320 с. – (Україна крізь віки). – К-2 [9(С2) / Р-82].
Десятий том 15-томного видання “Україна крізь віки” присвячена буремним подіям 1917-1921 рр., коли Україна вперше в ХХ ст. намагалася вибороти незалежність.
11  Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України / С. Л. Рудницький. – Л.: Світ, 1995. – 416 с. – К-2 [9(С2) / Р83].
Чому ми, українці, хочемо самостійної України? Які чинники сприяють процесам становлення, зміцнення і розвитку української державності та які гальмують їх? Яка роль географічного фактора – території, її природно-ресурсного потенціалу, просторового розташування землі України – у повноцінному функціонуванні Української Самостійної Соборної Держави? Автор, відповідаючи на ці питання, обґрунтував геополітичне бачення зародження і становлення самостійної суверенної Української держави.
12  Рум’янцев В.О. Українська державність: 1917-1922 рр.(форми і проблеми розбудови) / В. О. Рум’янцев. – Х.: Основа, 1996. – 164 с. – К-2 [9(С2)2 / Р86].
В монографії розглядається державотворчий процес в Україні під час бурхливих подій 1917-1922 рр. Аналізуються форми української державності за часів Центральної Ради, гетьмана П.Скоропадського, Директорії, радянської влади. На цьому фоні висвітлюються основні проблеми, які виникли в процесі творення української державності.
13  Сеньків М.В. З історії соборності українських земель . 1917-1945 / М. В. Сеньків. – Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 1999. – 164 с. – К-2 [9(С2) / С-31].
У монографії автор робить спробу на основі багатого фактичного матеріалу висвітлити тернистий шлях боротьби народу західноукраїнських земель за злучення з Наддніпрянщиною.
 14 Сергієнко П.П. Соборна Україна: від ідеї до життя / П. П. Сергієнко. – К.: Т-во “Знання” України, 1993. – 64 с. – К-2 [1ФС(С2) / С-32].
Аналізується зміст поняття “соборність”. Простежується розвиток ідеї соборності на різних історичних етапах. Розглядаються шляхи розбудови соборної України у сучасних умовах.
15  Сергійчук В. Українська соборність: Відродження українства в 1917-1920 роках / В. Сергійчук. – К.: ТзОв “Українська Видавнича Спілка”, 1999. – 416 с. – К-2 [9(С2)2 / С-33].
На великому архівному матеріалі, що раніше переховувався в спецфондах, професор В. Сергійчук засвідчує: українська душа невмируща, де б українці не були, вони завжди тягнуться до своєї Батьківщини. Особливо це виявилося 1917 року, коли українство, взялося творити свою власну долю на своїй етнічній території. Тоді у визвольні змагання включилися не тільки на Великій Україні – скрізь, де вже розселився наш етнос, підтримували прагнення до творення Самостійної Соборної Держави.
 16 Соборність як чинник українського державотворення ( до 90-річчя Акту злуки) : Всеукраїнська наукова конференція Київ, 21 січня 2009 р. / Інститут історії України НАН України. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. – 230 с. – К-2 [9(С2)22 / С54].
В основу збірника покладено матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Соборність як чинник українського державотворення (до 90 – річчя Акту злуки”) (м. Київ, 21 січня 2009 р.).
17  Степико М.Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування / М. Т. Степико ; НІСД. – К. : НІСД, 2011. – 336 с. – К-2 [32С(С2) / С79].
Монографія є комплексним науковим дослідженням української ідентичності у взаємообумовленості усіх її складників – національного, етнічного, а також ідентичності держави та країни.
18  Україна: Адміністративно-територіальний устрій : Станом на 1 січня 2012 року / За заг. ред. В.О.Зайчука; Верховна Рада України. – К. : Парламентське вид-во, 2012. – 784 с. – К-2 [34С3 / У45].
Довідник містить відомості про області, райони, та міста республіканського, обласного і районного значення, про селища міського типу, села, а також про області, районні, міські, селищні, сільські ради і підпорядковані їм населені пункти станом на 1 січня 2012 року. У довіднику зазначено дати утворення областей, чисельність населення, розміри територій, коди КОАТУУ, адміністративне значення того чи іншого населеного пункту.
19  Україна: антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст.: у 10 т. Т. IX: Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил (1939 рік – початок 80-х років ХХ ст.) / Упоряд.: Ю. Сливка. – К.: Вид-во Соломії Павличко “ОСНОВИ”, 2009. – 734 с. – К-2 [9(С2) / У-45].
У дев’ятому томі публікуються документи і матеріали, які відтворюють винятково важливий етап боротьби за державну незалежність і соборність України 40-80-х років ХХ століття.
20  Україна: від самостійності до соборності (22 січня 1918 – 22 січня 1919 років): Збірник / Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України. – К.: ІПіЕНД, 2004. – 285 с. – К-2 [9(С2) / У45].
У пропонованому збірнику зібрані статті, присвячені проблемам становлення української державності та особливостям соборницького процесу доби Української революції 1917-1920 рр. Предметом особливої уваги дослідників стали Українська Народна Республіка та Українська та Українська Гетьманська держава.
 21 Українська соборність: ідея, соборність, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.): Збірник / Редкол.: І.Ф. Курас, В.А. Смолій, В.І. Кучер; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К.: Вид-во ІПіЕНД, 1999. – 407 с. – К-2 [9(С2)22 / У45].
До збірника включено матеріали, які було обговорено на науковій конференції з нагоди 80-річчя Акту Злуки України 22 січня 1919 р. Порушуються актуальні проблеми дослідження ідейних засад соборницького процесу, історичного досвіду боротьби за об’єднання етнічних українських земель, різних гілок українського народу в єдиній державі.
 22 Філософські, соціально-психологічні, історичні та моральні проблеми формування українського соборного суспільства: Збірник матеріалів круглого столу (м. Чернігів, 30 березня 2007 року) / За ред. В.Ю. Кондовича. – Черніг.: КП “Вид-во “Чернігівські обереги”, 2007. – 140 с. – К-2 [9(С2) / Ф68].
У матеріалах круглого столу представлені позиції авторів щодо культурного і духовного розвитку суспільства, ролі соціальних служб у вирішенні різноманітних проблем формування особистості, надання відповідної допомоги тим, хто її потребує. Також пропонується шляхи формування українського соборного суспільства як якісно нової соціальної основи усунення існуючих гострих сучасних проблем його функціонування та культурно-духовного розвитку.

Залишити відповідь